فروش و واردات مواد شیمیایی sigma merck


شبکه های اجتماعی مرتبط با من :
sigma merck 09132090270 GoodsName تیترازول سولفوریک 1 GoodsName تیترازول سولفوریک 1 دهم مرک 109984 متانول مجللی 2/5 لیتری تیترازول نیترات نقره 1 دهم 109990 ان هگران مجللی 2/5 لیتری ان هگران n hexan 1lsigma15671 کواکس 25 سی سی کیو لب اسید سولفوریک 2.5 شرلا کلرید ریک اسید شرلا 2.5 لیتری تیترازول سود 1 دهم مرک109959 الکترولیت 1 لیتری تیترازول امونیوم تیو سیانات 109900 ساکاروز مرک2 یک1کیلو گرم 107653 فهلینگ Fehling A کم لب1لیتری فهلینگ fehling Bکم لب 1 لیتری ان هگزان n-hexan مرک 2.5 لیتری 104368 هرلیتر پتاسیم سیانید 104967 مرک 250گرمpotassium cyanide کربن اکتیو -چارگول اکتیو 100گرمی c6289 charcol act سود 106462 1k mercksodium hedroxide pelle قرص کلر DPD شماره 1 تلوریت پتاسیم 5 گرمی potassium tellurite biomark کربن اکتیو چارگول 102184 مرک charcoal activate pow نیتریک اسید مرک 2.5 لیتری nitric acid 100456 هر لی ph کاغذ پی اچ مرک 109535 اریو کرم بلک T مرک 25 گرمی 70 1031 Eriochrome bla موروکساید مرک 25 گرمی106161 Murexide (ammonium pur کلروفرم 1 لیتری زیگما chloroform sigma132950 امونیوم سولفات مرک 1 کیلوییAmmonium sulfate 101216 با فر فسفات سالین pbs sigma p3813 for 1l hams f 10 همز اف 10 500cc n6908 sigma فلوکونازول 100 ملی گرم fluconazole f8929 sigma اتانول مرک 2.5 لیتری ethanol 100986 هر لیتر تیترازول سود 1 نرمال مرک sodium hydroxid 109956 پی بی اس pbsphosphate buffered sigma p4417 50tab ید iodin merck 104761 ار پی ام ای1640 rpmir8758 sigma 500cc اف سی اس بروبیو فرانسه fcs eurpbio h5971 1 500cc پنسلسن استرپت penesilin esterptpmasin sigma 100cc کلرامفنیکول 5گرمی cholranphenicol bio bi9054 استریپتوماسین 5گرمی streptomycin s6501 گلوکز مرک d glucosemerck 104074 تری کلرو استیک اسید 100گرمی trichloroacticacid pa1 تری کلرو استیک اسید 250گرمی trichloroacticacid pa1 تری کلرو استیک اسید trichloroacticacid pa100810 امیکاسین 5گرمی amikacin sigma a1774 کلیندوماسین 100میلی گرم clindamycin sigma c5226 جنتامایسین 50میلیگرم gentamycin sigma g3632 امفوترسین بی 50میلیگرم amphotericin b a9528 سرم اسب 100سی سی houres serum h1270 کانادا بالزام 100 سی سی canada balsam c1795 فنل مایع 100 سی سی phenol liq p9346 لایت گرین 5 گرمی lighte green l 5382 sigma فست گرین 5 گرمی fastgreen sigma f 7252 فوشین 25 گرمی مرک fuchin 15937 merck بایل سالت 25 گرمی bil salt b8756 sigma ساکاروز مرک socrosemerck 1 k 107687 یست اکستراک 500 گرمی yeast extrac quelab کربو ل فوشین 5 گرمی carbol fuchsin bdh اکس بایل ox bile bil bovin sigma b8381 25gr تویین 80 مرک tween 80 1l 822187 تویین 20مرک tween 20 1l 822184 Cresyl Violet acetate c5042 10gr sigma کرزول ویولت 188972 aldrich 10 gr - 3,3-Diphenyl-1-propanol تر N-Methyl-N-trifluoroacetamide 69479 اگاروز 25 گرمی باز agrose سدیم دی ال لاکتات l7900 sigma sodium dllactate سدیم ال اسکوربات sodium l ascorbate a7631 25gr sig Hydrogen peroxide solution اب اکسیژنه 2.5 لیتری دی ام ای اف 12 dmem / f12 gibco 31331 کربن اکیو صنعتی چینی chargol active کربن اکیو صنعتی جاکوبی jacobi chargol active 5 سولفو سالسلیک اسید 5 sulfosalicylic acid merck 8 پتاسیم پرمنگنات potassium permangate 1 kgr 105080 دی ام ای ام dmem 32430 sigma 500cc پنسترپ پنسلین استربتو مایسن pen strep 100cc psl01 ا دی تی ا تریبسین 100cc sigma t4174 edta tripsin اف سی اس یرو بیو fcseuro bio 100cc اوانس بلو evansblue5 gr merck 103169 چسب سیلیکون سیلیکون گریس silicone greasil 100grانگ اب اکسیژنه ایرانی 1لیتری تیترازول بافر 4 titrasol buffer 4 merck 109884 تیترازول بافر 7 titrasol buffer 7 merck 109887 تیترازول اسید کلرید ریک hyderochoric acid 109973 دی اتیل اتر 2.5 پارس کلرو فروم مجللی 2.5 لیتری dpph sigma d9132 1gr دی پی پی اچ زیگما کلرید ریک مرک hydrochloic acid 2.5l 100317 ethephon 100mgr sigma c0143 اتفون پلی اتیلن گلیکول poly E T 6000 sigma 81253 sigma 2 سود مرک Sodiumhydroxide pellets 106498 merck 1kgr ساکاروز 100gr Qsocrose سولفات پتاسیم کم لب potassium sulfate 1kgr نمک راشل سدیم پتاسیم تار شرلا 1kgr potassium sodiu الکل امیلیک شرلا 1 لیتری بوتیل الکل 1 لیتری شرلا تری سدیم سیترات شرلا 1kgr tri sodium citraite فرمالین 37% مرک formaldehyde 104002 merck 2.5l اسید سولفوریک 100731مرک 2.5 لیتری سدیم سالسیلات 250 گرمی شرلا بتا گلوکتانیداز b-gluctonidase g7071 sigma 2ml دی ام ای ام dmemd6046 low sigma 500cc پی بی اس pbsp3813 sigmafor 1l دی ام اس او dmsod8418 100cc sigma اف بی اس جیبکو fbsgibco 10270 500ml سولفات مس 5آبه شرلا sulfate اسید بوریک boricacid merck 100165 1kgr هاردنس 1 هکhardness 1 buffer 100ml hach cat:424-32 منیرال استابیلاز هک mineral stabilizer 50ml hach c دگزامتازون باز اریترومایسین باز پرژسترون باز ان هگزان پارس 2.5 لیتری n hexan pars بافر 4 ایرانی بافر 7 ایرانی سیلیکاژل باز ابی ایزو امیل الکل 2.5 شرلا isoamyl alcho اکسید منیزیم Magnesium oxide 105862 merck 1kgr ان هگران شرلا 4 لیتری n hexan scharlu تیترازول بافر 10 titrasol buffer 10 merck 109890 استات روی اپلی کم zinc acetate applichem 1kgr نفتالین استیک اسید naa ggr sigma n0640 3ایندل استیک اسید iba 5gr sigma i5386 رایت مرک wrighteeosin merck 109278 امونیوم هپتا 101182 Ammonium heptamolybdate 250gr ماینوکسیدیل المانی باز دی ام اس او سیناژن dmso 10ml بروموکرزول پورپور 25 گرمی bromo crosol pure pure m سود ایرانی 5کیلیویی متیلن بلو metylenblue 25gr appl فنل فتالیین phenolphetaleine chamlab 100gr دی کلرومتان ایرانی 2.5 لیتری di crolro methan سایکوسل cycocel 5grsigma c4049 پروپانول هیدرو کلراید 1گرمی p0884 الیزارین رد 5گرمی a5533 فهلینک a کاابرو 1لیتری fehling a carlo erba فهلینک b کاابرو 1لیتری fehling a carlo erba سیکلو هگزامیدsigmac7698 1gr سافرانینین o اوو fluka 25gr ان هگران شرلا 4 لیتری n hexan scharlu کلرید ریک اسید شرلا 2.5 لیتری کلرامفیکول شرلا 50گرمی سیکلو هگزامیدsigmac7698 1gr سافرانینین o اوو fluka 25gr ان هگران شرلا 4 لیتری n hexan scharlu کلرامفیکول شرلا 50گرمی کلرید ریک اسید شرلا 2.5 لیتری اسید سولفوریک 2.5 شرلا فهلینگ Fehling A کم لب1لیتری فهلینگ fehling Bکم لب 1 لیتری کلر ایرانی دکستران10gr 10000dexteran 1000 sigma d9260 متانول مرک 106007 هر لیتر methanol متانول 106009 مرک metanol merck 2.5 lit ان هگزان n-hexan مرک 2.5 لیتری 104368 هرلیتر نیتریک اسید مرک 2.5 لیتری nitric acid 100456 هر لی متانول مرک 106007 هر لیتر methanol اسید سولفوریک 2.5 شرلا کلرید ریک اسید شرلا 2.5 لیتری امونیاک شرلا 2.5 متانول شرلا 4لیتری methanol hplc 4lit اتانول 2.5 لیتری شرلا ان هگران شرلا 4 لیتری n hexan scharlu الیزارین رد 5گرمی a5533 پروپانول هیدرو کلراید 1گرمی p0884 هالامید 1 کیلویی halamid 1kgr دی سدیم هیدروژن فسفات 12ابه باز106573 کلرید ریک مرک hydrochloic acid 2.5l 100317 سدیم بی سولفیت sodium bisulfte 100gr s8890 سدیم بی سولفیت sodium bisulfte 100gr s8890 متانول شرلا 4لیتری methanol hplc 4lit اسید سولفوریک 2.5 شرلا نیتریک اسید 2.5 شارلو nitric acid متانول شرلا 4لیتری methanol hplc 4lit استون 2.5 شارلو acetone اسید سولفوریک 100731مرک 2.5 لیتری کلرید ریک مرک hydrochloic acid 2.5l 100317 متانول مرک 106007 هر لیتر methanol امونیاک Ammoniasolution 25% merck 105432 تیترازول نیترات نقره 1 دهم 109990 کلروفرم Chloroformextra merck2.5li 102431 استیک اسید 100063 Acetic acid (glacial) 100% 2.5l اب اکسیژنه Hydrogen peroxide 108597 merck2.5 سدیم کلراید نمک sodium chlorid 1k 106404 سود 106462 1k mercksodium hedroxide pelle تولوئن 2.5 ایرانی ان هگزان پارس 2.5 لیتری n hexan pars ایتراکنازول itraconazole sigma i6657 100mgr امفوترسین بی 50میلیگرم amphotericin b a9528 فلوکونازول 100 ملی گرم fluconazole f8929 sigma ار پی ام ای1640 rpmir8758 sigma 500cc فلوکونازول 100 ملی گرم fluconazole f8929 sigma ایتراکنازول itraconazole sigma i6657 100mgr امفوترسین بی 50میلیگرم amphotericin b a9528 ار پی ام ای1640 rpmir8758 sigma 500cc تی تی سی ttc 5grt8877 sigma نوبیوسین novobiocin1gr n1628 نوبیوسین novobiocin1gr n1628 1بوتانول شرلا 1butanol 1l ایزو امیل الکل 2.5 شرلا isoamyl alcho سولفات پتاسیم کم لب potassium sulfate 1kgr کلرید ریک