فروشگاه اینترنتی و تخصصی فروش کالاهای صنعتی اتناکالا


شبکه های اجتماعی مرتبط با من :
همکاران ودوستان گرامی
هدف از ایجاد این فروشگاه اینترنتی ، بوجود آوردن یک محیط تخصصی جهت عرضه داخلی و خارجی کالاهای صنعتی موجود در انبار های شما همچنین قطعات و تجهیزات و ماشین آلات صنعتی تولیدی با کیفیت شما می باشد.
لطفا در صورت تمایل به همکاری با این فروشگاه از طریق راه های ارتباطی آمده در وبسایت فروشگاه و ذیل همین نامه اعلام آمادگی خود را به اطلاع ما رسانده تا در اسرع وقت هماهنگی های لازم با شما و مجموعه شما صورت پذیرد

Website : Http://etnakala.com
Email : info@etnakala.com
Tel : 031-36617801
Telegram : https://telegram.me/ETNAKALA
Admin Etnakala in Telegram : https://t.me/joinchat/B7krxAdxbsppF3dB1cGpBQ
-----------------------
پمپ 3 پیستون بزرگ 17 لیتر 400 بار, پمپ 3 پیستون بزرگ 21 لیتر 400 بار, پمپ 3 پیستون کوچک 2.5 لیتر 600 بار, پمپ 3 پیستون کوچک 7.5 لیتر 600 بار, پمپ 7 پیستون بزرگ 70 لیتر 350 بار, پمپ 7 پیستون بزرگ 87 لیتر 250 بارقابل کوبل, پمپ پیستونی آکسیال 250 بارمدل 205 AHP, پمپ پیستونی آکسیال 250 بارمدل 229 AHP, پمپ دوبل 174لیتری 250 بارقابل کوبل, پمپ دوبل تا 100 لیتر 350 بار, پمپ دوبل تا 140 لیتر 350 بار, پمپ دوبل تا 140 لیتر 350 بارقابل کوبل, شیر فشارشکن4/3سرراهی, فروشگاه اتناکالا, کوبلینگ 14خار, ماشین آلات و تجهیزات, ماشین بلوک زنی 615, ماشین بلوک زنی 915, پمپ 3 پیستون بزرگ 17 لیتر 400 بار, پمپ 3 پیستون بزرگ 21 لیتر 400 بار, پمپ 3 پیستون کوچک 2.5 لیتر 600 بار, پمپ 3 پیستون کوچک 7.5 لیتر 600 بار, پمپ 7 پیستون بزرگ 70 لیتر 350 بار, پمپ 7 پیستون بزرگ 87 لیتر 250 بار, پمپ پیستونی آکسیال 250 بارمدل 205 AHP, پمپ پیستونی آکسیال 250 بارمدل 229 AHP, پمپ دوبل 174لیتری 250 بارقابل کوبل, پمپ دوبل تا 100 لیتر 350 بار, پمپ دوبل تا 140 لیتر 350 بار, پمپ دوبل تا 140 لیتر 350 بارقابل کوبل, شیر فشارشکن4/3سرراهی, فروشگاه اتناکالا, کوبلینگ 14خار, ماشین آلات و تجهیزات, ماشین بلوک زنی 615, ماشین بلوک زنی 915, پمپ 3 پیستون بزرگ 17 لیتر 400 بار, پمپ 3 پیستون بزرگ 21 لیتر 400 بار, پمپ 3 پیستون کوچک 2.5 لیتر 600 بار, پمپ 3 پیستون کوچک 7.5 لیتر 600 بار, پمپ 7 پیستون بزرگ60 لیتر 350 بار, پمپ پیستونی آکسیال 250 بارمدل 205 AHP, پمپ پیستونی آکسیال 250 بارمدل 229 AHP, پمپ دوبل 174لیتری 250 بارقابل کوبل, پمپ دوبل تا 100 لیتر 350 بار, پمپ دوبل تا 140 لیتر 350 بار, پمپ دوبل تا 140 لیتر 350 بارقابل کوبل, شیر فشارشکن4/3سرراهی, فروشگاه اتناکالا, کوبلینگ 14خار, ماشین آلات و تجهیزات, ماشین بلوک زنی 615, ماشین بلوک زنی 915, پمپ 3 پیستون بزرگ 17 لیتر 400 بار, پمپ 3 پیستون بزرگ 21 لیتر 400 بار, پمپ 3 پیستون کوچک 2.5 لیتر 600 بار, پمپ 3 پیستون کوچک 7.5 لیتر 600 بار, پمپ پیستونی آکسیال 250 بارمدل 205 AHP, پمپ پیستونی آکسیال 250 بارمدل 229 AHP, پمپ دوبل 174لیتری 250 بارقابل کوبل, پمپ دوبل تا 100 لیتر 350 بار, پمپ دوبل تا 140 لیتر 350 بار, پمپ دوبل تا 140 لیتر 350 بارقابل کوبل, شیر فشارشکن4/3سرراهی, فروشگاه اتناکالا, کوبلینگ 14خار, ماشین آلات و تجهیزات, ماشین بلوک زنی 615, ماشین بلوک زنی 915, پمپ 3 پیستون بزرگ 17 لیتر 400 بار, پمپ 3 پیستون کوچک 2.5 لیتر 600 بار, پمپ 3 پیستون کوچک 7.5 لیتر 600 بار, پمپ پیستونی آکسیال 250 بارمدل 205 AHP, پمپ پیستونی آکسیال 250 بارمدل 229 AHP, پمپ دوبل 174لیتری 250 بارقابل کوبل, پمپ دوبل تا 100 لیتر 350 بار, پمپ دوبل تا 140 لیتر 350 بار, پمپ دوبل تا 140 لیتر 350 بارقابل کوبل, شیر فشارشکن4/3سرراهی, فروشگاه اتناکالا, کوبلینگ 14خار, ماشین آلات و تجهیزات, ماشین بلوک زنی 615, ماشین بلوک زنی 915, پمپ 3 پیستون بزرگ 10 لیتر 400 بار, پمپ 3 پیستون کوچک 2.5 لیتر 600 بار, پمپ 3 پیستون کوچک 7.5 لیتر 600 بار, پمپ پیستونی آکسیال 250 بارمدل 205 AHP, پمپ پیستونی آکسیال 250 بارمدل 229 AHP, پمپ دوبل 174لیتری 250 بارقابل کوبل, پمپ دوبل تا 100 لیتر 350 بار, پمپ دوبل تا 140 لیتر 350 بار, پمپ دوبل تا 140 لیتر 350 بارقابل کوبل, شیر فشارشکن4/3سرراهی, فروشگاه اتناکالا, کوبلینگ 14خار, ماشین آلات و تجهیزات, ماشین بلوک زنی 615, ماشین بلوک زنی 915, پمپ 3 پیستون کوچک 2.5 لیتر 600 بار, پمپ 3 پیستون کوچک 7.5 لیتر 600 بار, پمپ 7 پیستون کوچک 27 لیتر 450 باردوسرشافت, پمپ پیستونی آکسیال 250 بارمدل 205 AHP, پمپ پیستونی آکسیال 250 بارمدل 229 AHP, پمپ دوبل 174لیتری 250 بارقابل کوبل, پمپ دوبل تا 100 لیتر 350 بار, پمپ دوبل تا 140 لیتر 350 بار, پمپ دوبل تا 140 لیتر 350 بارقابل کوبل, شیر فشارشکن4/3سرراهی, فروشگاه اتناکالا, کوبلینگ 14خار, ماشین آلات و تجهیزات, ماشین بلوک زنی 615, ماشین بلوک زنی , پمپ 3 پیستون کوچک 2.5 لیتر 600 بار, پمپ 3 پیستون کوچک 7.5 لیتر 600 بار, پمپ 7 پیستون کوچک 27 لیتر 450 بار, پمپ پیستونی آکسیال 250 بارمدل 205 AHP, پمپ پیستونی آکسیال 250 بارمدل 229 AHP, پمپ دوبل 174لیتری 250 بارقابل کوبل, پمپ دوبل تا 100 لیتر 350 بار, پمپ دوبل تا 140 لیتر 350 بار, پمپ دوبل تا 140 لیتر 350 بارقابل کوبل, شیر فشارشکن4/3سرراهی, فروشگاه اتناکالا, کوبلینگ 14خار, ماشین آلات و تجهیزات, ماشین بلوک زنی 615, ماشین بلوک زنی 915, پمپ 3 پیستون کوچک 2.5 لیتر 600 بار, پمپ 3 پیستون کوچک 7.5 لیتر 600 