سقف ارزشی واردات برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی

هیات وزیران در تاریخ 97/8/6به استناد اصل 138 قاون اساسی تصویب کرد:


سقف ارزشی واردات برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی بر اساس رتبه بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری تعیین می شود. در صورت عدم امکان رتبه بندی این سقف در سال اول پانصد هزار(500000)دلارخواهد بود.سقف ارزشی واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد.در صورت ارائه گواهی مبنی بر نداشتن بدهی گمرکی،سقف تعیین شده به میزان مبلغ وارداتی که بدهی گمرکی آن تسویه شده است مجددا قابل استفاده خواهد بود.واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانوی ذیربط صرفا برای تامین نیاز تولیدی خود از شمول این تبصره مستثنی هستند.تعداد رشته فعالیت و نوع آن مخصوصا در مورد کالاهای اساسی،حساس و ضروری نیز برای هر بازرگان بر اساس رتبه بندی اعتباری سامانه مذکور تعیین خواهد شد.افزایش سقف یاد شده بر حسب نوع کالا با تایید وزیر صنعت،معدن و تجارت مجاز می باشد.


تبصره:دارنده کارت بازرگانی مطابق ماده 186 قانون مالیات های مستقیم مسئول پرداخت مالیات است و در صورت استفاده از کارت بازرگانی دیگری مطابق ماده 274 قانون مالیات های مسقیم اقدام خواهد شد.در هر حال ماده 182 قانون یاد شده اعمال خواهد شد و وارد کننده مطابق قانون امور گمرکی مشمول پرداخت حقوق ورودی است.


 
مرتبط با لینک زیر

" خرید و فروش سگ آپارتمانی ارزان "


تاریخ ثبت : 1397/10/11