اسید شرلا 2.5 لیتری کربوکسی متیل سلولز carboxy methyl cellulose500gr t سلولز استات cellulose acetate 500gr titan باربیتوریک اسید barbitutic acid 500gr titan 1نفتیل یونیکم 1naphthol 250gr کربوکسی متیل سلولز carboxy methyl cellulose500gr t سلولز استات cellulose acetate 500gr titan باربیتوریک اسید barbitutic acid 500gr titan دی ام ای اف 12 dmem / f12 dfp19 10l caisson دی ام ای ام dmemdml10low cassion 500cc 1نفتیل یونیکم 1naphthol 250gr تی تی سی ttc 5grt8877 sigma hams f 10 همز اف 10 500cc n6908 sigma تیترزول سدیم تیوسولفات کم لب 1l sodium thiosulfa متانول کم لب 2.5l هر لیتر methanol فهلینگ Fehling A کم لب1لیتری فهلینگ fehling Bکم لب 1 لیتری پتاسیم دی کرمات pottasum di chormate 104864 1kgr تری پتاسیم سیترات شرلا tri potassum citate 1kgr دی سوربیتول شرلا disorbitol 250gr تری پتاسیم سیترات tri pottassum citraite 1kgr 4956 استات سرب دو leadacetate 1kgr 7372 پتاسیم اگزالات potassum oxalat 500gr 5072 پتاس پتاسیم هیدروکسید pottasum hydroxid 1kgr 5032 سدیم کربنات sodiumcarbonat 1kgr 6398 سولفانیلیک اسید sulfanilic acid 250gr 686 جیوه کلراید مرکوری کلراید mercury ii chloride 50gr سدیم تری پلی فسفات 25gr sigma 238503 تری هالوز trehalose 25gr 108216 رایت مرک wrighteeosin merck 109278 سدیم ایودات سدیم یوداید sodium iodate 100gr 6525 تیمول بلو thymolblue 5gr 8176 جیوه کلراید مرکوری کلراید104419 mercury ii chlorid تیو سمی کاربازاید thiosemi carbazide 25gr 8156 سدیم ازاید sodiumazaid 250gr 6688 دی استیل مونکسیم diacetyl monoxim 250gr 2918 سدیم دی هیدروژن فسفات1 ابه soudim di hydrogen 6346 تیترازول نیترات نقره 1 دهم 109990 تیترازول سولفوریک 1 دهم مرک 109984 تیترازول اسید کلرید ریک hyderochoric acid 109973 کلروفرم Chloroformextra merck 1l 102431 ان هگران n hexan 1lsigma15671 سدیم استات sodiumacetat 1kgr merck 6265 پتاسیم کرومات potassium chromate 250gr 4952 کربن اکتیو -چارگول اکتیو 100گرمی c6289 charcol act پتاسیم سیانید 104967 مرک 250گرمpotassium cyanide دی سدیم اگزالات disodium oxalat 250gr 6557 سدیم کلراید نمک sodium chlorid 1k 106404 اسید استیک گلاسیال 100056 acid acetic مرک هر لیتر اتانول امین ethanolamin 1l 800849 اتانول مرک 2.5 لیتری ethanol 100986 هر لیتر ان امیل الکل namyalcol 1 phantanol 807500 1 پنتان بنزن benzen 1l 1783 گلوکز مرک d glucosemerck 104074 هالامید 1 کیلویی halamid 1kgr کلر ایرانی فست بلو 5گرمی فلوکا fact blue 5gr fl 44660 امپی سلین 5گرمی ampycilin 5gr sigma a9518 پی بی اس pbsphosphate buffered sigma p4417 50tab امپی سلین 5گرمی ampycilin 5gr sigma a9518 فست بلو 5گرمی فلوکا fact blue 5gr fl 44660 تیترازول امونیوم تیو سیانات 109900 تیترازول سود 1 نرمال مرک sodium hydroxid 109956 فرمالین 37% مرک formaldehyde 104002 merck 2.5l تیترازول تیو سولفات سدیم 109950 پی بی اس pbsphosphate buffered sigma p4417 100 ta ان هگزان پارس 2.5 لیتری n hexan pars تیترزول سدیم تیوسولفات کم لب 1l sodium thiosulfa فنل فتالین ایرانی گلوکز مرک d glucosemerck 104074 کا سی ال محلول خارجی الکترود kcl ایرانی تیترازول سود 1 دهم مرک109959 کا سی ال داخلی الکترود kcl 100 ایرانی hams f 10 همز اف 10 500cc n6908 sigma تیترازول امونیوم تیو سیانات 109900 تیترازول بافر 4 titrasol buffer 4 merck 109884 تیترازول بافر 7 titrasol buffer 7 merck 109887 تیرازول ید 109910 merck کلر ایرانی پنسترپ پنسلین استربتو مایسن pen strep 100cc psl01 ار پی ام ای1640 rpmirpl03 casson 500cc دی ام ای ام dmemdml10 hg cassion 500cc دی ام ای ام dmemdml10low cassion 500cc hams f 10 همز اف 10 500cc hfl01 caisson دی ام ای اف 12 dmem / f12 dfp19 10l caisson سدیم تارکولات sodiumt4009 sigma 1gr استرپتوماسین s6501 1gr sigma نورفلوکساسین n9890 1gr sigma پی بی اس pbsphosphate buffered sigma p4417 100 ta ساکاروز 100gr Qsocrose ساکاروز 100gr Qsocrose اکروفلاوین acriflavine 5ge a8521 اکروفلاوین acriflavine 5ge a8521 سایکوسل cycocel 5grsigma c4049 پاکلوبوترازول هاک paclobutrazol 250mgr fl 46046 نفتالین استیک اسید naa ggr sigma n0640 سایکوسل cycocel 5grsigma c4049 متانول مرک 106007 هر لیتر methanol کا سی ال محلول خارجی الکترود kcl ایرانی کا سی ال داخلی الکترود kcl 100 ایرانی ان هگران شرلا 4 لیتری n hexan scharlu تیترازول سولفوریک 1 دهم مرک 109984 تیترازول سود 1 دهم مرک109959 کلرید ریک اسید شرلا 2.5 لیتری ان هگران شرلا 4 لیتری n hexan scharlu 1بوتانول شرلا 1butanol 1l سدیم متا سلیکات s4392 250gr ار پی ام ای1640 rpmirpl03 casson 500cc انتی بیوتیک انتی مایوکتید antibiotic antimycotic 1 ا دی تی ا تریبسین 10x cassion 100cc edta tripsin انتی بیوتیک انتی مایوکتید antibiotic antimycotic 1 ار پی ام ای1640 rpmirpl03 casson 500cc ا دی تی ا تریبسین 10x cassion 100cc edta tripsin متانول مرک 106007 هر لیتر methanol تیترازول سود 1 دهم مرک109959 تیترازول سولفوریک 1 دهم مرک 109984 فرمالین 37% مرک formaldehyde 104002 merck 2.5l فرمالین 37% مرک formaldehyde 104002 merck 2.5l سدیم متا سلیکات s4392 250gr ار پی ام ای1640 rpmir8758 sigma 500cc گواندین تیوسیانات g7028 sigma 25gr پروتیناز 25mgr sigmap2308 k ان لوریل سارکوزیا l5777 sigma 50gr پنسلسن استرپت penesilin esterptpmasin gibco 20cc تلوریت پتاسیم 1 گرمی potassium tellurite biomark پنسلسن استرپت penesilin esterptpmasin sigma 100cc 4 نیترو فنیل فسفات سدیم سالت sigma 5gr n4645 گواندین تیوسیانات g7028 sigma 25gr ان لوریل سارکوزیا l5777 sigma 50gr پروتیناز 25mgr sigmap2308 k پنسترپ پنسلین استربتو مایسن pen strep 100cc psl01 تلوریت پتاسیم 1 گرمی potassium tellurite biomark 4 نیترو فنیل فسفات سدیم سالت sigma 5gr n4645 سدیم متا بی سولفیت s1516 100gr sigma سدیم دی تیونات مرک 106507 merck 500gr پلی اتیلن گلیکول poly E T 6000 100gr ساینس لب scie بایل سالت 10 گرمی bil salt b8756 sigma ان هگزان پارس 2.5 لیتری n hexan pars سدیم کلراید نمک sodium chlorid 1k 106404 هالامید 1 کیلویی halamid 1kgr امونیوم سولفات مرک 1 کیلوییAmmonium sulfate 101216 امرسیون 500 سی سی مرک 104499 اگزالیک اسید 100492 1کیلویی سدیم هیدرژن کربنات sodium hydrogen carbonat 6329 سدیم دی سولفیت 6528 1 مرک10کیلویی نیو فوشین مرک 104040 مرک 100گرمی امرسیون 100 سی سی مرک 104499 لایت گرین 25گرمی 15941مرک سافرانین o او 25گرمی مرک 115948 رایت مرک wrighteeosin merck 109278 ea31 ای ا 31 100سی سی مرک 9271 ea 65 ای ا 65 100سیسی مرک 9270 جیوه کلراید مرکوری کلراید104417 mercury ii chlorid اسید پیرویک 100گرمی مرک 100524 روغن سدر ریدل 250 سی سی cedar wood oil 33811 گیمسا مرک 500 سی سی 9204 سدیم دی تیونات مرک 106507 merck 500gr سدیم متا بی سولفیت s1516 100gr sigma پلی اتیلن گلیکول poly E T 6000 100gr ساینس لب scie دیسک پاتن انتی گرام متانول ارمان سینا 2/5 لیتری استون ارمان سینا 2.5لیتری دی اتیل اتر 2.5 پارس تیو باربیتوریک اسید 25 گرمی t5500 متانول ارمان سینا 2/5 لیتری استون ارمان سینا 2.5لیتری دی اتیل اتر 2.5 پارس تیو باربیتوریک اسید 25 گرمی t5500 دیسک پاتن انتی گرام بایل سالت 25 گرمی bil salt b8756 sigma ساپوننین 5r s1302sapanin نئوماسین تری سولفاتNeomycin trisulfate 5gr n6386 هاگرومایسین hygromicin 50mgr h2274 ساپوننین 5r s1302sapanin نئوماسین تری سولفاتNeomycin trisulfate 5gr n6386 هاگرومایسین hygromicin 50mgr h2274 دی ام ای اف 12 dmem / f12 dfp19 10l caisson ان هپتان مرک nheptan 2.5l merck 104365 تیترازول امونیوم تیو سیانات 109900 کلرید ریک مرک hydrochloic acid 2.5l 100317 تیترازول امونیوم تیو سیانات 109900 دی ام ای اف 12 dmem / f12 dfp19 10l caisson ان هپتان مرک nheptan 2.5l merck 104365 دی ام ای ام dmemdmp31-10l low cassion 10l اب اکسیژنه Hydrogen peroxide 1l 30% carlblo امونیوم ایرون سولفات ii شرلا 1 کیلوییAmmonium iron سدیم استات شرلا sodium acetat 1kgr کلرید ریک مرک hydrochloic acid 2.5l 100317 امونیوم ایرون سولفات ii شرلا 1 کیلوییAmmonium iron تیترازول امونیوم تیو سیانات 109900 تیترازول سود 1 دهم مرک109959 تیترازول سولفوریک 1 دهم مرک 109984 پتاسیم دی هیدروژن فسفات p5655 100gr sigma دی پتایسم هیدروزن فسفات p3786 100gr sigma سدیم دی تیونات 157953 sigma merck 100gr ساپوننین 5r s1302sapanin با فر فسفات سالین pbs sigma p3813 for 1l الکترولیت 1 لیتری الکترولیت 1 لیتری اسید سولفوریک 2.5 