بار, پمپ 7 پیستون کوچک 21 لیتر 450 باردوسرشافت, پمپ پیستونی آکسیال 250 بارمدل 205 AHP, پمپ پیستونی آکسیال 250 بارمدل 229 AHP, پمپ دوبل 174لیتری 250 بارقابل کوبل, پمپ دوبل تا 100 لیتر 350 بار, پمپ دوبل تا 140 لیتر 350 بار, پمپ دوبل تا 140 لیتر 350 بارقابل کوبل, شیر فشارشکن4/3سرراهی, فروشگاه اتناکالا, کوبلینگ 14خار, ماشین آلات و تجهیزات, ماشین بلوک زنی 615, ماشین بلوک زنی 915, پمپ 3 پیستون کوچک 2.5 لیتر 600 بار, پمپ 3 پیستون کوچک 7.5 لیتر 600 بار, پمپ 7 پیستون کوچک 21 لیتر 450 باردوسرشافت, پمپ پیستونی آکسیال 250 بارمدل 205 AHP, پمپ پیستونی آکسیال 250 بارمدل 229 AHP, پمپ دوبل 174لیتری 250 بارقابل کوبل, پمپ دوبل تا 100 لیتر 350 بار, پمپ دوبل تا 140 لیتر 350 بار, پمپ دوبل تا 140 لیتر 350 بارقابل کوبل, شیر فشارشکن4/3سرراهی, فروشگاه اتناکالا, کوبلینگ 14خار, ماشین آلات و تجهیزات, ماشین بلوک زنی 615, ماشین بلوک زنی 915, پمپ پیستونی آکسیال 250 بارمدل 205 AHP, پمپ پیستونی آکسیال 250 بارمدل 229 AHP, پمپ دوبل 174لیتری, پمپ دوبل تا 100 لیتر 350 بار, پمپ دوبل تا 140 لیتر 350 بار, پمپ دوبل تا 140 لیتر 350 بارقابل کوبل, فروشگاه اتناکالا, ماشین آلات و تجهیزات, ماشین بلوک زنی 615, ماشین بلوک زنی 915, پمپ پیستونی آکسیال 250 بارمدل 205 AHP, پمپ پیستونی آکسیال 250 بارمدل 229 AHP, پمپ دوبل تا 100 لیتر 350 بار, پمپ دوبل تا 140 لیتر 350 بار, فروشگاه اتناکالا, ماشین آلات و تجهیزات, ماشین بلوک زنی 615, ماشین بلوک زنی 915, پمپ پیستونی آکسیال 250 بارمدل 205 AHP, پمپ پیستونی آکسیال 250 بارمدل 229 AHP, پمپ دوبل تا 100 لیتر 350 بار, پمپ دوبل تا 100 لیتر 350 بارقابل کوبل, فروشگاه اتناکالا, ماشین آلات و تجهیزات, ماشین بلوک زنی 615, ماشین بلوک زنی 915, پمپ پیستونی آکسیال 250 بارمدل 205 AHP, فروشگاه اتناکالا, ماشین آلات و تجهیزات, ماشین بلوک زنی 615, ماشین بلوک زنی 915, پمپ پیستونی آکسیال 250 بارمدل 199 AHP, فروشگاه اتناکالا, ماشین آلات و تجهیزات, ماشین بلوک زنی 615, ماشین بلوک زنی 915, فروشگاه اتناکالا, ماشین آلات و تجهیزات, ماشین بلوک زنی 615, ماشین بلوک زنی 915, فروشگاه اتناکالا, ماشین آلات و تجهیزات, ماشین بلوک زنی 615, 7605-6517-PB3T0B, DESCALING VALVE, HUNT, HUNT USA, PENDENT CONTROL PANEL, TELEMECANIQUE, XAC, XAC - A 871, دسته کنترل جرثقیل, CS80-100, HYDRAULIC CYLINDER, INTERSTOP, سیلندر هیدرولیکی, Globe Valve, PN16 DN 80, TERMO, گلوب والو, Globe Valve, PN16 DN 25, TERMO, گلوب والو, BORNA Electronics, DBRGH-21-25, Dynamic Brake Resistor, مقاومت الکتریکی, RS-810H, T.H ELEMA, THRUSTOR, الکتروتروستر هیدرولیکی, 400 4 HB, ELEMA, T.H ELEMA, THRUSTOR, الکتروتروستر هیدرولیکی, ButterFly Valve, KEYSTON, PARASEAL, PARASEAL W.112 DN700, باترفلای والو, شیر پروانه ای, 16A 250 V, RELAY, SCHUPA, TPF, TPF 001.110G2PM, G2PM 230VSY20, G2PM 230VSY20 (24/240VA, RELAY, TELE, رله , KENWOOD, TK - 3107, walkie-talkie, بی سیم واکی تاکی, 5SG 7 132 (63A), Fuse Switches, SIEMENS, کلید فیوز, A1605, A1605/PL52, KAVEH, SELECTOR SWITCH, سلکتور سوئیچ, A1607, A1607 ( 20A), KAVEH, SELECTOR SWITCH, سلکتور سوئیچ, 110V 7KW 75A, KAVEH, SELECTOR SWITCH, سلکتور سوئیچ, 7000-14021-0000000, Connection, MurrelektronikHONEYBELL, T43, T43 60 D, THERMOSTAT, ترموستات, 2.5VA, 100/5, 100/5 2.5VA CLASS 0.5, 2.5VA CLASS 0.5, CLASS 0.5, CT, CURRENT TRANSFORMER, REZA TRANS, ترانسفورماتور, ترانسفورماتور جریان, جریان, KSS-OIMB, OIL INDICATOR, OIL INDICATOR FOR OIL MEDIUM BREAKER, کاوش, کاوش صنعت, کاوش صنعت سپاهان, نشان دهنده, نشان دهنده روغن, نشان دهنده روغن کلید, نشان دهنده روغن کلید روغنی, Electromagnetic, Electromagnetic shutter, KSS-EMSH, shutter, الکترو مگنتیک, الکترو مگنتیک شاتر, شاتر, کاوش, کاوش صنعت, کاوش صنعت سپاهان, . Lamp Socket synylasion, .Lamp Socket ., .Socket ., .synylasion, سوکت ., سوکت لامپ ., سوکت لامپ سینتلاسیون ., سوکت لامپ سینتلاسیون Lamp Socket synylasion, KAVOSH, KSS-LI, LENS INDICATOR, کاوش, کاوش پ, کاوش صنعت, کاوش صنعت سپاهان, لنز, لنز نشان دهنده ., نشان دهنده, 077GPLR, ABB, CALOR, CEMA, CEMA ABB CALOR1, KAVOSH, KAVOSH SANAT, Lens, لنز, لنز Lens, 35-35212 ( ANSI 150), 35212, ANSI 150, Control valve, MASONEILAN, کنترل والو , 35-35212, 35-35212 ( ANSI300), 35212, ANSI 300, Control valve, کنترل والو, ABB, ABB CALOR, AUXILIARY CONTACT, AUXILIARY CONTACT FOR MEDIUM VOLTAGE BREAKER, CALOR, FOR MEDIUM VOLTAGE BREAKER, GCE, GCE700239R, MEDIUM VOLTAGE BREAKER, کنتاکت, کنتاکت کمکی, کنتاکت کمکی AUXILIARY CONTACT FOR MEDIUM VOLTAGE BREAKER, , ABB, ABB CALOR, AUXILIARY CONTACT, CALOR, GCE, GCE7002397R, MEDIUM VOLTAGE BREAKER, OR MEDIUM VOLTAGE BREAKER, کمکی, کنتاکت, کنتاکت کمکی, کنتاکت کمکی AUXILIARY CONTACT FOR MEDIUM VOLTAGE BREAKER , ABB, ABB CALOR, AUXILIARY CONTACT, AUXILIARY CONTACT FOR MEDIUM VOLTAGE BREAKER, CALOR, CT FOR MEDIUM VOLTAGE BREAKER, GCE, GCE7002397R0121, MEDIUM VOLTAGE BREAKER, کنتاکت, کنتاکت کمکی AUXILIARY CONTACT FOR MEDIUM VOLTAGE BREAKER , Helmet, JSP, کلاه, کلاه ایمنی, کلاه