یکی از راه هایی که این روزها میشه خیلی راحت صاحبخونه بشی

این هست که اگر پول نقدکافی نداری بص...