کتاب خشکسالی و حاصلخیزی خاک

کتاب خشکسالی و حاصلخیزی خاک

مطلب ارائه شده توسط کاربر زیر تولید شده است و تمامی مسئولیت صحت مطلب بر عهده این کاربر میباشد

کتاب خشکسالی و حاصلخیزی خاک
با مقدمه ای از پروفسور پرویز کردوانی
نویسندگان: دکتر زهرا حجازی زاده، سعید جوی زاده، دکتر صفورا اسدی کپورچال، دکتر نصرت الله نجفی،
الهام شمس آبادی، سولماز کاظم علیلو
قیمت: 02222تومان
انتشارات آکادمیک
ویژه دانشجویان رشته های محیط زیست، کشاورزی، منابع طبیعی، جغرافیا، و.....
فهرست مطالب
پیشگفتار
فصل اول: مفاهیم خشکسالی
1-1نیاز به تحقیق پیرامون موضوع خشکسالی
1-0تأثیر تغییر اقلیم بر خشکسالی
1-3تأثیر خشکسالی های جهان در طول دهههای اخیر
-1-3-1امریکای شمالی
1-3-0اروپا
1-3-3آسیا
1-3-4استرالیا
1-3-5آفریقا
1-4خشکسالی به عنوان یک مخاطره طبیعی
1-5تعاریف خشکسالی
1-6طبقهبندی خشکسالی ها
1-7شاخصهای خشکسالی
1-7-1شاخص بارش استانداردشده
1-7-0شاخص شدت خشکسالی پالمر ()PDSI
1-7-3شاخص رطوبت محصول()CMI
1-7-4شاخص ذخیرهی آب سطحی()SWSI
1-7-5شاخص شرایط پوشش گیاهی()VCI
1-7-6شاخص بارش مؤثر ()EP
1-7-7شاخص کمبود رطوبت خاک
1-7-8شاخص روانآب استانداردشده ()SRI
1-7-9بر اساس سنجش از دور
)Drought Monitoring=DM( پایش خشکسالی1-7-12
1-7-12-1مقایسهی بعضی شاخصهای خشکسالی
1-8شناسایی خشکسالی 1-9استفاده از اقلیمشناسی گذشته در مطالعات خشکسالی
1-9-1بازسازی حلقههای درختان برای مطالعهی خشکسالی
1-9-0استفاده از توربزارها برای مطالعات خشکسالیهای دیرینه
1-12رابطهی بین خشکسالی و شاخصهای اقلیمی بزرگمقیاس
1-12-1رابطهی بین خشکسالی کشاورزی و شاخصهای اقلیمی بزرگمقیاس
فصل دوم : حاصلخیزی خاک چیست؟
0-1تاریخچه خاک و حاصلخیزی آن
0-0حاصلخیزی خاک در ایران
0-3عناصر غذایی ضروری گیاه
0-4طبقه بندی عناصر ضروری رشد گیاه
0-5عوامل مؤثر بر حاصلخیزی خاک
0-5-1اسیدیته خاک
0-5-0مواد آلی
0-3-5املاح خاک
0-5-4کلوئیدهای خاک
0-5-5بافت خاک
0-5-6ساختمان خاک
0-5-7ظرفیت نگهداری آب در خاک
0-5-8وزن مخصوص ظاهری خاک
0-5-9ظرفیت تبادل کاتیونی
0-5-12درصد اشباع بازی
0-5-11کانی شناسی خاک
0-5-10موجودات درون خاک
0-5-13رس های خاک
فصل سوم: مروری کلی بر تنش خشکسالی در گیاهان
3-1تأثیر نقش خشکسالی بر گیاهان
3-1-1رشد و باروری گیاه
3-0-0روابط آبی گیاه
3-1-3جذب و ترکیب مواد معدنی
3-1-4برداشت نوری و تثبیت کربن
3-0مکانیزمهای مقاومت به خشکسالی
3-0-1سازگاریهای مورفولوژیکی
3-0-1-1فرار از خشکسالی
3-0-1-0اجتناب از خشکسالی و انعطافپذیری فنوتیپی
3-0-0سازگاریهای فیزیولوژیکی
3-0-0-1تنظیمات اسمزی
3-0-0-0مواد رشددهنده گیاه
3-0-0-3سیستم دفاع آنتیاکسیدان
3-0-3مکانیزم مولکولی
3-3مدیریت تنش خشکسالی
3-3-1روشهای انتخاب و پرورش
3-3-0انتخاب یاری شده با نشانگر 3-3-3بیوتکنولوژی
3-3-4کاربرد برونزاد هورمونها و اسموپروتکتانتها
فصل چهارم: مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تنش خشکسالی در گیاهان
4-1تأثیر تنش خشکسالی بر وضعیت تغذیهی گیاهان
4-0مدیریت عناصر غذایی هنگام کاهش تأثیر منفی تنش خشکسالی در گیاهان
4-3مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک در شرایط تنش خشکسالی
4-5نقش عناصر پرمصرف در فیزیولوژی گیاهان در شرایط تنش خشکسالی
4-5-1نیتروژن
5-5-0فسفر
4-5-3پتاسیم
4-5-4منیزیم
4-5-5کلسیم
4-5-6گوگرد