ایمنی Helmet , ABB, ABB CALOR, CALOR, CAM, MEDIUM VOLTAGE BREAKER, بادامک, بادامک CAM FOR MEDIUM VOLTAGE BREAKER, بدون خار, خاردار, خاردار و بدون خار , VD4 , ABB, CALOR, DRUM, DRUM WITH SPIRAL, L FOR MEDIUM VOLTAGE BREAKER, MEDIUM VOLTAGE BREAKER, درام, درام به همراه فنر, درام به همراه فنر DRUM WITH SPIRAL FOR MEDIUM VOLTAGE BREAKER , ABB, ABB CALOR, CALOR, DRUM, DRUM WITH SPIRAL, DRUM WITH SPIRAL FOR MEDIUM VOLTAGE BREAKER, MEDIUM VOLTAGE BREAKER , ALCAD, Battery, H 85 P , Push button, TELEMECANIQUE, XB2, XB2 BW8465 - ZB2-BE102C, ZB2, تله مکانیک, شاسی استارت استاپ, شاسی استارت استاپ Push button , 3AB20, 3SB1100, 3SB1100 - 3AB20, SELECTOR SWITCH, SIEMENS, سلکتور سوئیچ , BS542, Push button, TELEMECANIQUE, XB2, XB2 BS542, تله مکانیک, شاسی استارت استاپ , BW84M5, Push button, TELEMECANIQUE, XB4, XB4 BW84M5-ZBE-101, ZBE-101, تله مکانیک, شاسی استارت استاپ, شاسی استارت استاپ Push button , AUXILIARY CONTACT, contact, TELEMECANIQUE, تله مکانیک, کنتاکت, کنتاکت کمکی, کنتاکت کمکی Auxiliary contact , AUXILIARY CONTACT, contact, TELEMECANIQUE, تله مکانیک, کنتاکت, کنتاکت کمکی, کنتاکت کمکی Auxiliary contact , AUXILIARY CONTACT, LA1 DN11, TELEMECANIQUE, تله مکانیک, کنتاکت, کنتاکت کمکی , CONTACTOR, LC1, LC1 D1810 M5, TELEMECANIQUE, تله مکانیک, کنتاکتور, کنتاکتور CONTACTOR , CONTACTOR, LC1, LC1 D1810 M5, TELEMECANIQUE, تله مکانیک, کنتاکتور, کنتاکتور CONTACTOR , 2RH30, AUXLIARY RELAY, RELAY, RELOG, رله, رله کمکی , BE-96, PANEL METER, RISESUN, پانل متر , (RELAY (6A, 24 V, 34.51, 34.51.7.024.0010, FINDER, RELAY, رله, رله (RELAY (6A , 40.61, FINDER, RELAY, RELAY WITH BASE 24VDC, رله, رله با پایه, رله با پایه RELAY WITH BASE 24VDC , 95.15.25, FINDER, RELAY, RELAY 10A-250VAC, رله , 3NP4070, 3NP4070 - 0CA01, Fuse Switch, Fuse Switch 16A-400V, SIEMENS, Switch, زیمنس, کلید فیوز, کلید فیوز Fuse Switch 16A-400V , 88700012, DYNAMIC MICROPHONE, MC, MC-M-220-01, MC-M-220-01 - 88700012, TELEA, میکروفن , AUXILIARY CONTACT, DEMAG, DSW, DSW3TF8633, کنتاکت کمکی, کنتاکت کمکی Auxiliary contact, کنتاکت کمکی برای جرثقیل , LIMIT SWITCH, TELEMECANIQUE, XCK, XCK T145, لیمیت سوئیچ , (MO 325 - 1.6 A (1SAM160000R1006, 1SAM160000R1006, ABB, MO 325 - 1.6 A, MO 325 A, THERMAL RELAY, THERMAL RELAY 1.6A, رله, رله حرارتی, رله حرارتی THERMAL RELAY 1.6A, .Socket ., 3124046, Art no . 3124046, MURR, SOCKET WITH LED FOR VALVE, VALVE, سوکت ., سوکت والو , 17311, 7000-10061-2261000, MSUD VALVE WITH CABLE, MURR, VALVE PLUG, VALVE PLUG-MSUD VALVE WITH CABLE, کابل و پلاگ برای والو, کابل و پلاگ برای والو VALVE PLUG-MSUD VALVE WITH CABLE , 16248, 3124876, 3124876 (16248), MURR, SOCKET FOR VALVE, سوکت والو , 0660-0113, BERNSTEIN, Micro Switch, SIN, SIN-UV1 0660-0113, UV1, میکروسوئیچ , 801-ASC21, ALLEN, ALLEN BRADLLEY, ASC21, BRADLLEY, LIMIT SWITCH, لیمیت سوئیچ , 3ES7, 3ES7110, 3ES7110-1AA02, Micro Switch, SIEMENS, Switch, زیمنس, میکروسوئیچ, میکروسوئیچ Micro Switch , 3SE7160, 3SE7160-1BD00, Micro Switch, SIEMENS, Switch, میکروسوئیچ, میکروسوئیچ Micro Switch , 20ILSI, 20ILSI - 4, HONEYWELL, Micro Switch, میکروسوئیچ, میکروسوئیچ Micro Switch, هانیول , 3SE3860, 3SE3860-2XX00, Micro Switch, SIEMENS, Switch, زیمنس, میکروسوئیچ , 3SE3860, Micro Switch, SIEMENS, زیمنس, میکروسوئیچ, میکروسوئیچ Micro Switch , O-RING, اورینگ, اورینگ O-RING, کاوش, کاوش صنعت, کاوش صنعت سپاهان , H-140, V- RING, V- RING H-140, کاوش, کاوش صنعت, کاوش صنعت سپاهان, وی رینگ, وی رینگ V- RING H-140 , 1457435002, Flow, Flow Switch, Switch , 3TURN, AL 1703, MEGATRON, Potentiometer, پتانسومتر Potentiometer 1KΩ 3TURN, پتانسیومتر , CHECK VALVE, DN 25, DN 25 PN 25, EUROPA, PN 25, VALVE, چک والو, چک والو CHECK VALVE, والو , ABB, AC DRIVE, ACS550, ACS550-01-045A-4, DRIVE, درایو AC DRIVE , ABB, D10A11, D10A11/113723, DN50, Flow Meter, GLASS Flow Meter, GLASS Flow Meter DN50, فلومتر, فلومتر شیشه ای, فلومتر شیشه ای GLASS Flow Meter DN50 , 1/4 Allen Screws, Allen Screws, SIGNODE, آلن, پیچ, پیچ آلن, پیچ آلن 1/4 Allen Screws , ALFA, ALFA GOMMA, GOMMA, HANDLE, HANDLE FOR VALVE, SW, SW 14, VALVE, دسته والو, والو , Grease Pump, Grease Pump Set, LINCOLN, Pump, V, V 350400000, ست کامل گیریس پمپ بشکه ای, ست کامل گیریس پمپ بشکه ای Grease Pump Set , BUSBAR, COMPACT BUSBAR, R.S, RCE, RCE 4/5, RCE 4/5 - 16AL, خط برق رسانی, خط برق رسانی شینه, شینه , 739120100, ABB, contact, UXAB, UXAB739120100, کنتاکت , AN160, CONTROLLER, ELEMA, MAGNETIC BRAKE, MAGNETIC BRAKE CONTROLLER, T.H ELEMA, TCB2, TCB2-AN160, ترمز مغناطیسی, کنترلر, کنترلرترمز مغناطیسی , AN180, BRAKE, CONTROLLER, ELEMA, MAGNETIC BRAKE, MAGNETIC BRAKE CONTROLLER, T.H ELEMA, TCB2, TCB2-AN180, ترمز مغناطیسی, کنترلر, کنترلرترمز مغناطیسی , AN200, CONTROLLER, ELEMA, MAGNETIC BRAKE, MAGNETIC BRAKE CONTROLLER, T.H