چشم انداز

cheshmandaz
چشم انداز

کتاب از انتخاب موضوع تا ارسال مقاله (ویژه فنی مهندسی و علوم پایه)

کتاب از انتخاب موضوع تا ارسال مقاله (ویژه فنی مهندسی و علوم پایه)
همراه با فیلم آموزشی
تالیف :
دکتر خلیل رضایی، سعید جوی زاده، مرضیه نعمتی
انتشارات آکادمیک تهران
فهرست مطالب:
پیشگفتار 7
راهنمای استفاده از کتاب 8
اصطلاحات رایج در مقاله نویسی 01
انتخاب موضوع()10 Subject
-3-0هدف از انتخاب موضوع 11
-3-1مثال های کاربردی 13
-3-1-0استفاده از تجارب شخصی13
-3-1-1ارتباط با دانشمندان و اساتید به نام در مجامع بین المللی 13
-3-1-3استفاده از معروفترین کلید واژه های هر رشته 13
-3-1-4استنتاج از نظریه ها و فرضیه ها 14
-3-1-5استفاده از کتب تخصصی لاتین 14
-3-1-6مقالات علمی پژوهشی و 14 ISI
-3-1-7اولویت های پژوهشی دولت ها، دانشگا ها، شرکت ها و موسسات خصوصی 15
-3-1-8شرکت در جلسیات دفاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری 16
-3-1-9فیلم های مستند و شبکه های خبری 19
-3-1-01اولویت های پژوهشی انجمن های علمی داخلی و خارجی 19
-3-1-00نگاه به محورهای کنفرانس ها و همایش هاو سمینارها 19
-3-1-01ایده گرفتن،خودیادگیری و فرایند آموزش از طریق اینترنت 30
-3-3اشتباهات رایج 31 -3-4تکلیف 31
33 Title)(عنوان
-4-0هدف از عنوان 34
-4-1مثال های کاربردی 35
-4-3اشتباهات رایج 36
-4-4تکلیف 37
نویسندگان()38 Authors
-5-0هدف از نویسندگان 39
-5-0-0نگارش لیست نویسندگان 39
-5-0-1فزودن افیلیشن نویسندگان 39
-5-0-3نگارش مشخصات نویسنده رابط 41
-5-1مثال های کاربردی 40
-5-3اشتباهات رایج 43
-5-4تکلیف 43
44 Abstract)(چکیده
45 Abstract)(- هدف از چکیده6-0
-6-0-0ساختار یا محتوای یک چکیده 46
46 - مشکل6-0-1
-6-0-3ارائه هدف دریک یا دو جمله 46
46 Data)(- دادهها6-0-4
-6-0-5جامعه پژوهش 47
-6-0-6تکنیکهای آماری و مدل های ریاضی 47
-6-0-7ارائه نتایج 47
-6-0-8ارائه تفسیر 47 -6-1مثال های کاربردی 47
-6-3اشتباهات رایج 53
-6-4تکلیف 54
جملات پرکاربرد در چکیده()54 Abstract
کلمات کلیدی()57 KeyWords
-8-0هدف از کلمات کلیدی 58
-8-1مثال های کاربردی 58
-8-3اشتباهات رایج 61
-8-4تکلیف 60
61 Introduction)(مقدمه
-9-0هدف از مقدمه 63
-9-1ساختار مقدمه 64
-9-3مثال های کاربردی 67
-9-4اشتباهات رایج 79
-9-5تکلیف 81
جملات پرکاربرد در مقدمه 80
90 Materials and Methods)(مواد و روش ها
-00-0هدف از مواد و روش ها 91
-00-0-0معرفی پروژه 94
-00-0-1روش شناسی 95
-00-0-3ابزار پژوهش 95
-00-0-4جامعه پژوهش 95
-00-0-5محدوده و محدودیت ها 95
-00-1مثال های کاربردی 96 -00-3اشتباهات رایج 015
روش های پرکاربرد در فنی مهندسی 017
-01-0روش المان محدود 018
-01-1روش بهینهسازی ازدحام ذرات 000
003 Computational fluid dynamics (CFD) - دینامیک سیالات محاسباتی01-3
-01-4رگرسیون 006
007 - تکلیف01-5
جملات پرکاربرد در مواد و روش ها 008
014 Results)(نتایج
-04-0هدف از نتایج 015
-04-0-0ساختار نتایج یا یافته ها: 015
-04-0-1یافته ها و نتایج توصیفی 016
-04-0-3یافته ها و نتایج استنباطی و تحلیلی 016
-04-1ارائه نتایج یا یافته ها: 017
-04-1-0ارائه نتایج به صورت جدا 017
-04-1-1ارائه نتایج به صورت مجزا 017
-04-3چگونگی ارائه نتایج یا یافته ها: 018
-04-4مثال های کاربردی031
-04-5اشتباهات رایج 037
038 - تکلیف04-6
جملات پرکاربرد در نتایج 039
043 Discussion)(بحث
-06-0هدف از بحث 044
-06-1مثال های کاربردی 045 -06-3اشتباهات رایج 048
048 - تکلیف06-4
جملات پرکاربرد در بحث 0
054 Conclusion)(نتیجه گیری
-08-0هدف از نتیجه گیری 055
-08-1ساختار بخش بحث و نتیجهگیری 055
-08-3مثال های کاربردی 055
-08-4اشتباهات رایج 060
061 - تکلیف08-5
جملات پرکاربرد در نتیجه گیری 063
066 Further Research)(پیشنهادات
-11-0هدف از پیشنهادات067
