باسکول خودرو

باسکول یا ترازوی بزرگ ، یکی از ابزا...