مزاياي در آغوش گرفتن


Blogger

تحقیقات بر روی افراد بزرگسال نشان داده است:


افرادى كه در كودكى به اندازه كافى در آغوش كشيده شده اند در بزرگسالى از سلامت بيشتر روانى بهره مند هستند. كمتر به افسردگى دچار می شوند و بيشتر توانايى همدلی و درك متقابل خواهند داشت. اين افراد تاب آوری بهترى در مقابل اضطراب و استرس در زندگى دارند.


پس بدون نگرانى فرزندتان را در آغوش بگيريد و از بغلی شدنش نترسيد.