کاهش قیمت نفت


Blogger

به دنبال رشد آهسته بازار چین، کاهش دکل های حفاری آمریکا در سال ۲۰۱۹ نیز ادامه دارد


رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۱۸ به ضعیف ترین میزان در ۲۸ سال گذشته رسید و باعث کاهش قیمت در روز دوشنبه شد.


اقتصاد چین به همان اندازه که در ده سال گذشته رشد داشته، در ده سال آینده رشد نخواهد کرد.


تعداد دکل های حفاری نفت  آمریکا تا ۱۸ ژانویه ۲۱ عدد کاهش و به ۸۵۲ رسید که پایین ترین سطح از می ۲۰۱۸ است.