-11-1مثال های کاربردی 067
-11-3اشتباهات رایج 068
068 - تکلیف11-4
جملات پرکاربرد در پیشنهادات 069
071 Acknowledgments)(تقدیر و تشکر
-11-0هدف از تقدیر و تشکر 073
-11-1مثال های کاربردی 073
-11-3اشتباهات رایج 074
074 - تکلیف11-4
جملات کاربردی در تقدیر و تشکر 075
078 References)(منابع
-14-0هدف از منابع 079 -14-0-0شیوه های استناد برون متنی 081
081 Vancouver system)( شیوه نامه ونکوور14-0-0-0
080 Documentary- Note or Humanities Style)(-شیوه نامه شیکاگو14-0-0-1
-14-0-1شیوه های استناد درون متنی 080
080 American Psychology Association =APA)(- شیوه انجمن روانشناسی آمریکا14-0-1-0
080 Modern Language Association =MLA)(- شیوه نامه انجمن زبان مدرن آمریکا14-0-3
-14-1استناد به منابع چاپی در شیوه 081 APA
-14-1-0اثر دارای یک پدید آورنده 081
-14-1-1اثر دارای دو پدید آورنده083
-14-1-3اثر دارای سه تا پنج نویسنده 084
-14-1-4اثر دارای شش یا بیشتر پدید آورنده 085
-14-1-5گروه به عنوان نویسنده 086
-14-1-6اثر دارای نویسنده مجهول 087
-14-1-7اثر با تاریخ نشر نا معلوم 087
-14-1-8دو یا چند اثر از پدید آورندگان مختلف 088
-14-1-9چند اثر از یک نویسنده در سالهای مشابه 089
-14-1-01استناد به بخش خاصی از یک منبع یا نقل قول 091
-14-3درج منابع در فهرست مأخذ091
-14-3-0استناد به کتاب در فهرست مأخذ 091
-14-3-1استناد به کتاب دارای مؤلف و مترجم 096
-14-3-3استناد به فصلی از کتاب در فهرست مأخذ 096
-14-3-4استناد به فصل ترجمه شده از کتاب در فهرست مأخذ 098
-14-3-5استناد به مدخل واژه نامه، دائره المعارف، و کتب مرجع در فهرست مأخذ 098
-14-3-6استناد به مقاله نشریه یا مجله در فهرست مأخذ 099 -14-3-7استناد به مقاله مجله، با عنوان ترجمه شده به زبان دیگر در فهرست مأخذ 111
-14-3-8استناد به مقاله ترجمه شده مجله در فهرست مأخذ 111
-14-3-9استناد به مقاله ای از مجموعه منتشر شده یک کنفرانس در فهرست مأخذ 110
-14-3-01استناد به مقاله منتشر نشده یک کنفرانس در فهرست مأخذ 110
-14-3-00استناد به پایان نامه در فهرست مأخذ 111
-14-3-01استناد به منابع دیداری و شنیداری (لوح فشرده، نوار کاست، نوار ریل، نوار ویدئو) در فهرست مأخذ
114
-14-3-03استناد به نرم افزار رایانه ای در فهرست مأخذ 115
-14-4قواعد استناد به منابع الکترونیکی 116
-14-4-0استناد در متن 116
-14-4-1استناد در فهرست مآخذ 117
-14-5ستناد به نسخه الکترونیکی مقاله یک نشریه چاپی 117
-14-6استناد به نسخه الکترونیکی کتاب چاپی 101
-14-7استناد به یک مدرک موجود در وب گاه 100
-14-8استناد به یک مدرک دریافت شده از وب گاه یک دانشگاه یا سازمان: 101
-14-9مثال های کاربردی 104
-14-01اشتباهات رایج 106
106 - تکلیف14-00
آماده کردن مقاله برای ژورنال 107
-15-0هدف از ارسال مقاله 107
-15-1مثال های کاربردی111
-15-3اشتباهات رایج 119
119 - تکلیف15-4
ارسال مقاله()131 Submit
-16-0ارسال مقاله برای مجلات خارجی 130 -16-1ار سال مقاله ازطریق سیستم آنلاین 130
-Open Acess 6-26ارسال مقاله به مجلات -16-3ار سال مقاله از طریق ایمیل به سردبیر 130
-16-3-0ارسال مقاله ازطریق سیستم آنلاین (تحت برند ) 130 Scholar One
-16-3-1ازطریق سیستم آنلاین (ارسال مستقیم در سایت ژورنال) 140
-16-4از طریق ایمیل به سردبیر 164
-16-5از طریق سایت مجله 165
-16-7اشتباهات رایج 317
317 - تکلیف16-8
پیوست 318
فهرست منابع 301

لطفا نظرات مخاطبان قبلی را در نظر بگیرید .
شما هم میتوانید نظر خود را در این قسمت اعلام فرمائید .

نظراتلطفاً کمی صبر کنید

مطلب ارائه شده توسط کاربر زیر تولید شده است و تمامی مسئولیت صحت مطلب بر عهده این کاربر میباشد

شما هم میخواید همین حالا شغلتون رو در گوگل ثبت کنید ؟

عضویت رایگان
لیست کامل مربوط به : آموزش / کتابهای آموزشی