کانال مالی اروپا و بازی دادن ایران....


Blogger

کانال مالی اروپاحتی اعلام هم بشود بسیار بعید است اصلاح بده به بازار،طبق شنیده ها  سیستم موردنظر کالا در برابر نفت می باشد...


ما از سوی اروپا و امریکا دارای یک بازی و یک سناریو نوشته شده هستیم در این سناریو ، اروپا فقط نقش مدافع برجام را دارد..نه کمتر نه بیشتر، و این نقش به دلیل اینست که ایران همچنان  در برجام بماند


اینان دقیقا در پشت پرده دارند به ریش ایران میخندند،،،،،


اتحادیه اروپا تمام کارخانجاتش از سهام داران صهیونیستی و امریکایی میباشند،  و سالانه هزاران میلیارد تبادلات تجاری  با امریکا دارند


خیلی باید کودک باشیم که باور کنیم،،، اروپا جدا از امریکا تصمیم بگیرد....