هدف در زندگي


Blogger

در مسير زندگي، انتخاب هدف يك طرف قضيه است و تصميم براي رسيدن به آن در طرف ديگر قضيه قرار دارد. 


تصميم‌گيري درست و قاطع و تلاش براي رسيدن به آن و در نهايت رسيدن به نتيجه تاثير شگرفي در احساس ارزش داشتن و شادابي دارد و قدم بزرگي است براي از بين بردن افسردگي.


براي رسيدن به شادي و احساس ارزشمندي دو عنصر اساسي لازم است:  1. اعتماد و باور دروني به ارزش‌هاي خود به عنوان يك انسان

  2. احساس شايستگي و لياقت


انتخاب هدف و تصميم براي رسيدن به آن، باعث بالارفتن ميزان اين دو عنصر مي‌شود.