4-6تأثیر عناصر کممصرف بر فیزیولوژی گیاهان در شرایط تنش خشکسالی
4-6-1روی
بُر4-6-0
مس4-6-3
4-7-1سیلیسیم
4-7-0سلنیوم
4-7-3کبالت
4-8روش کشاورزی سنتی بر خاکها
4-8-1تأثیر فرسایش خاک بر حاصلخیزی خاک
4-9اجزای آلی مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک
4-9-1کود سبز و بقایای گیاهی
4-9-0کودهای دامی، کمپوست و ورمیکمپوست
4-9-3بایوچار
4-12کودهای زیستی
4-11روش کشت
4-10محرکهای رشد آلی
4-10-1اسیدهای هومیک
4-10-1-1افزایش مقاومت گیاهان به خشکسالی با مصرف مواد هومیکی
4-10-1-0منبع و روش تولید مواد هومیکی در طبیعت:
4-10-0اسید فولویک
4-10-3اسیدهای آمینه و محصولات پروتئینها:
4-10-4عصاره جلبک دریایی
4-10-5هورمونهای رشد گیاهی
4-13مهندسی ژنتیک و نقش آن در افزایش مقاومت گیاهان به تنشخشکسالی
4-14گیاهان عنصر-کارا و افزایش مقاومت به تنش خشکسالی
4-15محدودیتهای موجود در استفاده از روش مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک
فصل پنجم: نقش قارچهای میکوریز آربسکولار در حاصلخیزی خاک
5-1سابقه شناخت و رده بندی
5-0میکوریز آربسکولار 5-3نحوه تشکیل رابطه همزیستی بین قارچ و گیاه
5-4تأثیرهای عمومی میکوریز آربسکولار
5-4-1رشد گیاه
5-4-0جذب عناصر غذایی
5-4-3توازن آبی
5-4-4مقاومت در برابر آفات و بیماری های ریشه
5-4-5تأثیر قارچهای میکوریز آربسکولار بر ساختمان خاک
5-4-6تأثیر قارچهای میکوریز آربسکولار برچرخه عناصر غذایی
5-5نقش قارچهای میکوریز در کاهش تأثیر تنش خشکسالی بر رشد گیاهان
5-6ساز و کارهای گیاهان همزیست با میکوریز آربسکولار برای مقابله با خشکسالی
-5-7پاسخهای بیوشیمیایی- متابولیکی گیاهان همزیست با قارچها به خشکسالی
5-7-0حفاظت در برابر تنش اکسایشی: متابولیتهای آنتیاکسیدانی
5-8پاسخهای فیزیولوژیکی گیاهان همزیست با میکوریز آربسکولار به خشکسالی
5-8-1فرایندهای بیرونی اثرگذار بر روابط گیاه-آب
5-8-0نقش زیرزمینی سیستمهای ریشهای و قارچمیکوریز آربسکولار
5-9مبنای ژنتیک مولکولی روابط آبی در میکوریز آربسکولار در خشکسالی
5-9-1انتقال دهندههای آبی پروتئین غشایی
فصل ششم: فیزیك خاک و عوامل مؤثر بر آن
6-1فیزیک خاک
6-1-1شوری خاک
6-0گسترش خاکهای شور و سدیمی در جهان و ایران
6-3منشاء شوری خاک
6-4اندازهگیری شوری خاک
6-5نفوذ آب به خاک
6-6فرسایش خاک
6-6-1فرسایش آبی
6-6-0فرسایش بادی
فصل هفتم : تإثیر خشکسالی بر فرایند فیزیکی خاک
7-1تغییر اقلیم و تأثیر آن بر خاک
7-0خشکسالی و نفوذپذیری خاک
7-3خشکسالی و تبخیر و تعرق
7-4خشکسالی و محتوای رطوبتی خاک
7-5تاثیر بافت خاک و تغییر اقلیم بر عملکرد محصول
7-6خشکسالی و فرسایش خاک
7-7خشکسالی و شوری خاک
7-8راهکارهای مقابله با خشکسالی
منابع فارسی
منابع لاتین

امکانات

موقعیت

ایران شیراز-چهار راه حکیمی-خیابان فلسطین-جنب کفش فروشی چنته

نظرات (0)

    هنوز برای این مطلب نظری داده نشده است

افزودن نظر

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


لطفاً کمی صبر کنید

اتمام اعتبار
  • چشم انداز
  • 07132320953
  • 09382252774
  • http://www.gisland.org
  • pajoohesh.gisland@gmail.com

ارسال پیام


1293 نفر این آگهی را دیده اند

شما هم میخواید همین حالا شغلتون رو در گوگل ثبت کنید ؟

عضویت رایگان
لیست کامل مربوط به : آموزش / کتابهای آموزشی

تولید محتوای دیجیتالی ایستگاها

ایــستگاها