ELEMA, TCB2, TCB2-AN200, ترمز مغناطیسی, کنترلر , 1400RPM, 220/380VAC, SIMO, Three-Phase Motor, Three-Phase Motor 1.5KW, Y90L, Y90L-4, سه فاز, موتور, موتور سه فاز , 37KW, AEG, Contactor 37KW, L64 22, LS60, LS60 / L64 22, کنتاکتور , 250A, 600V, AEG, CONTACTOR, Contactor 250A, L144, L144 22, LS100, LS100/L144 22, کنتاکتور , 1000, AB21N, ButterFly Valve, BUTTERFLY VALVE+MANUAL GEAR, BUTTERFLY VALVE+MANUAL GEAR DN65, KEYSTONE, KEYSTONE+ROTORK, MANUAL GEAR, PN16, ROTORK, TYPE 1000, شیر پروانه ای, شیر پروانه ای + گیر دستی, گیر دستی , A105, BALL, BALL VALVE, BALL VALVE DN50, CLASS800, DN50, PN100, TEJI, TEJI VALVE, VALVE, بال والو , 50Q, 50Q41F, 50Q41F-16, BALL, BALL VALVE, CF8M, PN16, TEJI, TEJI VALVE, VALVE , BOSCH, Mini Angle Grinder, PWS, PWS 6 - 115, بوش, مینی سنگ, مینی سنگ بوش , 10A 500 V, JAVCRNI, JAVCRNI 10A 500 V, LIMIT SWITCH, MEZ, MEZ POSTRELOMV, POSTRELOMV, Switch , 090712010, EV1, insulator, Nr.090712010, VENIKA, مقره, مقره سوزنی , 1000A, 100KV, 250A, Fuse, Fuse 1000A, jean, JEAN MULLER, MULLER, VDE, VDE 0636, VDE 0636/23 , 12858, 12858-2204, 2204, 50KA, 63A, 7.2KV, AEG, Fuse, FUSE 7.2KV, فیوز فشار متوسط , AIR, AIR FILTER, AIR MAKER, FILTER, OF, OF 50 , BEI, CST, CST BEI, Encoder, GHM9, GHM912, GHM912-0600-020, اینکدر , 0600-001, BEI, CST, CST BEI, Encoder, GHU, GHU9, GHU920, GHU920-0600-001, اینکدر , FOR Mcc6s1-Mcc6s2, HANDLE, KAVOSH SANAT, Mcc6s1, Mcc6s2, دسته تابلو, کاوش, کاوش صنعت, کاوش صنعت سپاهان , ABB, contact, FIXED, FIXED CONTACT, UXAB, UXAB169799003, کنتاکت, کنتاکت ثابت , ABB, contact, MOVING CONTACT, UXAB, UXAB169799004 , 58 W, 58WATT, Fluorescent, Fluorescent Lamp, Fluorescent Lamp 58WATT, Lamp, OSRAM , 1000 W, 1000Watt, Lamp, Lamp 1000Watt, OSRAM , CHECK VALVE, DGMDC, DGMDC-5-X-TK-30, HYDRAULIC CHECK VALVE, VICKERS , BANNER, IT, IT 265, Sensors , STRAINER VALVE, STRAINER VALVE 1 INCH, STRN, STRN.14/A, استرینر والو, صافی برنجی, 095-776, 776, LECO, TUBE , A24K, ALFA, ALFA VALVOLE, BALL VALVE, BALL VALVE DN15, DN15, PN64, VALVOLE, , MHA, MKHP, MKHP-DN50-SAEFSZ10-112ZAN, SHUT, SHUT OF VALVE BKH, BKH-DN25-30S 112A ZN, MHA, SHUT, SHUT OF VALVE, , AHP197, AHP199, AHP205, AHP207, AHP209, AHP229, cupling14, cupling14, PR15, PR3,PR5-PR7 AHP195, , PC-RV3,PR-RV4 , PC-RV1,PC-RV2 , DPR14EXC , DPR14EX , DPR12,DPR14C , DPR12C, DPR12,DPR14 , DPR8C,DPR10C , DPR8,DPR10 , PR130C , PR130, PR100C PR100, PR75C , PR270, PR210C, PR210, PR160C, PR160, PR714EXC, PR714EX, PR714, PR712, PR514, PR512, PR510, PR508 , PR320C, , توزیران , TOZIRAN , AXIAL PISTON PUMP , Double pump up to140 Liters350 Bar, Axial piston pump , Radial piston pump , Radial piston pump 16Liters 500 Bar( 2 Shafts) , , فروش انواع Double Solenoid Valve, ,
فروش انواع دبل سولونوئید والو, فروش دبل سولونوئید والو تایپ W 7077 B 4331 سازنده ROSS , Double Solenoid Valve Type W 7077 B 4331 Manufacturer ROSS , فروش انواع شیرآلات صنعتی خاص , فروش آنلاین قطعات یدکی صنایع , فروش قطعات SCHUTTE ، فروش قطعات TEKTRONIX ، فروش قطعات SEMIKRON ، فروش قطعات SEW , EURODRIVE ، فروش قطعات SHELL CHEMICALS ، فروش قطعات SICK ، فروش قطعات SIEMENS ، فروش قطعات SIGNET ، فروش قطعات SIHI ، فروش قطعات SKF ، فروش قطعات SNFA ، فروش قطعات SNR ، فروش قطعات SOTECO ، فروش قطعات SPRIMAG ، فروش قطعات SQUARE_D ، فروش قطعات STEGMANN ، فروش قطعات STEINER ، فروش قطعات SULZER ، فروش قطعات TELEFUNKEN ، فروش قطعات TELEMECANIQUE ، فروش قطعات TENNANT ، فروش قطعات TERASAKI ، فروش قطعات TEREX ، فروش قطعات THYSSENKRUPP ، فروش قطعات TIMKEN ، فروش قطعات TOSHIBA ، فروش قطعات TURCK , فروش قطعات FAG ، فروش قطعات FANUC ، فروش قطعات FERRAZ ، فروش قطعات FESTO ، فروش قطعات FISHER CONTROLS ، فروش قطعات FISHER-ROSEMOUNT ، فروش قطعات FLEXCO ، فروش قطعات FLOWSERVE ، فروش قطعات FLUIDRIVE ، فروش قطعات FLUKE ، فروش قطعات FMS ، فروش قطعات FORKARDT ، فروش قطعات GARLOCK ، فروش قطعات HENNING ، فروش قطعات GEMU ، فروش قطعات GENERAL_ELECTRIC ، فروش قطعات GEORG FISCHER ، فروش قطعات GESSMANN ، فروش قطعات GESTRA ، فروش قطعات GHH ، فروش قطعات HAEHNCHEN ، فروش قطعات HAFFMANS ، فروش قطعات HARRIS ، فروش قطعات HARTING ، فروش قطعات HARTMANN&BRAUN ، فروش قطعات HAWE-HYDRAULIK ، فروش قطعات HEIDENHAIN , فروش قطعات KAESER ، فروش قطعات KESSLER ، فروش قطعات KETTNER ، فروش قطعات KNORR , BREMSE ، فروش قطعات KOBOLD ، فروش قطعات KOMATSU ، فروش قطعات KONE ، فروش قطعات KRAUS &NAIMER ، فروش قطعات KROHNE ، فروش قطعات KSB ، فروش قطعات KUKA ، فروش قطعات LEGRAND ، فروش قطعات LEICA ، فروش قطعات LEUZE ، فروش قطعات LEYBOLD ، فروش قطعات LHENGSTLER ، فروش قطعات LIEBHERR ، فروش قطعات LINCOLN ، فروش قطعات LINDE ، فروش قطعات LINDNER ، فروش قطعات LINKBELT ، فروش قطعات MAHLE ، فروش قطعات MAHR ، فروش قطعات MAN ، فروش قطعات MARPOSS ، فروش قطعات MARTONAIR ، فروش قطعات MATSUSHITA, ,

