خدمات صندوق ضمانت سرمایھ گذاري صنایع كوچك

1.صندوق ضمانت صنایع کوچک ماموریت دارد نسبت به صدور ضمانت نامه براي پوشش کسري وثایق متقاضیان حداکثر تا سی میلیارد ریال اقدام نماید که تا 70 درصد(در مناطق کمتر توسعه یافته تا 85 درصد) اصل و سود تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات مالی و اعتباري به صنایع کوچک (اشتغال کمتر از 50 نفر) را تشکیل میدهد.


2.شرکت باید در زمره صنایع کوچک بوده و زیر 50 نفر پرسنل داشته باشد. همچنین متقاضیان باید داراي فعالیت صنعتی /تولیدي باشند و از مجوزهاي سازمان جهاد کشاورزي تنها صنایع تبدیلی و تکمیلی مورد قبول صندوق می باشد.
3.ثبت درخواست تنها از طریق سامانه zemanat.sif.ir امکانپذیر بوده و هر گونه مراجعه فیزیکی براي ارائه درخواست بلا اثر خواهد بود.


4.متقاضی قبل از تکمیل درخواست خود می بایست نسبت به تهیه اطلاعات و مدارك مورد نیاز اقدام نموده و سپس نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه اقدام نماید. اسناد و مدارك مخدوش، قابل پذیرش نمی باشد.


5 صندوق در ازاي صدور ضمانت نامه 150 % مبلغ ضمانت نامه چک با امضاي متقاضی و یک ضامن غیر و 150 % آن ترکیبی از وثایق نوع 1 ( ملکی قابل ترهین شامل : زمین، باغ، محل اجراي طرح و ملک مسکونی یا تجاري؛ انواع سپرده)و نوع 2 (سفته) با امضاي متقاضی و ضامن دریافت می کند.


6.کارمزد صدور ضمانت نامه بر اساس نرخ کارمزد ضمانت نامه هاي بانک مرکزي و به صورت نقدي دریافت میگردد و تا 50 % تخفیف دربرخی ضمانت نامه ها منظور خواهد شد.


7.ضامنین درنظر گرفته شده باید حداقل یکی از شرایط ذکر شده را داشته باشند : 1 - کارمند رسمی، پیمانی یا قراردادي ارگان هاي دولتی (داراي حکم و فیش حقوقی) 2- داراي فعالیت معتبر اقتصادي. ضمن اینکه صندوق در رد یا قبول ضامن و مدارك تحویلی، براساس ضوابط خود مختار خواهد بود.


8.در صورت ارزیابی املاك قبل از اعلام مصوبه هیئت مدیره تمامی هزینه هاي مربوطه به عهده متقاضی است.


9.متقاضیان میبایست در هنگام درخواست صدور ضمانت نامه، فاقد بدهی معوق و مشکوك الوصول و همچنین چک
برگشتی در سیستم پولی بانکی باشند.


تاریخ ثبت : 1397/09/27