mina

کتاب آموزش کاربردی ENVI (مقدماتی و پیشرفته)

کتاب آموزش کاربردی ENVI (مقدماتی و پیشرفته)
مولفان: سعید جوی زاده ، میلاد قمرزاده، منیژه براهیمی، الهام شمس آبادی
تلفن سفارش :
07132320953
09382252774
فصل اول: سنجش از دور و کاربردهای آن
مراحل تاریخی رشد سنجش از دور
کاربردهای مهم سنجش از دور
• مطالعه تغییرات دوره ای
• مطالعات زمین شناسی
• مطالعات کشاورزی و جنگلی
• مطالعات منابع آب
• مطالعات دریایی
• مطالعه ی بلایای طبیعی
• کاربری اراضی و سنجش از دور
فرایند سنجش از دور
مولفه ها (عناصر) تفسیر
نرم افزارهای سنجش از دور
• نرم افزار ENVI
• نرم افزار PCI Geo metical
• نرم افزار ERDAS
• نرم افزار ER Mapper
• نرم افزار Idrisi
فصل دوم: حسگرها و ماهواره ها
طبقه بندی حسگرها بر اساس منبع انرژی
• حسگرهای فعال
• حسگرهای غیرفعال
طبقه بندی حسگرها براساس بازده اطلاعاتی
• حسگرهای تصویری
• حسگرهای غیر تصویری
مدار ماهواره ها
• مدار پایین زمین یا مدار ارتفاع پایین
• مددار قطبی
• مدار زمین ثابت
• مدار بیضوی
ماهواره های سنجش از دور
• ماهواره لندست
• پرتوسنج حرارتی تابشی فضابرد پیشرفته (ASTER)
• ماهواره SPOT
• ماهواره های IRS
• ماهواره آیکونوس (IKONOS)
• ماهواره ترا (TERRA)
• ماهواره Quick Bird
• ماهواره CBERS-2
• ماهواره FORMOSAT-2
• ماهواره CARTOSAT-1
• ماهواره TOPSAT
• ماهواره ALOS
• ماهواره Resurs-DKI
سکوها
فصل سوم: امواج الکترومغناطیس و رفتار طیفی پدیده ها
طیف امواج الکترمغناطیس
طیف نمایی امواج الکترو مغناطیسی
اثر اتمسفر بر انرژی الکترو مغناطیس
پخش و جذب اتمسفری
خصوصیات انعکاس طیفی پدیده های مختلف سطح زمین
• خصوصیات انعکاس طیفی گیاهان
• خصوصیات انعکاسی طیفی خاک ها
تکنیک های حرارتی در مطالعه ی بافت خاک
تکنیک های راداری برای مطالعه ی بافت خاک
تکنیک های انعکاسی سنجش از دور برای مطالعه مواد آلی خاک
تکنیک های انعکاسی سنجش از دور برای مطالعه کانی های خاک
تکنیک های حرارتی سنجش از دور برای مطالعه مواد آلی خاک
خصوصیات انعکاسی طیفی آب
مقایسه انعکاسی طیفی آب، خاک و گیاه
فصل چهارم: دانلود تصاویر ماهواره ای
Earth Explorer
CLCF
فصل پنجم: آشنایی با نرم افزار ENVI
باز کردن نرم افزار ENVI
معرفی منوهای نرم افزار ENVI
• منوی File
• منوی Basic Tools
• منوی Classification
• منوی Filter
• منوی Spectral
• منوی Map
• منوی Vector
• منوی Topographic
• منوی Radar
• منوی Window
• منوی Help
معرفی پنجره های مربوط به نرم افزار ENVI
انواع تصاویر سنجش از دور
باز کردن تصویر در نرم افزار ENVI
• بازکردن فایل با فرمت های عمومی
• بازکردن فایل با فرمت های خاص
پیدا کردن یک Display
اطلاعات مکانی تصویر
اطلاعات جانبی تصویر
فصل ششم: روش های مقایسه همزمان دو تصویر
ارتباط و لینک دادن دو تصویر
استفاده از دستور Animation
پیدا کردن یک نقطه ی معلوم روی تصاویر ماهواره ای (Pixel Locator)
فصل هفتم: لینک کردن تصاویرماهوارهای به محیطGoogle earth
لینک کردن اتوماتیک تصاویرماهوارهای به محیط Google earth
فصل هشتم: ذخیره سازی تصاویر ماهواره ای
نحوه ذخیره سازی تصاویر ماهواره ای
فصل نهم: Layer Stacking
انتخاب باندهای مورد نیاز و ایجاد یک تصویر جدید
فصل دهم:ایجاد وساختDEM و خطوط تراز در نرم افزار ENVI
کاربرد.DEM
• طبقه.بندی.زمين.با.استفاده.از.DEM
روش.های.توليد.DEM
• نمونه.برداری
• ساختاردهی.مدل
مراحل.ساخت.DEM.در.محيط.نرم.افزار.ENVI
