دستگاه سته بندی نان لواش (ماشین سازی مسائلی )

دستگاه بسته بندی نان لواش ،این نوع دستگاه نصب سلفون تا عرض 80سانتی متر ...

ادامه مطلب

دستگاه بسته بندی اشترودل (ماشین سازی مسائلی )

دستگاه بسته بندی اشترودل ، این نوع دستگاه نصب سلفون تا عرض 35 سانتی مت ...

ادامه مطلب

دستگاه بسته بندی ست رستورانی ( ماشین سازی مسائلی)

دستگاه بسته بندی ست رستورانی ، این نوع دستگاه نصب سلفون تا عرض 35 سانت ...

ادامه مطلب

دستگاه بسته بندی اپلیکاتور(ماشین سازی مسائلی)

دستگاه بسته بندی اپلیکاتور ،این نوع دستگاه به صورت افقی می باشد که توس ...

ادامه مطلب

دستگاه بسته بندی نان پیتا (ماشین سازی مسائلی )

دستگاه بسته بندی نان پیتا ، این نوع دستگاه سیستم کنترل خطا ناپذیر را د ...

ادامه مطلب

دستگاه بسته بندی تی بگ (ماشین سازی مسائلی)

این نوع دستگاه بسته بندی تی بگ ، این دستگا هبه صورت افقی می باشد که دا ...

ادامه مطلب

مطالبی از بلاگ | بلــاگ

MOHSENMASAELI

صنایع ماشین سازی مسائلی