هشدار پلیس: لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری اطمینان حاصل نمایید.

قیمت
0 ریال

اطلاعات تماس
09133940410 - 09133940410 - 09133940410

دیگر آدرس های ما
اصفهان
Web Site: http://Http://etnakala.com

تصاویر
نظر های کاربران سایت
جنسیتلطفاً کمی صبر کنید

اطلاعات تماس
  • اصفهان

  • 09133940410

  • info@etnakala.com


کلمات کلیدی
پمپ 3 پیستون بزرگ 17 لیتر 400 بار پمپ 3 پیستون بزرگ 21 لیتر 400 بار پمپ 3 پیستون کوچک 2.5 لیتر 600 بار پمپ 3 پیستون کوچک 7.5 لیتر 600 بار پمپ 7 پیستون بزرگ 70 لیتر 350 بار پمپ 7 پیستون بزرگ 87 لیتر 250 بارقابل کوبل پمپ پیستونی آکسیال 250 بارمدل 205 AHP پمپ پیستونی آکسیال 250 بارمدل 229 AHP پمپ دوبل 174لیتری 250 بارقابل کوبل پمپ دوبل تا 100 لیتر 350 بار پمپ دوبل تا 140 لیتر 350 بار پمپ دوبل تا 140 لیتر 350 بارقابل کوبل شیر فشارشکن43سرراهی فروشگاه اتناکالا کوبلینگ 14خار ماشین آلات و تجهیزات ماشین بلوک زنی 615 ماشین بلوک زنی 915 پمپ 3 پیستون بزرگ 17 لیتر 400 بار پمپ 3 پیستون بزرگ 21 لیتر 400 بار پمپ 3 پیستون کوچک 2.5 لیتر 600 بار پمپ 3 پیستون کوچک 7.5 لیتر 600 بار پمپ 7 پیستون بزرگ 70 لیتر 350 بار پمپ 7 پیستون بزرگ 87 لیتر 250 بار پمپ پیستونی آکسیال 250 بارمدل 205 AHP پمپ پیستونی آکسیال 250 بارمدل 229 AHP پمپ دوبل 174لیتری 250 بارقابل کوبل پمپ دوبل تا 100 لیتر 350 بار پمپ دوبل تا 140 لیتر 350 بار پمپ دوبل تا 140 لیتر 350 بارقابل کوبل شیر فشارشکن43سرراهی فروشگاه اتناکالا کوبلینگ 14خار ماشین آلات و تجهیزات ماشین بلوک زنی 615 ماشین بلوک زنی 915 پمپ 3 پیستون بزرگ 17 لیتر 400 بار پمپ 3 پیستون بزرگ 21 لیتر 400 بار پمپ 3 پیستون کوچک 2.5 لیتر 600 بار پمپ 3 پیستون کوچک 7.5 لیتر 600 بار پمپ 7 پیستون بزرگ60 لیتر 350 بار پمپ پیستونی آکسیال 250 بارمدل 205 AHP پمپ پیستونی آکسیال 250 بارمدل 229 AHP پمپ دوبل 174لیتری 250 بارقابل کوبل پمپ دوبل تا 100 لیتر 350 بار پمپ دوبل تا 140 لیتر 350 بار پمپ دوبل تا 140 لیتر 350 بارقابل کوبل شیر فشارشکن43سرراهی فروشگاه اتناکالا کوبلینگ 14خار ماشین آلات و تجهیزات ماشین بلوک زنی 615 ماشین بلوک زنی 915 پمپ 3 پیستون بزرگ 17 لیتر 400 بار پمپ 3 پیستون بزرگ 21 لیتر 400 بار پمپ 3 پیستون کوچک 2.5 لیتر 600 بار پمپ 3 پیستون کوچک 7.5 لیتر 600 بار پمپ پیستونی آکسیال 250 بارمدل 205 AHP پمپ پیستونی آکسیال 250 بارمدل 229 AHP پمپ دوبل 174لیتری 250 بارقابل کوبل پمپ دوبل تا 100 لیتر 350 بار پمپ دوبل تا 140 لیتر 350 بار پمپ دوبل تا 140 لیتر 350 بارقابل کوبل شیر فشارشکن43سرراهی فروشگاه اتناکالا کوبلینگ 14خار ماشین آلات و تجهیزات ماشین بلوک زنی 615 ماشین بلوک زنی 915 پمپ 3 پیستون بزرگ 17 لیتر 400 بار پمپ 3 پیستون کوچک 2.5 لیتر 600 بار پمپ 3 پیستون کوچک 7.5 لیتر 600 بار پمپ پیستونی آکسیال 250 بارمدل 205 AHP پمپ پیستونی آکسیال 250 بارمدل 229 AHP پمپ دوبل 174لیتری 250 بارقابل کوبل پمپ دوبل تا 100 لیتر 350 بار پمپ دوبل تا 140 لیتر 350 بار پمپ دوبل تا 140 لیتر 350 بارقابل کوبل شیر فشارشکن43سرراهی فروشگاه اتناکالا کوبلینگ 14خار ماشین آلات و تجهیزات ماشین بلوک زنی 615 ماشین بلوک زنی 915پمپ 3 پیستون بزرگ 10 لیتر 400 بار پمپ 3 پیستون کوچک 2.5 لیتر 600 بار پمپ 3 پیستون کوچک 7.5 لیتر 600 بار پمپ پیستونی آکسیال 250 بارمدل 205 AHP پمپ پیستونی آکسیال 250 بارمدل 229 AHP پمپ دوبل 174لیتری 250 بارقابل کوبل پمپ دوبل تا 100 لیتر 350 بار پمپ دوبل تا 140 لیتر 350 بار پمپ دوبل تا 140 لیتر 350 بارقابل کوبل شیر فشارشکن43سرراهی فروشگاه اتناکالا کوبلینگ 14خار ماشین آلات و تجهیزات ماشین بلوک زنی 615 ماشین بلوک زنی 915 پمپ 3 پیستون کوچک 2.5 لیتر 600 بار پمپ 3 پیستون کوچک 7.5 لیتر 600 بار پمپ 7 پیستون کوچک 27 لیتر 450 باردوسرشافت پمپ پیستونی آکسیال 250 بارمدل 205 AHP پمپ پیستونی آکسیال 250 بارمدل 229 AHP پمپ دوبل 174لیتری 250 بارقابل کوبل پمپ دوبل تا 100 لیتر 350 بار پمپ دوبل تا 140 لیتر 350 بار پمپ دوبل تا 140 لیتر 350 بارقابل کوبل شیر فشارشکن43سرراهی فروشگاه اتناکالا کوبلینگ 14خار ماشین آلات و تجهیزات ماشین بلوک زنی 615 ماشین بلوک زنی پمپ 3 پیستون کوچک 2.5 لیتر 600 بار پمپ 3 پیستون کوچک 7.5 لیتر 600 بار پمپ 7 پیستون کوچک 27 لیتر 450 بار پمپ پیستونی آکسیال 250 بارمدل 205 AHP پمپ پیستونی آکسیال 250 بارمدل 229 AHP پمپ دوبل 174لیتری 250 بارقابل کوبل پمپ دوبل تا 100 لیتر 350 بار پمپ دوبل تا 140 لیتر 350 بار پمپ دوبل تا 140 لیتر 350 بارقابل کوبل شیر فشارشکن43سرراهی فروشگاه اتناکالا کوبلینگ 14خار ماشین آلات و تجهیزات ماشین بلوک زنی 615 ماشین بلوک زنی 915 پمپ 3 پیستون کوچک 2.5 لیتر 600 بار پمپ 3 پیستون کوچک 7.5 لیتر 600 بار پمپ 7 پیستون کوچک 21 لیتر 450 باردوسرشافت پمپ پیستونی آکسیال 250 بارمدل 205 AHP پمپ پیستونی آکسیال 250 بارمدل 229 AHP پمپ دوبل 174لیتری 