یک دستگا پراید قسطی میخوام

با سلام یک پراید قسطی که با پیش پرد...