شرلا تیترازول سود 1 دهم مرک109959 تیترازول سولفوریک 1 دهم مرک 109984 با فر فسفات سالین pbs sigma p3813 for 1l پتاسیم دی هیدروژن فسفات p5655 100gr sigma دی پتایسم هیدروزن فسفات p3786 100gr sigma سدیم دی تیونات 157953 sigma merck 100gr ساپوننین 5r s1302sapanin ار پی ام ای1640 rpmir8758 sigma 500cc ا دتا پتاسیم potassum edta 100gr ed2p sigm تتری پل استیل کولین کلرایید g5r sigma 135356 دی ام ای ام dmemdmp31-10l low cassion 10l اریترومایسین g5re5389 sigma eritro استیل کولین کلرایید g5r sigma 135356 ا دتا پتاسیم potassum edta 100gr ed2p sigm تتری پل اتانول 2.5 لیتری شرلا اریترومایسین g5re5389 sigma eritro سرم اسب 500 سی سی houres serum h1270 سرم اسب 500 سی سی houres serum h1270 متانول مرک 106007 هر لیتر methanol اتانول مرک 2.5 لیتری ethanol 100983 هر لیتر ان هگران شرلا 4 لیتری n hexan scharlu سرم اسب 500 سی سی houres serum h1270 dpph sigma d9132 100mgr دی پی پی اچ زیگما توتال پترولیوم هیدرو کربن tph 861424-u sigma dpph sigma d9132 100mgr دی پی پی اچ زیگما توتال پترولیوم هیدرو کربن tph 861424-u sigma تیترازول اسید کلرید ریک hyderochoric acid 109973 بافر تی بی ایTBEEDTA TETRA BORATB T4415 1L ان هگزان پارس 2.5 لیتری n hexan pars سود ایرانی 5کیلیویی دی ام ای ام dmemdml10 hg cassion 500cc دی ام ای ام dmemdml10low cassion 500cc لینولیک اسید کنجاگرید alc 16413 50mgr fluka رایت مرک wrighteeosin merck 109278 بافر تی بی ایTBEEDTA TETRA BORATB T4415 1L دی ام ای ام dmemdml10 hg cassion 500cc ان هگزان n-hexan مرک 2.5 لیتری 104368 هرلیتر متانول مرک 106007 هر لیتر methanol سود 106462 1k mercksodium hedroxide pelle تیترازول اسید کلرید ریک hyderochoric acid 109973 اتانول مرک 2.5 لیتری ethanol 100983 هر لیتر سود ایرانی 5کیلیویی سود مرک Sodiumhydroxide pellets 106498 merck 1kgr لینولیک اسید کنجاگرید alc 16413 50mgr fluka سولفات نقره 101509 merck2 25gr اسید سولفوریک 100731مرک 2.5 لیتری ان هگران شرلا 4 لیتری n hexan scharlu اسید سولفوریک 100731مرک 2.5 لیتری سولفات نقره 101509 merck2 25gr ان هگران شرلا 4 لیتری n hexan scharlu اتانول 4 لیتری شرلا کلرید ریک اسید شرلا 2.5 لیتری نمک راشل سدیم پتاسیم تار شرلا 1kgr potassium sodiu اسید سولفوریک 2.5 شرلا متانول شرلا 4لیتری methanol hplc 4lit دی ام ای ام dmemdmp31-10l low cassion 10l هاگرومایسین hygromicin 50mgr h2274 نوبیوسین novobiocin1gr n1628 استاندارد جیوه 16482 sigma 100ml hams f 10 همز اف 10 500cc n6908 sigma دی ام ای ام dmemdml10 hg cassion 500cc هاگرومایسین hygromicin 50mgr h2274 نوبیوسین novobiocin1gr n1628 سدیم هیدرژن کربنات sodium hydrogen carbonat 6323 استاندارد جیوه 16482 sigma 100ml hams f 10 همز اف 10 500cc n6908 sigma تیترازول سولفوریک 1 دهم مرک 109984 تیترازول سود 1 دهم مرک109959 تیترازول تیو سولفات سدیم 109950 تیرازول ید 109910 merck ان هگران شرلا 4 لیتری n hexan scharlu دی ام ای ام dmemdml10low cassion 500cc دی ام ای ام dmemdml10 hg cassion 500cc استون صنعتی تیرازول ید 109910 merck اب اکسیژنه Hydrogen peroxide 108597 merck2.5 تیترازول تیو سولفات سدیم 109950 تیترازول سولفوریک 1 دهم مرک 109984 تیترازول سود 1 دهم مرک109959 سدیم هیپورات sodiumheyport h9380 25gr سدیم هیپورات sodiumheyport h9380 25gr گیمسا مرک 500 سی سی 9204 اب اکسیژنه Hydrogen peroxide 108597 merck2.5 دی کلرومتان شرلا 2.5 لیتری di crolro methan ان هگران شرلا 4 لیتری n hexan scharlu 1بوتانول شرلا 1butanol 1l نیتریک اسید مرک 2.5 لیتری nitric acid 100443 هر لی تلوریت پتاسیم 5 گرمی potassium tellurite biomark الکترولیت 1 لیتری زئین z3625 500grsigma 3و3 sigma d9015 100mgr Diaminobenzidine نیتریک اسید مرک 2.5 لیتری nitric acid 100443 هر لی 1بوتانول شرلا 1butanol 1l الکترولیت 1 لیتری تلوریت پتاسیم 5 گرمی potassium tellurite biomark زئین z3625 500grsigma 3و3 sigma d9015 100mgr Diaminobenzidine تلوریت پتاسیم 5 گرمی potassium tellurite biomark تیترازول سود 1 دهم مرک109959 الکترولیت 1 لیتری hams f 10 همز اف 10 500cc hfl01 caisson ار پی ام ای1640 rpmirpl03 casson 500cc زئین z3625 500grsigma تلوریت پتاسیم 5 گرمی potassium tellurite biomark 1نفتول n1000 100grsigma کراتین مونو هیدرات c3630 100gr sigma تاموکسی فن t5648 1grsigma استرادیول e2758 250mgr sigma نمک 100gr Q sodiumcholrid تاموکسی فن t5648 1grsigma استرادیول e2758 250mgr sigma نمک 100gr Q sodiumcholrid تیترازول اسید کلرید ریک hyderochoric acid 109973 1نفتول n1000 100grsigma کراتین مونو هیدرات c3630 100gr sigma تیترازول اسید کلرید ریک hyderochoric acid 109970 تیترازول اسید کلرید ریک hyderochoric acid 109970 hams f 10 همز اف 10 500cc n6908 sigma تیترازول سود 1 دهم مرک109959 تیترازول اسید کلرید ریک hyderochoric acid 109973 متیل اورنج چینی 100gr سدیم کلراید نمک sodium chlorid 1k 106404 تیترازول اسید کلرید ریک hyderochoric acid 109973 متیل اورنج چینی 100gr دیسک پاتن انتی گرام hams f 10 همز اف 10 500cc hfl01 caisson hams f 10 همز اف 10 500cc n6908 sigma 5 سولفو سالسلیک اسید 5 sulfosalicylic acid merck 8 سدیم الژینات a2033sigma 100gr دیسک پاتن انتی گرام سدیم الژینات a2033sigma 100gr کادمیوم کلراید 439800 5gr sigma امفوترسین بی 50میلیگرم amphotericin b a9528 تولوئن 4لیتری شرلا پتاسیم هگزا سیانو فرات 1kgr فراک پرل شیشه ای باز 1kgr استون باز 4لیتری کلرید ریک مرک hydrochloic acid 2.5l 100317 فهلینگ Fehling A کم لب1لیتری فهلینگ fehling Bکم لب 1 لیتری ایزو امیل الکل 2.5 شرلا isoamyl alcho پرل شیشه ای باز 1kgr سود 106462 1k mercksodium hedroxide pelle پتاسیم هگزا سیانو فرات 1kgr فراک سولفات پتاسیم کم لب potassium sulfate 1kgr ایزو امیل الکل 2.5 شرلا isoamyl alcho اب اکسیژنه appli 2.5 لیتری Hydrogen peroxide solut 1بوتانول شرلا 1butanol 1l 5 سولفو سالسلیک اسید 5 sulfosalicylic acid merck 8 ار پی ام ای1640 rpmirpl03 casson 500cc نیتریک اسید مرک 2.5 لیتری nitric acid 100443 هر لی امفوترسین بی 50میلیگرم amphotericin b a9528 کادمیوم کلراید 439800 5gr sigma زئین z3625 500grsigma ایزو امیل الکل 2.5 کارلبرو isoamyl alcho استون باز 4لیتری اسید بوریک شرلا boric acid 1kgr متانول شرلا 2.5 لیتری methanol hplc 2.5lit سولفات پتاسیم کم لب potassium sulfate 1kgr سود 106462 1k mercksodium hedroxide pelle اسید سولفوریک 100731مرک 2.5 لیتری اسید سولفوریک 100713مرک 2.5 لیتری نیتریک اسید مرک 2.5 لیتری nitric acid 100443 هر لی Hydrogen peroxide solution اب اکسیژنه 2.5 لیتری اسید سولفوریک 2.5 شرلا سولفات پتاسیم کم لب potassium sulfate 1kgr اسید بوریک شرلا boric acid 1kgr استیک اسید 100063 Acetic acid (glacial) 100% 2.5l ار پی ام ای1640 rpmirpl03 casson 500cc ethephon 100mgr sigma c0143 اتفون سدیم استات sodiumacetat 1kgr merck 6268 کلرید ریک اسید شرلا 2.5 لیتری تیترازول سولفوریک 1 دهم مرک 109984 اسید سولفوریک 100731مرک 2.5 لیتری ethephon 100mgr sigma c0143 اتفون hams f 10 همز اف 10 500cc hfl01 bio ida سدیم استات sodiumacetat 1kgr merck 6268 اب سسیک اسید 100mgr a1049 sigma ABA abcesic acid اتانول مرک 2.5 لیتری ethanol 100983 هر لیتر دی ام ای ام dmemdml10low cassion 500cc الیزارین رد 5گرمی a5533 اسید اسکوربیک acid ascorbic sigma 25gr a3960 ار پی ام ای1640 rpmirpl03 casson 500cc اکسیداز nnnn t3134 sigma 5gr 4n پتاسیم پرمنگنات potassium permangate 1 kgr 105080 کلسین calsein c0875 5g sigma تیترازول سولفوریک 1 دهم مرک 109984 تولوئن 2.5lmerck 108323 Toluene اتانول مرک 2.5 لیتری ethanol 100983 هر لیتر پی گزیلن 2.5l merckp-Xylene 808691 استیک اسید 100063 Acetic acid (glacial) 100% 2.5l الکترولیت 1 لیتری اسید اسکوربیک acid ascorbic sigma 25gr a3960 تیترازول سولفوریک 1 دهم مرک 109984 اب سسیک اسید 100mgr a1049 sigma ABA abcesic acid تیترازول پرمنگنات پتاسیم 0/1nایرانی 4نیترو فنل 4nitrophenol 25gr fluka 73560 الکترولیت 1 لیتری پی گزیلن 2.5l merckp-Xylene 808691 دیسک پاتن انتی گرام متانول ارمان سینا 2/5 لیتری استون ارمان سینا 2.5لیتری پارافین ایرانی متانول ارمان سینا 2/5 لیتری استون ارمان سینا 2.5لیتری تلوریت پتاسیم 5 گرمی potassium tellurite biomark پارافین ایرانی 4نیترو فنل 4nitrophenol 25gr fluka 73560 فهلینگ Fehling A کم لب1لیتری فهلینگ fehling Bکم لب 1 لیتری گلسرین 2.5 لیتری کم لب Glycerol 