پنج عادت تضمینی که شکست در زندگیتان را حتمی می کند


Blogger

۱- عدم برنامه ریزی


 در دنیای واقعی به جای کمال گرا ها، از کسانی قدردانی می شود که کاری انجام می دهند.


۲- ترس از امتحان کردن


(شما صد درصدِ فرصت هایی که با بی تفاوتی از کنارشان عبور می کنید را از دست می دهید)


۳- نا امیدی زودهنگام


تا وقتی بعد از هر شکست بتوان کنشگرانه به تلاش ادامه داد نمی توان نام اتفاقی که افتاده را شکست گذاشت.


۴- باور نداشتن


اگر به کاری که انجام می دهید باور نداشته باشید، بالاخره در برهه ای آن را رها خواهید کرد.


۵- بهانه تراشی


 معنای این بهانه تراشی ها این است که کنترل اوضاع در دست شما نیست. اما در واقع تنها کسی در جهان که کنترل کامل اقدامات و تصمیم های شما را در اختیار دارد، خود شما هستید.