250 بارقابل کوبل پمپ دوبل تا 100 لیتر 350 بار پمپ دوبل تا 140 لیتر 350 بار پمپ دوبل تا 140 لیتر 350 بارقابل کوبل شیر فشارشکن43سرراهی فروشگاه اتناکالا کوبلینگ 14خار ماشین آلات و تجهیزات ماشین بلوک زنی 615 ماشین بلوک زنی 915 پمپ 3 پیستون کوچک 2.5 لیتر 600 بار پمپ 3 پیستون کوچک 7.5 لیتر 600 بار پمپ 7 پیستون کوچک 21 لیتر 450 باردوسرشافت پمپ پیستونی آکسیال 250 بارمدل 205 AHP پمپ پیستونی آکسیال 250 بارمدل 229 AHP پمپ دوبل 174لیتری 250 بارقابل کوبل پمپ دوبل تا 100 لیتر 350 بار پمپ دوبل تا 140 لیتر 350 بار پمپ دوبل تا 140 لیتر 350 بارقابل کوبل شیر فشارشکن43سرراهی فروشگاه اتناکالا کوبلینگ 14خار ماشین آلات و تجهیزات ماشین بلوک زنی 615 ماشین بلوک زنی 915 پمپ پیستونی آکسیال 250 بارمدل 205 AHP پمپ پیستونی آکسیال 250 بارمدل 229 AHP پمپ دوبل 174لیتری پمپ دوبل تا 100 لیتر 350 بار پمپ دوبل تا 140 لیتر 350 بار پمپ دوبل تا 140 لیتر 350 بارقابل کوبل فروشگاه اتناکالا ماشین آلات و تجهیزات ماشین بلوک زنی 615 ماشین بلوک زنی 915 پمپ پیستونی آکسیال 250 بارمدل 205 AHP پمپ پیستونی آکسیال 250 بارمدل 229 AHP پمپ دوبل تا 100 لیتر 350 بار پمپ دوبل تا 140 لیتر 350 بار فروشگاه اتناکالا ماشین آلات و تجهیزات ماشین بلوک زنی 615 ماشین بلوک زنی 915 پمپ پیستونی آکسیال 250 بارمدل 205 AHP پمپ پیستونی آکسیال 250 بارمدل 229 AHP پمپ دوبل تا 100 لیتر 350 بار پمپ دوبل تا 100 لیتر 350 بارقابل کوبل فروشگاه اتناکالا ماشین آلات و تجهیزات ماشین بلوک زنی 615 ماشین بلوک زنی 915 پمپ پیستونی آکسیال 250 بارمدل 205 AHP فروشگاه اتناکالا ماشین آلات و تجهیزات ماشین بلوک زنی 615 ماشین بلوک زنی 915 پمپ پیستونی آکسیال 250 بارمدل 199 AHP فروشگاه اتناکالا ماشین آلات و تجهیزات ماشین بلوک زنی 615 ماشین بلوک زنی 915 فروشگاه اتناکالا ماشین آلات و تجهیزات ماشین بلوک زنی 615 ماشین بلوک زنی 915فروشگاه اتناکالا ماشین آلات و تجهیزات ماشین بلوک زنی 615 76056517PB3T0B DESCALING VALVE HUNT HUNT USA PENDENT CONTROL PANEL TELEMECANIQUE XAC XAC A 871 دسته کنترل جرثقیل CS80100 HYDRAULIC CYLINDER INTERSTOP سیلندر هیدرولیکی Globe Valve PN16 DN 80 TERMO گلوب والو Globe Valve PN16 DN 25 TERMO گلوب والو BORNA Electronics DBRGH Dynamic Brake Resistor مقاومت الکتریکی810H T.H ELEMA THRUSTOR الکتروتروستر هیدرولیکی400 4 HB ELEMA T.H ELEMA THRUSTOR الکتروتروستر هیدرولیکی ButterFly Valve KEYSTON PARASEAL PARASEAL W.112 DN700 باترفلای والو شیر پروانه ای16A 250 V RELAY SCHUPA TPF TPF 001.110G2PM G2PM 230VSY20 G2PM 230VSY20 (24240VA RELAY TELE رله KENWOOD TK 3107 walkietalkie بی سیم واکی تاکی 5SG 7 132 (63A) Fuse Switches SIEMENS کلید فیوز A1605 A1605PL52 KAVEH SELECTOR SWITCH سلکتور سوئیچ A1607 A1607 ( 20A) KAVEH SELECTOR SWITCH سلکتور سوئیچ 110V 7KW 75A KAVEH SELECTOR SWITCH سلکتور سوئیچ 7000140210000000 Connection MurrelektronikHONEYBELL T43 T43 60 D THERMOSTAT ترموستات 2.5VA 100 1005 2.5VA CLASS 0.5 2.5VA CLASS 0.5 CLASS 0.5 CT CURRENT TRANSFORMER REZA TRANS ترانسفورماتور ترانسفورماتور جریان جریان KSSOIMB OIL INDICATOR OIL INDICATOR FOR OIL MEDIUM BREAKER کاوش کاوش صنعت کاوش صنعت سپاهان نشان دهنده نشان دهنده روغن نشان دهنده روغن کلید نشان دهنده روغن کلید روغنی Electromagnetic Electromagnetic shutter KSSEMSH shutter الکترو مگنتیک الکترو مگنتیک شاتر شاتر کاوش کاوش صنعت کاوش صنعت سپاهان . Lamp Socket synylasion .Lamp Socket . .Socket . .synylasion سوکت . سوکت لامپ . سوکت لامپ سینتلاسیون . سوکت لامپ سینتلاسیون Lamp Socket synylasion KAVOSH KSS LENS INDICATOR کاوش کاوش پ کاوش صنعت کاوش صنعت سپاهان لنز لنز نشان دهنده . نشان دهنده 077GPLR ABB CALOR CEMA CEMA ABB CALOR1 KAVOSH KAVOSH SANAT Lens لنز لنز Lens 3535212 ( ANSI 150) 35212 ANSI 150 Control valve MASONEILAN کنترل والو 3535212 3535212 ( ANSI300) 35212 ANSI 300 Control valve کنترل والو ABB ABB CALOR AUXILIARY CONTACT AUXILIARY CONTACT FOR MEDIUM VOLTAGE BREAKER CALOR FOR MEDIUM VOLTAGE BREAKER GCE GCE700239R MEDIUM VOLTAGE BREAKER کنتاکت کنتاکت کمکی کنتاکت کمکی AUXILIARY CONTACT FOR MEDIUM VOLTAGE BREAKER ABB ABB CALOR AUXILIARY CONTACT CALOR GCE GCE7002397R MEDIUM VOLTAGE BREAKER OR MEDIUM VOLTAGE BREAKER کمکی کنتاکت کنتاکت کمکی کنتاکت کمکی AUXILIARY CONTACT FOR MEDIUM VOLTAGE BREAKER ABB ABB CALOR AUXILIARY CONTACT AUXILIARY CONTACT FOR MEDIUM VOLTAGE BREAKER CALOR CT FOR MEDIUM VOLTAGE BREAKER GCE GCE7002397R0121 MEDIUM VOLTAGE BREAKER کنتاکت کنتاکت کمکی AUXILIARY CONTACT FOR MEDIUM VOLTAGE BREAKER Helmet JSP کلاه کلاه ایمنی کلاه ایمنی Helmet ABB ABB CALOR CALOR CAM MEDIUM VOLTAGE BREAKER بادامک بادامک