99% استیک اسید کم لبAcetic acid (glacial) 100% 2.5l کلروفرم کم لب Chloroform extra 2.5li نیتریک اسید 2.5 کم لب nitric acid 65% اورتو فسفریک اسید کم لب phosphoric acid 2.5 تیترازول سولفوریک 1 دهم مرک 109984 تیترازول بافر 4 titrasol buffer 4 merck 109884 لیزوزیم 1gr sigmal6876 ال ارژنیین l arginiea92406 وی پی 1 vp a vogesproskauer reagent neogen 100cc وی پی 2 vpb vogesproskauer reagent neogen 100cc اپی برازونولوید epibrassinolide sigma e1641 بروموکروزل پور پور bromocrosol purpel b5880 5gr si تیترازول پرمنگنات پتاسیم 0/1nکارلو carlo تیترازول پرمنگنات پتاسیم 0/1nکارلو carlo بروموکروزل پور پور bromocrosol purpel b5880 5gr si وی پی 1 vp a vogesproskauer reagent neogen 100cc وی پی 2 vpb vogesproskauer reagent neogen 100cc فهلینگ Fehling A کم لب1لیتری فهلینگ fehling Bکم لب 1 لیتری لیزوزیم 1gr sigmal6876 دی ام ای ام dmemdml10low cassion 500cc ام ای ام mem mep17-10l low cassion 10l سدیم الژینات a1112sigma 100gr کلسیم کلراید sigma 100gr c3306 تویین 80 مرک tween 80 1l 822187 2 پروپانول مرک 2 propanol 2.5l merck 100995 ال ارژنیین l arginiea92406 ار پی ام ای1640 rpmirpl03 casson 500cc ام ای ام mem mep17-10l low cassion 10l دی ام ای ام dmemd6046 low sigma 500cc کلرید ریک مرک hydrochloic acid 2.5l 100317 کلرید ریک مرک hydrochloic acid 2.5l 100317 2 پروپانول مرک 2 propanol 2.5l merck 100995 کلرور قلع مرک 107815 250gr merck نیترات نفره50 گرمی مرک 101510 siver nitrate امونیاک Ammoniasolution 25% merck 105422 اکسیداز nnnn t3134 sigma 5gr 4n کلسین calsein c0875 5g sigma دی ام ای ام dmemdml10low cassion 500cc ار پی ام ای1640 rpmirpl03 casson 500cc تیترازول نیترات نقره 1 دهم 109990 اپی برازونولوید epibrassinolidesigma e1641 2 پروپانول مرک 2 propanol 2.5l merck 100995 تویین 80 مرک tween 80 1l 822187 کلسیم کلراید sigma 100gr c3306 سدیم الژینات a1112sigma 100gr 2 پروپانول مرک 2 propanol 2.5l merck 100995 اسید سولفوریک 2.5 شرلا الکترولیت 1 لیتری بروموکروزل پور پور bromocrosol purpel b5880 5gr si 2 پروپانول مرک 2 propanol 2.5l merck 100995 کلرید ریک مرک hydrochloic acid 2.5l 100317 تیترازول نیترات نقره 1 دهم 109990 الکترولیت 1 لیتری کلرید ریک مرک hydrochloic acid 2.5l 100317 گلسرین 1لیتری کم ایرانی Glycerol 2 پروپانول مرک 2 propanol 2.5l merck 100995 تیترازول نیترات نقره 1 دهم 109990 سولفات پتاسیم کم لب potassium sulfate 1kgr پتاسیم یدید کم لب 500 گرمی امونیوم IIIایرون سولفات کم لب 1کیلو گرمی فهلینگ Fehling A کم لب1لیتری فهلینگ fehling Bکم لب 1 لیتری تیترازول نیترات نقره 1 دهم کم لب 1لیتری 2 پروپانول مرک 2 propanol 2.5l merck 100995 گلسرین 1لیتری کم ایرانی Glycerol 2 پروپانول مرک 2 propanol 2.5l merck 100995 کلرید ریک مرک hydrochloic acid 2.5l 100317 تیترازول نیترات نقره 1 دهم 109990 تیترازول نیترات نقره کلبرو carlo erba 0.1n امپول تیترازول امونیوم تیو سیانات کلربرو carlo erba 0.1 تیترازول سولفوریک اسید کرلبو carlo erba 0.1n امپول تیترازول سولفوریک اسید کرلبو carlo erba 1n امپولی تیترازول سولفوریک اسید کرلبو carlo erba 0.1n امپول تیترازول نیترات نقره 1 دهم کم لب 1لیتری تیترازول امونیوم تیو سیانات کلربرو carlo erba 0.1 تیترازول سولفوریک اسید کرلبو carlo erba 0.1n امپول تیترازول سولفوریک اسید کرلبو carlo erba 1n امپولی نین هیدرین 151173 10گرمی sigma ninhydrin سولفات پتاسیم کم لب potassium sulfate 1kgr پتاسیم یدید کم لب 500 گرمی امونیوم IIIایرون سولفات کم لب 1کیلو گرمی تیترازول نیترات نقره کلبرو carlo erba 0.1n امپول بروموکرزول پورپور 25 گرمی bromo crosol pure pure m پوترسین p5780 sigma 25gr putersine اسپرمیدین s0266sigma 1gr spermidine ارژنیین a8094 100grsigma l arginen اسپارتیک اسید a5474sigma 100gr l aspartic acide توئین 20 p2287 500ccsigma tween 20 سفاتوکسیم c7039 1grsigma cefataxime sodium sal کلسیم پانتوتنات پانتوتونیک اسید p5155 sigma 100gr بیوتین b4639 1grsigma biotin زاتیین z0164 10mgrsigma zotin 2 ای پی d5912 sigma 1gr 2ip ال سرین s4311 100grl serin sigma اپی کالوکاچین e41453sig 50mgr Epigallocatechin پیردوکسین p9755 25grsigma Pyridoxine hydrochlorid نین هیدرین 151173 10گرمی sigma ninhydrin پوترسین p5780 sigma 25gr putersine اسپرمیدین s0266sigma 1gr spermidine ارژنیین a8094 100grsigma l arginen اسپارتیک اسید a5474sigma 100gr l aspartic acide توئین 20 p2287 500ccsigma tween 20 سفاتوکسیم c7039 1grsigma cefataxime sodium sal کلسیم پانتوتنات پانتوتونیک اسید p5155 sigma 100gr بیوتین b4639 1grsigma biotin زاتیین z0164 10mgrsigma zotin 2 ای پی d5912 sigma 1gr 2ip ال سرین s4311 100grl serin sigma پیردوکسین p9755 25grsigma Pyridoxine hydrochlorid اپی کالوکاچین e41453sig 50mgr Epigallocatechin متانول مرک 106007 هر لیتر methanol 2 پروپانول مرک 2 propanol 2.5l merck 100995 بروموکروزل پور پور bromocrosol purpel b5880 5gr si فرمالین 37% مرک formaldehyde 104002 merck 2.5l جنستین Genisteing6649 5mgr 4 امینو بولتاردهید Aminobutyraldehyde l a44150 5g نری متیل لول پروپان Trimethylolpropane 246840 sig اف بی اس جیبکو fbsgibco f2442 100ml بروموکروزل پور پور bromocrosol purpel b5880 5gr si تلوریت پتاسیم 5 گرمی potassium tellurite biomark بروموکروزل پور پور bromocrosol purpel b5880 5gr si جنستین Genisteing6649 5mgr 4 امینو بولتاردهید Aminobutyraldehyde l a44150 5g نری متیل لول پروپان Trimethylolpropane 246840 sig اف بی اس جیبکو fbsgibco f2442 100ml گلوکز ملوکولار molocolar 100gr g7021 d glucosesig سدیم نیتریت ساینس لب dodium nitrite 25gr scine lab متانول 106009 مرک metanol merck 2.5 lit اب اکسیژنه appli 2.5 لیتری Hydrogen peroxide solut استون 2.5 شارلو acetone گلوکز ملوکولار molocolar 100gr g7021 d glucosesig اتیل استات ethylacetate 2.5l merck 109623 متانول مرک 106007 هر لیتر methanol نیتریک اسید مرک 2.5 لیتری nitric acid 100456 هر لی دی ام اس او dmsod4540 100cc sigma استو سرنیگون d134406 1gr sigma تیترازول سود 1 دهم مرک109959 ار ان ایز ranasesigma 10mgr r6513 دی سربیتول dsorbitol 100gr Q سدیم نیتریت ساینس لب dodium nitrite 25gr scine lab اتیل استات ethylacetate 2.5l merck 109623 فرمالین 37% مرک formaldehyde 104002 merck 2.5l ار ان ایز ranasesigma 10mgr r6513 دی ام اس او dmsod4540 100cc sigma استو سرنیگون d134406 1gr sigma دهم مرک 109984 متانول مجللی 2/5 لیتری تیترازول نیترات نقره 1 دهم 109990 ان هگران مجللی 2/5 لیتری ان هگران n hexan 1lsigma15671 کواکس 25 سی سی کیو لب اسید سولفوریک 2.5 شرلا کلرید ریک اسید شرلا 2.5 لیتری تیترازول سود 1 دهم مرک109959 الکترولیت 1 لیتری تیترازول امونیوم تیو سیانات 109900 ساکاروز مرک2 یک1کیلو گرم 107653 فهلینگ Fehling A کم لب1لیتری فهلینگ fehling Bکم لب 1 لیتری ان هگزان n-hexan مرک 2.5 لیتری 104368 هرلیتر پتاسیم سیانید 104967 مرک 250گرمpotassium cyanide کربن اکتیو -چارگول اکتیو 100گرمی c6289 charcol act سود 106462 1k mercksodium hedroxide pelle قرص کلر DPD شماره 1 تلوریت پتاسیم 5 گرمی potassium tellurite biomark کربن اکتیو چارگول 102184 مرک charcoal activate pow نیتریک اسید مرک 2.5 لیتری nitric acid 100456 هر لی ph کاغذ پی اچ مرک 109535 اریو کرم بلک T مرک 25 گرمی 70 1031 Eriochrome bla موروکساید مرک 25 گرمی106161 Murexide (ammonium pur کلروفرم 1 لیتری زیگما chloroform sigma132950 امونیوم سولفات مرک 1 کیلوییAmmonium sulfate 101216 با فر فسفات سالین pbs sigma p3813 for 1l hams f 10 همز اف 10 500cc n6908 sigma فلوکونازول 100 ملی گرم fluconazole f8929 sigma اتانول مرک 2.5 لیتری ethanol 100986 هر لیتر تیترازول سود 1 نرمال مرک sodium hydroxid 109956 پی بی اس pbsphosphate buffered sigma p4417 50tab ید iodin merck 104761 ار پی ام ای1640 rpmir8758 sigma 500cc اف سی اس بروبیو فرانسه fcs eurpbio h5971 1 500cc پنسلسن استرپت penesilin esterptpmasin sigma 100cc کلرامفنیکول 5گرمی cholranphenicol bio bi9054 استریپتوماسین 5گرمی streptomycin s6501 گلوکز مرک d glucosemerck 104074 تری کلرو استیک اسید 100گرمی trichloroacticacid pa1 تری کلرو استیک اسید 250گرمی trichloroacticacid pa1 تری کلرو استیک اسید trichloroacticacid pa100810 امیکاسین 5گرمی amikacin sigma a1774 کلیندوماسین 100میلی گرم clindamycin sigma c5226 