نه نکته برای فهم بهتر کسب و کار بعلاوه یک

محمد حسین ادیب


بورس ، بانک و اجاره واحد های تجاری ، سه گانه  کسانی است که سودشان از محل زیان دیگران ، تامین میشود


پتروشیمی ، فولاد و سیمان ، سه گانه کسانی است که سودشان از محل یارانه انرژی تامین میشود


کارمندان دولت ، بازنشستگان کشوری حقوق شان  نه از محل درآمد دولت یا سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی ، که از محل صادرات نفت تامین میشود ، پول نفت صرف پرداخت حقوق به کسانی میشود که روزی یک ساعت کار می کنند که مصداق سوء اداره است اما تمرکز مردم بر سوء استفاده است و این خیلی عجیب است ، پول نفت به طور کامل صرف پرداخت حقوق میشود


کارمندان دولت و بازنشستگان دولتی ، دوگانه ایست که روزی یک ساعت کار می کنند و دربست درآمد نفت سهم دولت را به خود تخصیص می دهند


هشتاد درصد شرکتهای بزرگ زیان می دهند و زیان را با استقراض از بانک و بازار ، تامین می کنند ، استقراضی که هیچ وقت ، قابل بازپرداخت نیست و جالب تر از همه اینکه با سررسید وام ، اصل و فرع را تمدید می کنند چون قصد بازپرداخت ندارند ، اگر کسی قصد بازپرداخت نداشته باشد اصل و فرع را تمدید می کند ، اینها بدهی را نه منکر می شوند و نه پرداخت می کنند 


تاریخ ثبت : 1397/10/28