توصيه مهم رييس كل بانك مركزي به مردم: دارايي هاي خود را در معرض ريسك بازار ارز قرار ندهيد


Blogger

🔹بانك مركزي در زمان مقتضي ، تدابير پيش بيني شده را عملياتي مي كند؛ زمان و نوع مداخله را بانك مركزي تعيين مي كند، نه دلالان و فرصت طلبان


🔹هشدار همتي به افراد و صاحب منصبان و بعضاً دينفوذاني كه بي توجه به جنگ تبليغاتي دشمنان، آينده منفي را به غلط براي اقتصاد كشورمان به تصوير مي كشند


🔹دلالان و نوسان گيران هم سوار بر اين گونه القائات ، بحث هايي مانند رد و قبول پالرمو يا SPV كسب و كار خود را رونق مي دهند