جنتامایسین 50میلیگرم gentamycin sigma g3632 امفوترسین بی 50میلیگرم amphotericin b a9528 سرم اسب 100سی سی houres serum h1270 کانادا بالزام 100 سی سی canada balsam c1795 فنل مایع 100 سی سی phenol liq p9346 لایت گرین 5 گرمی lighte green l 5382 sigma فست گرین 5 گرمی fastgreen sigma f 7252 فوشین 25 گرمی مرک fuchin 15937 merck بایل سالت 25 گرمی bil salt b8756 sigma ساکاروز مرک socrosemerck 1 k 107687 یست اکستراک 500 گرمی yeast extrac quelab کربو ل فوشین 5 گرمی carbol fuchsin bdh اکس بایل ox bile bil bovin sigma b8381 25gr تویین 80 مرک tween 80 1l 822187 تویین 20مرک tween 20 1l 822184 Cresyl Violet acetate c5042 10gr sigma کرزول ویولت 188972 aldrich 10 gr - 3,3-Diphenyl-1-propanol تر N-Methyl-N-trifluoroacetamide 69479 اگاروز 25 گرمی باز agrose سدیم دی ال لاکتات l7900 sigma sodium dllactate سدیم ال اسکوربات sodium l ascorbate a7631 25gr sig Hydrogen peroxide solution اب اکسیژنه 2.5 لیتری دی ام ای اف 12 dmem / f12 gibco 31331 کربن اکیو صنعتی چینی chargol active کربن اکیو صنعتی جاکوبی jacobi chargol active 5 سولفو سالسلیک اسید 5 sulfosalicylic acid merck 8 پتاسیم پرمنگنات potassium permangate 1 kgr 105080 دی ام ای ام dmem 32430 sigma 500cc پنسترپ پنسلین استربتو مایسن pen strep 100cc psl01 ا دی تی ا تریبسین 100cc sigma t4174 edta tripsin اف سی اس یرو بیو fcseuro bio 100cc اوانس بلو evansblue5 gr merck 103169 چسب سیلیکون سیلیکون گریس silicone greasil 100grانگ اب اکسیژنه ایرانی 1لیتری تیترازول بافر 4 titrasol buffer 4 merck 109884 تیترازول بافر 7 titrasol buffer 7 merck 109887 تیترازول اسید کلرید ریک hyderochoric acid 109973 دی اتیل اتر 2.5 پارس کلرو فروم مجللی 2.5 لیتری dpph sigma d9132 1gr دی پی پی اچ زیگما کلرید ریک مرک hydrochloic acid 2.5l 100317 ethephon 100mgr sigma c0143 اتفون پلی اتیلن گلیکول poly E T 6000 sigma 81253 sigma 2 سود مرک Sodiumhydroxide pellets 106498 merck 1kgr ساکاروز 100gr Qsocrose سولفات پتاسیم کم لب potassium sulfate 1kgr نمک راشل سدیم پتاسیم تار شرلا 1kgr potassium sodiu الکل امیلیک شرلا 1 لیتری بوتیل الکل 1 لیتری شرلا تری سدیم سیترات شرلا 1kgr tri sodium citraite فرمالین 37% مرک formaldehyde 104002 merck 2.5l اسید سولفوریک 100731مرک 2.5 لیتری سدیم سالسیلات 250 گرمی شرلا بتا گلوکتانیداز b-gluctonidase g7071 sigma 2ml دی ام ای ام dmemd6046 low sigma 500cc پی بی اس pbsp3813 sigmafor 1l دی ام اس او dmsod8418 100cc sigma اف بی اس جیبکو fbsgibco 10270 500ml سولفات مس 5آبه شرلا sulfate اسید بوریک boricacid merck 100165 1kgr هاردنس 1 هکhardness 1 buffer 100ml hach cat:424-32 منیرال استابیلاز هک mineral stabilizer 50ml hach c دگزامتازون باز اریترومایسین باز پرژسترون باز ان هگزان پارس 2.5 لیتری n hexan pars بافر 4 ایرانی بافر 7 ایرانی سیلیکاژل باز ابی ایزو امیل الکل 2.5 شرلا isoamyl alcho اکسید منیزیم Magnesium oxide 105862 merck 1kgr ان هگران شرلا 4 لیتری n hexan scharlu تیترازول بافر 10 titrasol buffer 10 merck 109890 استات روی اپلی کم zinc acetate applichem 1kgr نفتالین استیک اسید naa ggr sigma n0640 3ایندل استیک اسید iba 5gr sigma i5386 رایت مرک wrighteeosin merck 109278 امونیوم هپتا 101182 Ammonium heptamolybdate 250gr ماینوکسیدیل المانی باز دی ام اس او سیناژن dmso 10ml بروموکرزول پورپور 25 گرمی bromo crosol pure pure m سود ایرانی 5کیلیویی متیلن بلو metylenblue 25gr appl فنل فتالیین phenolphetaleine chamlab 100gr دی کلرومتان ایرانی 2.5 لیتری di crolro methan سایکوسل cycocel 5grsigma c4049 پروپانول هیدرو کلراید 1گرمی p0884 الیزارین رد 5گرمی a5533 فهلینک a کاابرو 1لیتری fehling a carlo erba فهلینک b کاابرو 1لیتری fehling a carlo erba سیکلو هگزامیدsigmac7698 1gr سافرانینین o اوو fluka 25gr ان هگران شرلا 4 لیتری n hexan scharlu کلرید ریک اسید شرلا 2.5 لیتری کلرامفیکول شرلا 50گرمی سیکلو هگزامیدsigmac7698 1gr سافرانینین o اوو fluka 25gr ان هگران شرلا 4 لیتری n hexan scharlu کلرامفیکول شرلا 50گرمی کلرید ریک اسید شرلا 2.5 لیتری اسید سولفوریک 2.5 شرلا فهلینگ Fehling A کم لب1لیتری فهلینگ fehling Bکم لب 1 لیتری کلر ایرانی دکستران10gr 10000dexteran 1000 sigma d9260 متانول مرک 106007 هر لیتر methanol متانول 106009 مرک metanol merck 2.5 lit ان هگزان n-hexan مرک 2.5 لیتری 104368 هرلیتر نیتریک اسید مرک 2.5 لیتری nitric acid 100456 هر لی متانول مرک 106007 هر لیتر methanol اسید سولفوریک 2.5 شرلا کلرید ریک اسید شرلا 2.5 لیتری امونیاک شرلا 2.5 متانول شرلا 4لیتری methanol hplc 4lit اتانول 2.5 لیتری شرلا ان هگران شرلا 4 لیتری n hexan scharlu الیزارین رد 5گرمی a5533 پروپانول هیدرو کلراید 1گرمی p0884 هالامید 1 کیلویی halamid 1kgr دی سدیم هیدروژن فسفات 12ابه باز106573 کلرید ریک مرک hydrochloic acid 2.5l 100317 سدیم بی سولفیت sodium bisulfte 100gr s8890 سدیم بی سولفیت sodium bisulfte 100gr s8890 متانول شرلا 4لیتری methanol hplc 4lit اسید سولفوریک 2.5 شرلا نیتریک اسید 2.5 شارلو nitric acid متانول شرلا 4لیتری methanol hplc 4lit استون 2.5 شارلو acetone اسید سولفوریک 100731مرک 2.5 لیتری کلرید ریک مرک hydrochloic acid 2.5l 100317 متانول مرک 106007 هر لیتر methanol امونیاک Ammoniasolution 25% merck 105432 تیترازول نیترات نقره 1 دهم 109990 کلروفرم Chloroformextra merck2.5li 102431 استیک اسید 100063 Acetic acid (glacial) 100% 2.5l اب اکسیژنه Hydrogen peroxide 108597 merck2.5 سدیم کلراید نمک sodium chlorid 1k 106404 سود 106462 1k mercksodium hedroxide pelle تولوئن 2.5 ایرانی ان هگزان پارس 2.5 لیتری n hexan pars ایتراکنازول itraconazole sigma i6657 100mgr امفوترسین بی 50میلیگرم amphotericin b a9528 فلوکونازول 100 ملی گرم fluconazole f8929 sigma ار پی ام ای1640 rpmir8758 sigma 500cc فلوکونازول 100 ملی گرم fluconazole f8929 sigma ایتراکنازول itraconazole sigma i6657 100mgr امفوترسین بی 50میلیگرم amphotericin b a9528 ار پی ام ای1640 rpmir8758 sigma 500cc تی تی سی ttc 5grt8877 sigma نوبیوسین novobiocin1gr n1628 نوبیوسین novobiocin1gr n1628 1بوتانول شرلا 1butanol 1l ایزو امیل الکل 2.5 شرلا isoamyl alcho سولفات پتاسیم کم لب potassium sulfate 1kgr کلرید ریک اسید شرلا 2.5 لیتری کربوکسی متیل سلولز carboxy methyl cellulose500gr t سلولز استات cellulose acetate 500gr titan باربیتوریک اسید barbitutic acid 500gr titan 1نفتیل یونیکم 1naphthol 250gr کربوکسی متیل سلولز carboxy methyl cellulose500gr t سلولز استات cellulose acetate 500gr titan باربیتوریک اسید barbitutic acid 500gr titan دی ام ای اف 12 dmem / f12 dfp19 10l caisson دی ام ای ام dmemdml10low cassion 500cc 1نفتیل یونیکم 1naphthol 250gr تی تی سی ttc 5grt8877 sigma hams f 10 همز اف 10 500cc n6908 sigma تیترزول سدیم تیوسولفات کم لب 1l sodium thiosulfa متانول کم لب 2.5l هر لیتر methanol فهلینگ Fehling A کم لب1لیتری فهلینگ fehling Bکم لب 1 لیتری پتاسیم دی کرمات pottasum di chormate 104864 1kgr تری پتاسیم سیترات شرلا tri potassum citate 1kgr دی سوربیتول شرلا disorbitol 250gr تری پتاسیم سیترات tri pottassum citraite 1kgr 4956 استات سرب دو leadacetate 1kgr 7372 پتاسیم اگزالات potassum oxalat 500gr 5072 پتاس پتاسیم هیدروکسید pottasum hydroxid 1kgr 5032 سدیم کربنات sodiumcarbonat 1kgr 6398 سولفانیلیک اسید sulfanilic acid 250gr 686 جیوه کلراید مرکوری کلراید mercury ii chloride 50gr سدیم تری پلی فسفات 25gr sigma 238503 تری هالوز trehalose 25gr 108216 رایت مرک wrighteeosin merck 109278 سدیم ایودات سدیم یوداید sodium iodate 100gr 6525 تیمول بلو thymolblue 5gr 8176 جیوه کلراید مرکوری کلراید104419 mercury ii chlorid تیو سمی کاربازاید thiosemi carbazide 25gr 8156 سدیم ازاید sodiumazaid 250gr 6688 دی استیل مونکسیم diacetyl monoxim 250gr 2918 سدیم دی هیدروژن فسفات1 ابه soudim di hydrogen 6346 تیترازول نیترات نقره 1 دهم 109990 تیترازول سولفوریک 1 دهم مرک 109984 تیترازول اسید کلرید ریک hyderochoric acid 109973 کلروفرم Chloroformextra merck 1l 102431 ان هگران n hexan 1lsigma15671 سدیم استات sodiumacetat 1kgr merck 6265 پتاسیم کرومات potassium chromate 250gr 4952 کربن اکتیو -چارگول اکتیو 100گرمی c6289 charcol act پتاسیم سیانید 104967 مرک 250گرمpotassium cyanide دی سدیم اگزالات disodium