کاهش ٣٠ درصدی هزینه از همین امروز

✍محمد حسین ادیب


فروش جز در حوزه غذا ، درمان و آموزش ٣٠ درصد نسبت به ماه قبل کاهش می یابد 


جز در سه حوزه یاد شده ، مصرف کننده واقعی و نه کسانی که به انگیزه سفته بازی خرید می کنند ( گران شدن قیمت ) ، خرید را به امور اوژانسی ، تقلیل می دهند 


متناسب با کاهش فروش به امور اوژانسی و کنار کشیدن مردم از خرید ، هزینه فعالین اقتصادی باید از همین امروز ٣٠ درصد کاهش یابد 


از همین امروز ، هزینه های خود را ٣٠ درصد کاهش دهید و مهم نیست چه هزینه هایی باشد ، فقط کاهش دهید 


فعالین اقتصادی  که هزینه خود را ٣٠ درصد کاهش ندهند زیان را باید از محل اصل سرمایه پرداخت کنند


هزینه جاری فعال اقتصادی از محل ، سفته بازی قابل تامین نیست 


مردم با خشم افزایش قیمت را نظاره می کنند 


تاریخ ثبت : 1397/12/02