CAM FOR MEDIUM VOLTAGE BREAKER بدون خار خاردار خاردار و بدون خار VD4 ABB CALOR DRUM DRUM WITH SPIRAL L FOR MEDIUM VOLTAGE BREAKER MEDIUM VOLTAGE BREAKER درام درام به همراه فنر درام به همراه فنر DRUM WITH SPIRAL FOR MEDIUM VOLTAGE BREAKER ABB ABB CALOR CALOR DRUM DRUM WITH SPIRAL DRUM WITH SPIRAL FOR MEDIUM VOLTAGE BREAKER MEDIUM VOLTAGE BREAKER ALCAD Battery H 85 P Push button TELEMECANIQUE XB2 XB2 BW8465 ZB2BE102C ZB2 تله مکانیک شاسی استارت استاپ شاسی استارت استاپ Push button 3AB20 3SB1100 3SB1100 3AB20 SELECTOR SWITCH SIEMENS سلکتور سوئیچ BS542 Push button TELEMECANIQUE XB2 XB2 BS542 تله مکانیک شاسی استارت استاپ BW84M5 Push button TELEMECANIQUE XB4 XB4 BW84M5ZBE101 ZBE101 تله مکانیک شاسی استارت استاپ شاسی استارت استاپ Push button AUXILIARY CONTACT contact TELEMECANIQUE تله مکانیک کنتاکت کنتاکت کمکی کنتاکت کمکی Auxiliary contact AUXILIARY CONTACT contact TELEMECANIQUE تله مکانیک کنتاکت کنتاکت کمکی کنتاکت کمکی Auxiliary contact AUXILIARY CONTACT LA1 DN11 TELEMECANIQUE تله مکانیک کنتاکت کنتاکت کمکی CONTACTOR LC1 LC1 D1810 M5 TELEMECANIQUE تله مکانیک کنتاکتور کنتاکتور CONTACTOR CONTACTOR LC1 LC1 D1810 M5 TELEMECANIQUE تله مکانیک کنتاکتور کنتاکتور CONTACTOR 2RH30 AUXLIARY RELAY RELAY RELOG رله رله کمکی BE PANEL METER RISESUN پانل متر (RELAY (6A 24 V 34.51 34.51.7.024.0010 FINDER RELAY رله رله (RELAY (6A 40.61 FINDER RELAY RELAY WITH BASE 24VDC رله رله با پایه رله با پایه RELAY WITH BASE 24VDC 95.15.25 FINDER RELAY RELAY 10A250VAC رله 3NP4070 3NP4070 0CA01 Fuse Switch Fuse Switch 16A400V SIEMENS Switch زیمنس کلید فیوز کلید فیوز Fuse Switch 16A400V88700012 DYNAMIC MICROPHONE MC MC220 MC22001 88700012 TELEA میکروفن AUXILIARY CONTACT DEMAG DSW DSW3TF8633 کنتاکت کمکی کنتاکت کمکی Auxiliary contact کنتاکت کمکی برای جرثقیل LIMIT SWITCH TELEMECANIQUE XCK XCK T145 لیمیت سوئیچ (MO 325 1.6 A (1SAM160000R1006 1SAM160000R1006 ABB MO 325 1.6 A MO 325 A THERMAL RELAY THERMAL RELAY 1.6A رله رله حرارتی رله حرارتی THERMAL RELAY 1.6A .Socket . 3124046 Art no . 3124046 MURR SOCKET WITH LED FOR VALVE VALVE سوکت . سوکت والو 17311 7000100612261000 MSUD VALVE WITH CABLE MURR VALVE PLUG VALVE PLUGMSUD VALVE WITH CABLE کابل و پلاگ برای والو کابل و پلاگ برای والو VALVE PLUGMSUD VALVE WITH CABLE 16248 3124876 3124876 (16248) MURR SOCKET FOR VALVE سوکت والو 06600113 BERNSTEIN Micro Switch SIN SINUV1 06600113 UV1 میکروسوئیچ 801ASC21 ALLEN ALLEN BRADLLEY ASC21 BRADLLEY LIMIT SWITCH لیمیت سوئیچ 3ES7 3ES7110 3ES71101AA02 Micro Switch SIEMENS Switch زیمنس میکروسوئیچ میکروسوئیچ Micro Switch 3SE7160 3SE71601BD00 Micro Switch SIEMENS Switch میکروسوئیچ میکروسوئیچ Micro Switch 20ILSI 20ILSI HONEYWELL Micro Switch میکروسوئیچ میکروسوئیچ Micro Switch هانیول 3SE3860 3SE38602XX00 Micro Switch SIEMENS Switch زیمنس میکروسوئیچ 3SE3860 Micro Switch SIEMENS زیمنس میکروسوئیچ میکروسوئیچ Micro Switch RING اورینگ اورینگ ORING کاوش کاوش صنعت کاوش صنعت سپاهان 140 RING RING H140 کاوش کاوش صنعت کاوش صنعت سپاهان وی رینگ وی رینگ V RING H140 1457435002 Flow Flow Switch Switch 3TURN AL 1703 MEGATRON Potentiometer پتانسومتر Potentiometer 1KΩ 3TURN پتانسیومتر CHECK VALVE DN 25 DN 25 PN 25 EUROPA PN 25 VALVE چک والو چک والو CHECK VALVE والو ABB AC DRIVE ACS550 ACS550045A DRIVE درایو AC DRIVE ABB D10A11 D10A11113723 DN50 Flow Meter GLASS Flow Meter GLASS Flow Meter DN50 فلومتر فلومتر شیشه ای فلومتر شیشه ای GLASS Flow Meter DN50 4 Allen Screws Allen Screws SIGNODE آلن پیچ پیچ آلن پیچ آلن 14 Allen Screws ALFA ALFA GOMMA GOMMA HANDLE HANDLE FOR VALVE SW SW 14 VALVE دسته والو والو Grease Pump Grease Pump Set LINCOLN Pump V 350400000 ست کامل گیریس پمپ بشکه ای ست کامل گیریس پمپ بشکه ای Grease Pump Set BUSBAR COMPACT BUSBAR R.S RCE RCE 4 RCE 4 16AL خط برق رسانی خط برق رسانی شینه شینه 739120100 ABB contact UXAB UXAB739120100 کنتاکت AN160 CONTROLLER ELEMA MAGNETIC BRAKE MAGNETIC BRAKE CONTROLLER T.H ELEMA TCB2 TCB2AN160 ترمز مغناطیسی کنترلر کنترلرترمز مغناطیسی AN180 BRAKE CONTROLLER ELEMA MAGNETIC BRAKE MAGNETIC BRAKE CONTROLLER T.H ELEMA TCB2 TCB2AN180 ترمز مغناطیسی کنترلر کنترلرترمز مغناطیسی AN200 CONTROLLER ELEMA MAGNETIC BRAKE MAGNETIC BRAKE CONTROLLER T.H ELEMA TCB2 TCB2AN200 ترمز مغناطیسی کنترلر 1400RPM 220380VAC SIMO ThreePhase Motor ThreePhase Motor 1.5KW Y90L Y90L سه فاز موتور موتور سه فاز 37KW AEG Contactor 37KW L64 22 LS60 LS60 