oxalat 250gr 6557 سدیم کلراید نمک sodium chlorid 1k 106404 اسید استیک گلاسیال 100056 acid acetic مرک هر لیتر اتانول امین ethanolamin 1l 800849 اتانول مرک 2.5 لیتری ethanol 100986 هر لیتر ان امیل الکل namyalcol 1 phantanol 807500 1 پنتان بنزن benzen 1l 1783 گلوکز مرک d glucosemerck 104074 هالامید 1 کیلویی halamid 1kgr کلر ایرانی فست بلو 5گرمی فلوکا fact blue 5gr fl 44660 امپی سلین 5گرمی ampycilin 5gr sigma a9518 پی بی اس pbsphosphate buffered sigma p4417 50tab امپی سلین 5گرمی ampycilin 5gr sigma a9518 فست بلو 5گرمی فلوکا fact blue 5gr fl 44660 تیترازول امونیوم تیو سیانات 109900 تیترازول سود 1 نرمال مرک sodium hydroxid 109956 فرمالین 37% مرک formaldehyde 104002 merck 2.5l تیترازول تیو سولفات سدیم 109950 پی بی اس pbsphosphate buffered sigma p4417 100 ta ان هگزان پارس 2.5 لیتری n hexan pars تیترزول سدیم تیوسولفات کم لب 1l sodium thiosulfa فنل فتالین ایرانی گلوکز مرک d glucosemerck 104074 کا سی ال محلول خارجی الکترود kcl ایرانی تیترازول سود 1 دهم مرک109959 کا سی ال داخلی الکترود kcl 100 ایرانی hams f 10 همز اف 10 500cc n6908 sigma تیترازول امونیوم تیو سیانات 109900 تیترازول بافر 4 titrasol buffer 4 merck 109884 تیترازول بافر 7 titrasol buffer 7 merck 109887 تیرازول ید 109910 merck کلر ایرانی پنسترپ پنسلین استربتو مایسن pen strep 100cc psl01 ار پی ام ای1640 rpmirpl03 casson 500cc دی ام ای ام dmemdml10 hg cassion 500cc دی ام ای ام dmemdml10low cassion 500cc hams f 10 همز اف 10 500cc hfl01 caisson دی ام ای اف 12 dmem / f12 dfp19 10l caisson سدیم تارکولات sodiumt4009 sigma 1gr استرپتوماسین s6501 1gr sigma نورفلوکساسین n9890 1gr sigma پی بی اس pbsphosphate buffered sigma p4417 100 ta ساکاروز 100gr Qsocrose ساکاروز 100gr Qsocrose اکروفلاوین acriflavine 5ge a8521 اکروفلاوین acriflavine 5ge a8521 سایکوسل cycocel 5grsigma c4049 پاکلوبوترازول هاک paclobutrazol 250mgr fl 46046 نفتالین استیک اسید naa ggr sigma n0640 سایکوسل cycocel 5grsigma c4049 متانول مرک 106007 هر لیتر methanol کا سی ال محلول خارجی الکترود kcl ایرانی کا سی ال داخلی الکترود kcl 100 ایرانی ان هگران شرلا 4 لیتری n hexan scharlu تیترازول سولفوریک 1 دهم مرک 109984 تیترازول سود 1 دهم مرک109959 کلرید ریک اسید شرلا 2.5 لیتری ان هگران شرلا 4 لیتری n hexan scharlu 1بوتانول شرلا 1butanol 1l سدیم متا سلیکات s4392 250gr ار پی ام ای1640 rpmirpl03 casson 500cc انتی بیوتیک انتی مایوکتید antibiotic antimycotic 1 ا دی تی ا تریبسین 10x cassion 100cc edta tripsin انتی بیوتیک انتی مایوکتید antibiotic antimycotic 1 ار پی ام ای1640 rpmirpl03 casson 500cc ا دی تی ا تریبسین 10x cassion 100cc edta tripsin متانول مرک 106007 هر لیتر methanol تیترازول سود 1 دهم مرک109959 تیترازول سولفوریک 1 دهم مرک 109984 فرمالین 37% مرک formaldehyde 104002 merck 2.5l فرمالین 37% مرک formaldehyde 104002 merck 2.5l سدیم متا سلیکات s4392 250gr ار پی ام ای1640 rpmir8758 sigma 500cc گواندین تیوسیانات g7028 sigma 25gr پروتیناز 25mgr sigmap2308 k ان لوریل سارکوزیا l5777 sigma 50gr پنسلسن استرپت penesilin esterptpmasin gibco 20cc تلوریت پتاسیم 1 گرمی potassium tellurite biomark پنسلسن استرپت penesilin esterptpmasin sigma 100cc 4 نیترو فنیل فسفات سدیم سالت sigma 5gr n4645 گواندین تیوسیانات g7028 sigma 25gr ان لوریل سارکوزیا l5777 sigma 50gr پروتیناز 25mgr sigmap2308 k پنسترپ پنسلین استربتو مایسن pen strep 100cc psl01 تلوریت پتاسیم 1 گرمی potassium tellurite biomark 4 نیترو فنیل فسفات سدیم سالت sigma 5gr n4645 سدیم متا بی سولفیت s1516 100gr sigma سدیم دی تیونات مرک 106507 merck 500gr پلی اتیلن گلیکول poly E T 6000 100gr ساینس لب scie بایل سالت 10 گرمی bil salt b8756 sigma ان هگزان پارس 2.5 لیتری n hexan pars سدیم کلراید نمک sodium chlorid 1k 106404 هالامید 1 کیلویی halamid 1kgr امونیوم سولفات مرک 1 کیلوییAmmonium sulfate 101216 امرسیون 500 سی سی مرک 104499 اگزالیک اسید 100492 1کیلویی سدیم هیدرژن کربنات sodium hydrogen carbonat 6329 سدیم دی سولفیت 6528 1 مرک10کیلویی نیو فوشین مرک 104040 مرک 100گرمی امرسیون 100 سی سی مرک 104499 لایت گرین 25گرمی 15941مرک سافرانین o او 25گرمی مرک 115948 رایت مرک wrighteeosin merck 109278 ea31 ای ا 31 100سی سی مرک 9271 ea 65 ای ا 65 100سیسی مرک 9270 جیوه کلراید مرکوری کلراید104417 mercury ii chlorid اسید پیرویک 100گرمی مرک 100524 روغن سدر ریدل 250 سی سی cedar wood oil 33811 گیمسا مرک 500 سی سی 9204 سدیم دی تیونات مرک 106507 merck 500gr سدیم متا بی سولفیت s1516 100gr sigma پلی اتیلن گلیکول poly E T 6000 100gr ساینس لب scie دیسک پاتن انتی گرام متانول ارمان سینا 2/5 لیتری استون ارمان سینا 2.5لیتری دی اتیل اتر 2.5 پارس تیو باربیتوریک اسید 25 گرمی t5500 متانول ارمان سینا 2/5 لیتری استون ارمان سینا 2.5لیتری دی اتیل اتر 2.5 پارس تیو باربیتوریک اسید 25 گرمی t5500 دیسک پاتن انتی گرام بایل سالت 25 گرمی bil salt b8756 sigma ساپوننین 5r s1302sapanin نئوماسین تری سولفاتNeomycin trisulfate 5gr n6386 هاگرومایسین hygromicin 50mgr h2274 ساپوننین 5r s1302sapanin نئوماسین تری سولفاتNeomycin trisulfate 5gr n6386 هاگرومایسین hygromicin 50mgr h2274 دی ام ای اف 12 dmem / f12 dfp19 10l caisson ان هپتان مرک nheptan 2.5l merck 104365 تیترازول امونیوم تیو سیانات 109900 کلرید ریک مرک hydrochloic acid 2.5l 100317 تیترازول امونیوم تیو سیانات 109900 دی ام ای اف 12 dmem / f12 dfp19 10l caisson ان هپتان مرک nheptan 2.5l merck 104365 دی ام ای ام dmemdmp31-10l low cassion 10l اب اکسیژنه Hydrogen peroxide 1l 30% carlblo امونیوم ایرون سولفات ii شرلا 1 کیلوییAmmonium iron سدیم استات شرلا sodium acetat 1kgr کلرید ریک مرک hydrochloic acid 2.5l 100317 امونیوم ایرون سولفات ii شرلا 1 کیلوییAmmonium iron تیترازول امونیوم تیو سیانات 109900 تیترازول سود 1 دهم مرک109959 تیترازول سولفوریک 1 دهم مرک 109984 پتاسیم دی هیدروژن فسفات p5655 100gr sigma دی پتایسم هیدروزن فسفات p3786 100gr sigma سدیم دی تیونات 157953 sigma merck 100gr ساپوننین 5r s1302sapanin با فر فسفات سالین pbs sigma p3813 for 1l الکترولیت 1 لیتری الکترولیت 1 لیتری اسید سولفوریک 2.5 شرلا تیترازول سود 1 دهم مرک109959 تیترازول سولفوریک 1 دهم مرک 109984 با فر فسفات سالین pbs sigma p3813 for 1l پتاسیم دی هیدروژن فسفات p5655 100gr sigma دی پتایسم هیدروزن فسفات p3786 100gr sigma سدیم دی تیونات 157953 sigma merck 100gr ساپوننین 5r s1302sapanin ار پی ام ای1640 rpmir8758 sigma 500cc ا دتا پتاسیم potassum edta 100gr ed2p sigm تتری پل استیل کولین کلرایید g5r sigma 135356 دی ام ای ام dmemdmp31-10l low cassion 10l اریترومایسین g5re5389 sigma eritro استیل کولین کلرایید g5r sigma 135356 ا دتا پتاسیم potassum edta 100gr ed2p sigm تتری پل اتانول 2.5 لیتری شرلا اریترومایسین g5re5389 sigma eritro سرم اسب 500 سی سی houres serum h1270 سرم اسب 500 سی سی houres serum h1270 متانول مرک 106007 هر لیتر methanol اتانول مرک 2.5 لیتری ethanol 100983 هر لیتر ان هگران شرلا 4 لیتری n hexan scharlu سرم اسب 500 سی سی houres serum h1270 dpph sigma d9132 100mgr دی پی پی اچ زیگما توتال پترولیوم هیدرو کربن tph 861424-u sigma dpph sigma d9132 100mgr دی پی پی اچ زیگما توتال پترولیوم هیدرو کربن tph 861424-u sigma تیترازول اسید کلرید ریک hyderochoric acid 109973 بافر تی بی ایTBEEDTA TETRA BORATB T4415 1L ان هگزان پارس 2.5 لیتری n hexan pars سود ایرانی 5کیلیویی دی ام ای ام dmemdml10 hg cassion 500cc دی ام ای ام dmemdml10low cassion 500cc لینولیک اسید کنجاگرید alc 16413 50mgr fluka رایت مرک wrighteeosin merck 109278 بافر تی بی ایTBEEDTA TETRA BORATB T4415 1L دی ام ای ام dmemdml10 hg cassion 500cc ان هگزان n-hexan مرک 2.5 لیتری 104368 هرلیتر متانول مرک 106007 هر لیتر methanol سود 106462 1k mercksodium hedroxide pelle تیترازول اسید کلرید ریک hyderochoric acid 109973 اتانول مرک 2.5 لیتری ethanol 100983 هر لیتر سود ایرانی 5کیلیویی سود مرک Sodiumhydroxide pellets 106498 merck 1kgr لینولیک اسید کنجاگرید alc 16413 50mgr fluka سولفات نقره 101509 merck2 25gr اسید سولفوریک 100731مرک 2.5 لیتری ان هگران شرلا 4 لیتری n hexan scharlu اسید سولفوریک 100731مرک 2.5 لیتری سولفات نقره 101509 merck2 