فروش پوست گردو

پوسته گردو به حالت های تکه تکه ریز،...