L64 22 کنتاکتور 250A 600V AEG CONTACTOR Contactor 250A L144 L144 22 LS100 LS100L144 22 کنتاکتور 1000 AB21N ButterFly Valve BUTTERFLY VALVE+MANUAL GEAR BUTTERFLY VALVE+MANUAL GEAR DN65 KEYSTONE KEYSTONE+ROTORK MANUAL GEAR PN16 ROTORK TYPE 1000 شیر پروانه ای شیر پروانه ای + گیر دستی گیر دستی A105 BALL BALL VALVE BALL VALVE DN50 CLASS800 DN50 PN100 TEJI TEJI VALVE VALVE بال والو 50Q 50Q41F 50Q41F BALL BALL VALVE CF8M PN16 TEJI TEJI VALVE VALVE BOSCH Mini Angle Grinder PWS PWS 6 115 بوش مینی سنگ مینی سنگ بوش 10A 500 V JAVCRNI JAVCRNI 10A 500 V LIMIT SWITCH MEZ MEZ POSTRELOMV POSTRELOMV Switch 090712010 EV1 insulator Nr.090712010 VENIKA مقره مقره سوزنی 1000A 100KV 250A Fuse Fuse 1000A jean JEAN MULLER MULLER VDE VDE 0636 VDE 063623 12858 128582204 2204 50KA 63A 7.2KV AEG Fuse FUSE 7.2KV فیوز فشار متوسط AIR AIR FILTER AIR MAKER FILTER OF OF 50 BEI CST CST BEI Encoder GHM9 GHM912 GHM9120600020 اینکدر 0600001 BEI CST CST BEI Encoder GHU GHU9 GHU920 GHU9200600001 اینکدر FORMcc6s1Mcc6s2 HANDLE KAVOSH SANAT Mcc6s1 Mcc6s2 دسته تابلو کاوش کاوش صنعت کاوش صنعت سپاهان ABB contact FIXED FIXED CONTACT UXAB UXAB169799003 کنتاکت کنتاکت ثابت ABB contact MOVING CONTACT UXAB UXAB169799004 58 W 58WATT Fluorescent Fluorescent Lamp Fluorescent Lamp 58WATT Lamp OSRAM 1000 W 1000Watt Lamp Lamp 1000Watt OSRAM CHECK VALVE DGMDC DGMDC HYDRAULIC CHECK VALVE VICKERS BANNER IT IT 265 Sensors STRAINER VALVE STRAINER VALVE 1 INCH STRN STRN.14 استرینر والو صافی برنجی 095776 776 LECO TUBE A24K ALFA ALFA VALVOLE BALL VALVE BALL VALVE DN15 DN15 PN64 VALVOLEMHA MKHP MKHPDN50SAEFSZ10112ZAN SHUT SHUT OF VALVE BKH BKHDN2530S 112A ZN MHA SHUT SHUT OF VALVEAHP197AHP199 AHP205 AHP207 AHP209 AHP229 cupling14 cupling14 PR15 PR3PR5PR7 AHP195RV3RV4 PCRV1RV2 DPR14EXC DPR14EX DPR12DPR14C DPR12C DPR12DPR14 DPR8CDPR10C DPR8DPR10 PR130C PR130 PR100C PR100 PR75C PR270 PR210C PR210 PR160C PR160 PR714EXC PR714EX PR714 PR712 PR514 PR512 PR510 PR508 PR320C توزیران TOZIRAN AXIAL PISTON PUMP Double pump up to140 Liters350 Bar Axial piston pump Radial piston pump Radial piston pump 16Liters 500 Bar( 2 Shafts) فروش انواع Double Solenoid Valve فروش انواع دبل سولونوئید والو فروش دبل سولونوئید والو تایپ W 7077 B 4331 سازندهROSS Double Solenoid Valve Type W 7077 B 4331 Manufacturer ROSS فروش انواع شیرآلات صنعتی خاص فروش آنلاین قطعات یدکی صنایع فروش قطعاتSCHUTTE فروش قطعاتTEKTRONIX فروش قطعاتSEMIKRON فروش قطعاتSEW EURODRIVE فروش قطعاتSHELL CHEMICALS فروش قطعاتSICK فروش قطعاتSIEMENS فروش قطعات SIGNET فروش قطعاتSIHI فروش قطعاتSKF فروش قطعاتSNFA فروش قطعاتSNR فروش قطعاتSOTECO فروش قطعاتSPRIMAG فروش قطعاتSQUARE D فروش قطعاتSTEGMANN فروش قطعاتSTEINER فروش قطعاتSULZER فروش قطعاتTELEFUNKEN فروش قطعات TELEMECANIQUE فروش قطعات TENNANT فروش قطعاتTERASAKI فروش قطعاتTEREX فروش قطعاتTHYSSENKRUPP فروش قطعاتTIMKEN فروش قطعاتTOSHIBA فروش قطعاتTURCK فروش قطعاتFAG فروش قطعاتFANUC فروش قطعاتFERRAZ فروش قطعاتFESTO فروش قطعاتFISHER CONTROLS فروش قطعاتFISHERROSEMOUNT فروش قطعاتFLEXCO فروش قطعاتFLOWSERVE فروش قطعاتFLUIDRIVE فروش قطعاتFLUKE فروش قطعاتFMS فروش قطعاتFORKARDT فروش قطعاتGARLOCK فروش قطعاتHENNING فروش قطعاتGEMU فروش قطعاتGENERAL ELECTRIC فروش قطعاتGEORG FISCHER فروش قطعاتGESSMANN فروش قطعاتGESTRA فروش قطعاتGHH فروش قطعاتHAEHNCHEN فروش قطعاتHAFFMANS فروش قطعاتHARRIS فروش قطعاتHARTING فروش قطعاتHARTMANN&BRAUN فروش قطعاتHAWEHYDRAULIK فروش قطعات HEIDENHAIN فروش قطعاتKAESER فروش قطعاتKESSLER فروش قطعاتKETTNER فروش قطعاتKNORR BREMSE فروش قطعاتKOBOLD فروش قطعاتKOMATSU فروش قطعاتKONE فروش قطعاتKRAUS&NAIMER فروش قطعاتKROHNE فروش قطعاتKSB فروش قطعاتKUKA فروش قطعاتLEGRAND فروش قطعاتLEICA فروش قطعاتLEUZE فروش قطعاتLEYBOLD فروش قطعاتLHENGSTLER فروش قطعاتLIEBHERR فروش قطعاتLINCOLN فروش قطعاتLINDE فروش قطعات LINDNER فروش قطعاتLINKBELT فروش قطعاتMAHLE فروش قطعاتMAHR فروش قطعاتMAN فروش قطعاتMARPOSS فروش قطعاتMARTONAIR فروش قطعاتMATSUSHITA فروشگاهاینترنتیتخصصیفروشکالاهایصنعتیاتناکالا
آگهی های مرتبط
وضعیت آگهی
تاریخ ثبت : 1397/08/07
تاریخ انقضا : 1397/09/07
تعداد بازدید ها : 628 نــفر

آگهی منقضی شده
نوع آگهی : رایـــگان
این صفحه را به اشتراک بگذارید


پشتیبانی

سایت تبلیغات و آگهی رایگان |  ایستگاها

خدمات این وبسایت کاملا رایگان بوده
نیاز به راهنما دارید ؟ پشتیبانی

شما کاربر مهمان هستید ، چنانچه اعضای این سایت بپیوندید میتوانید از امکانات این سایت استفاده کنید