انفجار فقر و بحران اقتصادی!


Blogger

امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس:


 سال بعد ۳۶ درصد تورم داریم .خط فقر در تهران ۴ میلیون و ۵۹۲ هزار تومان 


در سال آینده بحران ارزی، بحران بانکی و بحران مالی دولت را خواهیم داشت که در مجلس باید فکری برای آن کنیم.