ايجاد.خطوط.تراز.يا.منحنی.های.ميزان
قوانين.مربوط.به.منحنی.های.ميزان
ايجاد.خطوط.تراز.در.محيط.نرم.افزار.ENVI.
فصل یازدهم: سه بعدی کردن تصاویر ماهواره ای
سه بعدی کردن تصاویر ماهواره ای
چگونه DEM منطقه ی مورد مطالعه به دست می آید؟
فصل دوازدهم: تصحیحح اتمسفری
روش های تصحیحح اتمسفری در سنجش از دور
• روش بررسی هیستوگرام تصویر
• روش رگرسیونی
تصحیحح اتمسفری در نرم افزار ENVI
• روش کاهش تیرگی
• روش خط تجربی
• روش سطح مسطح
• روش های باقیمانده های لگاریتمی
• روش IARR
• روش FLAASH
فصل سیزدهم: تصحیح هندسی
ژئورفرنس کردن تصویر
تغییر سیستم مختصات یک تصویر
فصل چهاردهم: موزاییک کردن
روش های موزاییک کردن
• Pixel Base
• Geo referenced
فصل پانزدهم: ایجاد برش بر روی تصاویر ماهواره ای
برش منظم مکانی بر روی تصویر
برش منظم طیفی بر روی تصویر
برش نامنظم بر روی تصویر
• منوهای Region of Interest
• ذخیره ی ROI ترسیم شده
فصل شانزدهم: روش های بهبود کنتراست تصاویرماهواره ای
روشهای بهبود کنتراست تصاویر ماهواره ای
• روش.تباين.خطی
• روش.Linear 2%
• روش .Histogram Equalization
• روش Gaussian
• روش Square Root
انطباق.هيستوگرام.ها
آشكارسازی.و.بهبود.کنتراست.به.طور.دلخواه.و.اختياری
فصل هفدهم: ایجاد پروفایل طولی، طیفی و کتابخانه طیفی
پروفیل چیست؟
• نمایش همزمان چند منحنی بازتاب طیفی
کتابخانه طیفی
• انواع کتابخانه های طیفی استاندارد
• مشاهده کتابخانه های طیفی استاندارد
• ذخیره منحنی بازتاب طیفی به صورت کتابخانه طیفی
ایجاد پروفیل طولی
• نحوه ایجاد پروفیل طولی
فصل هجدهم: پارامترهای آماری و هیستوگرام
هیستوگرام چیست؟
نحوه نمایش هیستوگرام در نرم افزار ENVI
فصل نوزدهم: ایجاد Scatter plot
تفاوت.هيستوگرام.با.نمودار.های.پراکندگی
نحوه ایجاد نمودار پراکندگی در نرم افزار ENVI
فصل بیستم:اندازه گیری طول و مساحت برروی یک تصویرماهواره ای
نحوه اندازه گیری طول و مساحت برروی یک تصویرماهواره ای
فصل بیست و یکم: اعمال فیلترها
انواع فیلترها در نرم افزار ENVI
• فیلترهای Convolution
• فیلترهای Morphology
• فیلترهای Texture
• فیلترهای Adaptive
• فیلترهای فرکانسی (FFTs)
فصل بیست و دوم: تحلیل مولفه های اصلی
روش های تحلیل مولفه های اصلی
انجام عملیات مولفه های اصلی (PCA) بر روی تصاویر ماهواره ای
فصل بیست و سوم: عملیات محاسبات باندی
معرفی شاخص های مورده استفاده
شاخص پوشش گیاهی (NDVI)
فصل بیست وچهارم: Density slice
نحوه اجرای Density slice
فصل بیست و پنجم: Masking
نحوه اجرای Masking
فصل بیست وششم:طبقه بندی تصاویر ماهواره ای
محدوديت.های.کلاسه.بندی.تصاوير
.ميزان.دقت.طبقه.بندی.ها.در.تصاوير
انواع روش طبقه بندی در نرم افزار ENVI
• طبقه.بندی.نظارت.نشده
• طبقه.بندی.نظارت.شده
فصل بیست و هفتم:پس پردازش نتایج طبقه بندی
دستورات بکار رفته در پس پردازش نتایج طبقه بندی
فصل بیست و هشتم: خروجی گرفتن از تصاویر ماهواره ای
مهم ترین اطلاعات مورد استفاده در خروجی یک تصویر
پیوست: نصب نرم افزار
تعاريف.و.اصطلاحات.به.کار.رفته.در.اين.کتاب
منابع.و.ماخذ

لطفا نظرات مخاطبان قبلی را در نظر بگیرید .
شما هم میتوانید نظر خود را در این قسمت اعلام فرمائید .

نظراتلطفاً کمی صبر کنید

مطلب ارائه شده توسط کاربر زیر تولید شده است و تمامی مسئولیت صحت مطلب بر عهده این کاربر میباشد

شما هم میخواید همین حالا شغلتون رو در گوگل ثبت کنید ؟

عضویت رایگان
لیست کامل مربوط به : آموزش / کتابهای آموزشی