25gr ان هگران شرلا 4 لیتری n hexan scharlu اتانول 4 لیتری شرلا کلرید ریک اسید شرلا 2.5 لیتری نمک راشل سدیم پتاسیم تار شرلا 1kgr potassium sodiu اسید سولفوریک 2.5 شرلا متانول شرلا 4لیتری methanol hplc 4lit دی ام ای ام dmemdmp31-10l low cassion 10l هاگرومایسین hygromicin 50mgr h2274 نوبیوسین novobiocin1gr n1628 استاندارد جیوه 16482 sigma 100ml hams f 10 همز اف 10 500cc n6908 sigma دی ام ای ام dmemdml10 hg cassion 500cc هاگرومایسین hygromicin 50mgr h2274 نوبیوسین novobiocin1gr n1628 سدیم هیدرژن کربنات sodium hydrogen carbonat 6323 استاندارد جیوه 16482 sigma 100ml hams f 10 همز اف 10 500cc n6908 sigma تیترازول سولفوریک 1 دهم مرک 109984 تیترازول سود 1 دهم مرک109959 تیترازول تیو سولفات سدیم 109950 تیرازول ید 109910 merck ان هگران شرلا 4 لیتری n hexan scharlu دی ام ای ام dmemdml10low cassion 500cc دی ام ای ام dmemdml10 hg cassion 500cc استون صنعتی تیرازول ید 109910 merck اب اکسیژنه Hydrogen peroxide 108597 merck2.5 تیترازول تیو سولفات سدیم 109950 تیترازول سولفوریک 1 دهم مرک 109984 تیترازول سود 1 دهم مرک109959 سدیم هیپورات sodiumheyport h9380 25gr سدیم هیپورات sodiumheyport h9380 25gr گیمسا مرک 500 سی سی 9204 اب اکسیژنه Hydrogen peroxide 108597 merck2.5 دی کلرومتان شرلا 2.5 لیتری di crolro methan ان هگران شرلا 4 لیتری n hexan scharlu 1بوتانول شرلا 1butanol 1l نیتریک اسید مرک 2.5 لیتری nitric acid 100443 هر لی تلوریت پتاسیم 5 گرمی potassium tellurite biomark الکترولیت 1 لیتری زئین z3625 500grsigma 3و3 sigma d9015 100mgr Diaminobenzidine نیتریک اسید مرک 2.5 لیتری nitric acid 100443 هر لی 1بوتانول شرلا 1butanol 1l الکترولیت 1 لیتری تلوریت پتاسیم 5 گرمی potassium tellurite biomark زئین z3625 500grsigma 3و3 sigma d9015 100mgr Diaminobenzidine تلوریت پتاسیم 5 گرمی potassium tellurite biomark تیترازول سود 1 دهم مرک109959 الکترولیت 1 لیتری hams f 10 همز اف 10 500cc hfl01 caisson ار پی ام ای1640 rpmirpl03 casson 500cc زئین z3625 500grsigma تلوریت پتاسیم 5 گرمی potassium tellurite biomark 1نفتول n1000 100grsigma کراتین مونو هیدرات c3630 100gr sigma تاموکسی فن t5648 1grsigma استرادیول e2758 250mgr sigma نمک 100gr Q sodiumcholrid تاموکسی فن t5648 1grsigma استرادیول e2758 250mgr sigma نمک 100gr Q sodiumcholrid تیترازول اسید کلرید ریک hyderochoric acid 109973 1نفتول n1000 100grsigma کراتین مونو هیدرات c3630 100gr sigma تیترازول اسید کلرید ریک hyderochoric acid 109970 تیترازول اسید کلرید ریک hyderochoric acid 109970 hams f 10 همز اف 10 500cc n6908 sigma تیترازول سود 1 دهم مرک109959 تیترازول اسید کلرید ریک hyderochoric acid 109973 متیل اورنج چینی 100gr سدیم کلراید نمک sodium chlorid 1k 106404 تیترازول اسید کلرید ریک hyderochoric acid 109973 متیل اورنج چینی 100gr دیسک پاتن انتی گرام hams f 10 همز اف 10 500cc hfl01 caisson hams f 10 همز اف 10 500cc n6908 sigma 5 سولفو سالسلیک اسید 5 sulfosalicylic acid merck 8 سدیم الژینات a2033sigma 100gr دیسک پاتن انتی گرام سدیم الژینات a2033sigma 100gr کادمیوم کلراید 439800 5gr sigma امفوترسین بی 50میلیگرم amphotericin b a9528 تولوئن 4لیتری شرلا پتاسیم هگزا سیانو فرات 1kgr فراک پرل شیشه ای باز 1kgr استون باز 4لیتری کلرید ریک مرک hydrochloic acid 2.5l 100317 فهلینگ Fehling A کم لب1لیتری فهلینگ fehling Bکم لب 1 لیتری ایزو امیل الکل 2.5 شرلا isoamyl alcho پرل شیشه ای باز 1kgr سود 106462 1k mercksodium hedroxide pelle پتاسیم هگزا سیانو فرات 1kgr فراک سولفات پتاسیم کم لب potassium sulfate 1kgr ایزو امیل الکل 2.5 شرلا isoamyl alcho اب اکسیژنه appli 2.5 لیتری Hydrogen peroxide solut 1بوتانول شرلا 1butanol 1l 5 سولفو سالسلیک اسید 5 sulfosalicylic acid merck 8 ار پی ام ای1640 rpmirpl03 casson 500cc نیتریک اسید مرک 2.5 لیتری nitric acid 100443 هر لی امفوترسین بی 50میلیگرم amphotericin b a9528 کادمیوم کلراید 439800 5gr sigma زئین z3625 500grsigma ایزو امیل الکل 2.5 کارلبرو isoamyl alcho استون باز 4لیتری اسید بوریک شرلا boric acid 1kgr متانول شرلا 2.5 لیتری methanol hplc 2.5lit سولفات پتاسیم کم لب potassium sulfate 1kgr سود 106462 1k mercksodium hedroxide pelle اسید سولفوریک 100731مرک 2.5 لیتری اسید سولفوریک 100713مرک 2.5 لیتری نیتریک اسید مرک 2.5 لیتری nitric acid 100443 هر لی Hydrogen peroxide solution اب اکسیژنه 2.5 لیتری اسید سولفوریک 2.5 شرلا سولفات پتاسیم کم لب potassium sulfate 1kgr اسید بوریک شرلا boric acid 1kgr استیک اسید 100063 Acetic acid (glacial) 100% 2.5l ار پی ام ای1640 rpmirpl03 casson 500cc ethephon 100mgr sigma c0143 اتفون سدیم استات sodiumacetat 1kgr merck 6268 کلرید ریک اسید شرلا 2.5 لیتری تیترازول سولفوریک 1 دهم مرک 109984 اسید سولفوریک 100731مرک 2.5 لیتری ethephon 100mgr sigma c0143 اتفون hams f 10 همز اف 10 500cc hfl01 bio ida سدیم استات sodiumacetat 1kgr merck 6268 اب سسیک اسید 100mgr a1049 sigma ABA abcesic acid اتانول مرک 2.5 لیتری ethanol 100983 هر لیتر دی ام ای ام dmemdml10low cassion 500cc الیزارین رد 5گرمی a5533 اسید اسکوربیک acid ascorbic sigma 25gr a3960 ار پی ام ای1640 rpmirpl03 casson 500cc اکسیداز nnnn t3134 sigma 5gr 4n پتاسیم پرمنگنات potassium permangate 1 kgr 105080 کلسین calsein c0875 5g sigma تیترازول سولفوریک 1 دهم مرک 109984 تولوئن 2.5lmerck 108323 Toluene اتانول مرک 2.5 لیتری ethanol 100983 هر لیتر پی گزیلن 2.5l merckp-Xylene 808691 استیک اسید 100063 Acetic acid (glacial) 100% 2.5l الکترولیت 1 لیتری اسید اسکوربیک acid ascorbic sigma 25gr a3960 تیترازول سولفوریک 1 دهم مرک 109984 اب سسیک اسید 100mgr a1049 sigma ABA abcesic acid تیترازول پرمنگنات پتاسیم 0/1nایرانی 4نیترو فنل 4nitrophenol 25gr fluka 73560 الکترولیت 1 لیتری پی گزیلن 2.5l merckp-Xylene 808691 دیسک پاتن انتی گرام متانول ارمان سینا 2/5 لیتری استون ارمان سینا 2.5لیتری پارافین ایرانی متانول ارمان سینا 2/5 لیتری استون ارمان سینا 2.5لیتری تلوریت پتاسیم 5 گرمی potassium tellurite biomark پارافین ایرانی 4نیترو فنل 4nitrophenol 25gr fluka 73560 فهلینگ Fehling A کم لب1لیتری فهلینگ fehling Bکم لب 1 لیتری گلسرین 2.5 لیتری کم لب Glycerol 99% استیک اسید کم لبAcetic acid (glacial) 100% 2.5l کلروفرم کم لب Chloroform extra 2.5li نیتریک اسید 2.5 کم لب nitric acid 65% اورتو فسفریک اسید کم لب phosphoric acid 2.5 تیترازول سولفوریک 1 دهم مرک 109984 تیترازول بافر 4 titrasol buffer 4 merck 109884 لیزوزیم 1gr sigmal6876 ال ارژنیین l arginiea92406 وی پی 1 vp a vogesproskauer reagent neogen 100cc وی پی 2 vpb vogesproskauer reagent neogen 100cc اپی برازونولوید epibrassinolide sigma e1641 بروموکروزل پور پور bromocrosol purpel b5880 5gr si تیترازول پرمنگنات پتاسیم 0/1nکارلو carlo تیترازول پرمنگنات پتاسیم 0/1nکارلو carlo بروموکروزل پور پور bromocrosol purpel b5880 5gr si وی پی 1 vp a vogesproskauer reagent neogen 100cc وی پی 2 vpb vogesproskauer reagent neogen 100cc فهلینگ Fehling A کم لب1لیتری فهلینگ fehling Bکم لب 1 لیتری لیزوزیم 1gr sigmal6876 دی ام ای ام dmemdml10low cassion 500cc ام ای ام mem mep17-10l low cassion 10l سدیم الژینات a1112sigma 100gr کلسیم کلراید sigma 100gr c3306 تویین 80 مرک tween 80 1l 822187 2 پروپانول مرک 2 propanol 2.5l merck 100995 ال ارژنیین l arginiea92406 ار پی ام ای1640 rpmirpl03 casson 500cc ام ای ام mem mep17-10l low cassion 10l دی ام ای ام dmemd6046 low sigma 500cc کلرید ریک مرک hydrochloic acid 2.5l 100317 کلرید ریک مرک hydrochloic acid 2.5l 100317 2 پروپانول مرک 2 propanol 2.5l merck 100995 کلرور قلع مرک 107815 250gr merck نیترات نفره50 گرمی مرک 101510 siver nitrate امونیاک Ammoniasolution 25% merck 105422 اکسیداز nnnn t3134 sigma 5gr 4n کلسین calsein c0875 5g sigma دی ام ای ام dmemdml10low cassion 500cc ار پی ام ای1640 rpmirpl03 casson 500cc تیترازول نیترات نقره 1 دهم 109990 اپی برازونولوید epibrassinolidesigma e1641 2 پروپانول مرک 2 propanol 2.5l merck 100995 تویین 80 مرک tween 80 1l 822187 کلسیم کلراید sigma 100gr c3306 سدیم الژینات a1112sigma 100gr 2 پروپانول مرک 2 propanol 2.5l merck 100995 اسید سولفوریک 2.5 شرلا الکترولیت 1 لیتری بروموکروزل پور پور bromocrosol purpel b5880 5gr si 2 پروپانول مرک 2 propanol 2.5l merck 100995 کلرید ریک مرک hydrochloic acid 2.5l 100317 تیترازول نیترات نقره 1 دهم 109990 الکترولیت 1 لیتری کلرید ریک مرک hydrochloic acid 2.5l 100317 گلسرین 1لیتری کم ایرانی Glycerol 2 پروپانول مرک 2 propanol 2.5l merck 100995 تیترازول نیترات نقره 1 دهم 109990 سولفات پتاسیم کم لب potassium sulfate 1kgr پتاسیم یدید کم لب 500 گرمی امونیوم IIIایرون سولفات کم لب 1کیلو گرمی فهلینگ Fehling A کم لب1لیتری فهلینگ fehling Bکم لب 1 لیتری تیترازول نیترات نقره 1 دهم کم لب 1لیتری 2 پروپانول مرک 2 propanol 2.5l merck 100995 گلسرین 1لیتری کم ایرانی Glycerol 2 پروپانول مرک 2 propanol 2.5l merck 100995 کلرید ریک مرک hydrochloic acid 2.5l 100317 تیترازول نیترات نقره 1 دهم 109990 تیترازول نیترات نقره کلبرو carlo erba 0.1n امپول تیترازول امونیوم تیو سیانات کلربرو carlo erba 0.1 تیترازول سولفوریک اسید کرلبو carlo erba 0.1n امپول تیترازول سولفوریک اسید کرلبو carlo erba 1n امپولی تیترازول سولفوریک اسید کرلبو carlo erba 0.1n امپول تیترازول نیترات نقره 1 دهم کم لب 1لیتری تیترازول امونیوم تیو سیانات کلربرو carlo erba 0.1 تیترازول سولفوریک اسید کرلبو carlo erba 0.1n امپول تیترازول سولفوریک اسید کرلبو carlo erba 1n امپولی نین هیدرین 151173 10گرمی sigma ninhydrin سولفات پتاسیم کم لب potassium sulfate 1kgr پتاسیم یدید کم لب 500 گرمی امونیوم IIIایرون سولفات کم لب 1کیلو گرمی تیترازول نیترات نقره کلبرو carlo erba 0.1n امپول بروموکرزول پورپور 25 گرمی bromo crosol pure pure m پوترسین p5780 sigma 25gr putersine اسپرمیدین s0266sigma 1gr spermidine ارژنیین a8094 100grsigma l arginen اسپارتیک اسید a5474sigma 100gr l aspartic acide توئین 20 p2287 500ccsigma tween 20 سفاتوکسیم c7039 1grsigma cefataxime sodium sal کلسیم پانتوتنات پانتوتونیک اسید p5155 sigma 100gr بیوتین b4639 1grsigma biotin زاتیین z0164 10mgrsigma zotin 2 ای پی d5912 sigma 1gr 2ip ال سرین s4311 100grl serin sigma اپی کالوکاچین e41453sig 50mgr Epigallocatechin پیردوکسین p9755 25grsigma Pyridoxine hydrochlorid نین هیدرین 151173 10گرمی sigma ninhydrin پوترسین p5780 sigma 25gr putersine اسپرمیدین s0266sigma 1gr spermidine ارژنیین a8094 100grsigma l arginen اسپارتیک اسید a5474sigma 100gr l aspartic acide توئین 20 p2287 500ccsigma tween 20 سفاتوکسیم c7039 1grsigma cefataxime sodium sal کلسیم پانتوتنات پانتوتونیک اسید p5155 sigma 100gr بیوتین b4639 1grsigma biotin زاتیین z0164 10mgrsigma zotin 2 ای پی d5912 sigma 1gr 2ip ال سرین s4311 100grl serin sigma پیردوکسین p9755 25grsigma Pyridoxine hydrochlorid اپی کالوکاچین e41453sig 50mgr Epigallocatechin متانول مرک 106007 هر لیتر methanol 2 پروپانول مرک 2 propanol 2.5l merck 100995 بروموکروزل پور پور bromocrosol purpel b5880 5gr si فرمالین 37% مرک formaldehyde 104002 merck 2.5l جنستین Genisteing6649 5mgr 4 امینو بولتاردهید Aminobutyraldehyde l a44150 5g نری متیل لول پروپان Trimethylolpropane 246840 sig اف بی اس جیبکو fbsgibco f2442 100ml بروموکروزل پور پور bromocrosol purpel b5880 5gr si تلوریت پتاسیم 5 گرمی potassium tellurite biomark بروموکروزل پور پور bromocrosol purpel b5880 5gr si جنستین Genisteing6649 5mgr 4 امینو بولتاردهید Aminobutyraldehyde l a44150 5g نری متیل لول پروپان Trimethylolpropane 246840 sig اف بی اس جیبکو fbsgibco f2442 100ml گلوکز ملوکولار molocolar 100gr g7021 d glucosesig سدیم نیتریت ساینس لب dodium nitrite 25gr scine lab متانول 106009 مرک metanol merck 2.5 lit اب اکسیژنه appli 2.5 لیتری Hydrogen peroxide solut استون 2.5 شارلو acetone گلوکز ملوکولار molocolar 100gr g7021 d glucosesig اتیل استات ethylacetate 2.5l merck 109623 متانول مرک 106007 هر لیتر methanol نیتریک اسید مرک 2.5 لیتری nitric acid 100456 هر لی دی ام اس او dmsod4540 100cc sigma استو سرنیگون d134406 1gr sigma تیترازول سود 1 دهم مرک109959 ار ان ایز ranasesigma 10mgr r6513 دی سربیتول dsorbitol 100gr Q سدیم نیتریت ساینس لب dodium nitrite 25gr scine lab اتیل استات ethylacetate 2.5l merck 109623 فرمالین 37% مرک formaldehyde 104002 merck 2.5l ار ان ایز ranasesigma 10mgr r6513 دی ام اس او dmsod4540 100cc sigma استو سرنیگون d134406 1gr sigma نویسنده : davoodian ; ساعت ۱:۳٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٩ آذر ،۱۳٩٤ تگ ها : mreck sigma ، fluka aldrich ، davoodian داودیان ، davoodian 09132090270 nh comment نظرات (1) فروش مواد شیمیایی محیط کشتهای و مواد شیمیایی مرک فروش مواد شیمیایی محیط کشت مرک MERCK DAVOODIAN 00989132090270 1394 1 MERCK Egg Yolk 2 آب اکسیژنه MERCK 3 آلفا نفتیل دی اتیلن دی آمید هیدروکلراید MERCK 4 آمونیاک MERCK 5 آمونیوم هپتا مولیبدات merck 6 ائوزین MERCK 7 اتانول MERCK 8 استات سرب MERCK 9 استن MERCK 10 اسید استیک MERCK 11 اسید اسکوربیک MERCK 12 اسید بوریک MERCK 13 اسید سولفوریک MERCK 14 اسید سولفوریک 0,1 نرمال تیترازول MERCK 15 اسید کلریدریک MERCK 16 اسید نیتریک MERCK 17 اکسید مس MERCK 18 اکسید منیزیم سبک MERCK 19 اسید اگزالیک MERCK 20 ان هگزان MERCK 21 تری اکسید ارسنیک MERCK 22 تولوئن MERCK 23 بافر 7,4 MERCK 24 بیکربنات سدیم MERCK 25 پتاسیم دی کرومات MERCK 26 پتاسیم دی کرومات MERCK 27 پتاسیم فرو سیانید MERCK 28 پتاسیم کلراید 3 مولار MERCK 29 پلاسمای خرگوش 2 ویال MERCK 30 تترابورات سدیم 10 آبه (بوراکس MERCK( 31 تیترازول دی کرومات پتاسیم MERCK 32 تیترازول سود 0,1 نرمال MERCK 33 تیترازول نیترات نقره 0,1 نرمال MERCK 34 تیوسیانات آمونیوم MERCK 35 تیوسیانات پتاسیم MERCK سولفات مس 156 تولوئن 125 بیسموت III نیترات 94 سولفات نقره 157 تیو استامید 126 برموفنل بلو 95 سولفات پتاسیم 158 تنگستات سدیم 127 بنزالدئید 96 سیانید پتاسیم 159 تری اتانول آمین 128 بوتیل استات 97 سیانید سدیم 160 تترا کلرید کربن 129 بافر پ هاش 7 98 سیترات سدیم 161 تتراکلرواتیلن 130 پتاسیم دی هیدروژن فسفات 99 سیکلوهگزانول 162 تتراهیدروفوران 131 پتاسیم متاپریدات پریودات 100 سولفور 163 تیوسیانات آلومینیوم 132 پتاسیم هگزا سیانوفرات 101 ساکاروز 164 تیوسیانات جیوه 133 پتاسیم هیدورژن سولفات 102 سیلیکون 165 تریپسین 134 پراکسید باریم 103 سوربیتول 166 جیوه 135 سیلیکاژل 104 سولفیت سدیم 167 دی ایتل اتر 136 پپتون 105 سدیم نیترووپروکساید 168 دی کلروبوتان 137 پپسین 106 سدیم سلنیت 169 دی میتل گلی اکسیم 138 پارافین 107 سدیم هیدورکسید 170 دی متیل سولفو کساید 139 پیریدن 108 فنل 171 دی مانیتول 140 پودر آهن 109 فنل رد 172 دی اتانول 141 2- پروپانل 110 فروکتوز 173 دی استیل منو کسیم 142 پلی وینیل الکل 111 فرمالدئید 174 دی مانوز 143 پلی اتیلن گلیکول 112 فنیل آلانین 175 دی سدیم هیدروژن فسفات 144 پرمنگنات پتاسیم 113 فلورید سدیم 176 ریبوز 145 پلی اتیلن گلیکول 2000 114 فنل فتالئین 177 زیر کونیم اکساید 146 پلی اتیلن گلیکول 6000 115 فلورید پتاسیم 178 ژلاتین 147 پلی اتیلن گلیکول 1000 116 فنل هیدرازین 179 سدیم 148 پیروگالول 117 فنیل ایزوسیانات 180 سدیم آزاید 149 پارافرم آلدئید 118 فسفر 181 سدیم سالسیلات 150 پترولیوم بنزن 119 فرمامید 182 سولفات آمونیوم 151 توئین 20 120 کربنات آمونیوم 183 سولفات آلومینیوم 152 توئین 40 121 کربنات پتاسیم 184 سولفات پتاسیم آلومینیوم 153 توئین 80 122 کربنات سدیم 185 سولفات سدیم 154 تیوسولفات سدیم 123 کربنات کلسیم 186 سولفات روی 155 تیوره 124 مورکساید 218 کربنات لیتیم 187 مولیبدات سدیم 219 کرومات سدیم 188 متیل پروپیونات 220 کلروبنزن 189 تولوئیدن بلو 221 کلروفرم 190 متیل بنزوات 222 کلرومتان 191 تتراپلکس 223 کلرید آمونیوم 192 نفتالین 224 کلرید پتاسیم 193 نئوفوشین 225 کلرید کلسیم 194 نین هیدرین 226 کلرید سدیم 195 ید 227 کلرید نیکل 196 نیتریت سدیم 228 کنگورد 197 نیترات آمونیم 229 کافئین 198 نیترات باریم 230 کازئین 199 نیترات پتاسیم 231 کادمیوم 200 نیترات سدیم 232 کلودیون 201 نیترات نقره 233 کلرات سدیم 202 نیتروبنزن 234 کریستال ویوله 203 هپتان 235 کاندابالزم 204 هیستیدین 236 کربنات باریم 205 هیدروژن پراکساید 237 گلوکز 206 هپتامولیبدات آمونیوم 238 گزیلول 207 هیدورکسید باریم 239 گلایسین 208 هیدروکسید پتاسیم 240 گلیسرول 209 هیدوکسید کلسیم 241 گالاکتوز 210 یدات پتاسیم 242 متیل رد 211 یدید سدیم 243 متیل سالسیلات 212 یدات سدیم 244 متیل فرمات 213 یدید مرکوری 245 متیل ویولت 214 متانول 215 مالتوز 216 رکوری (جیوه) 217 DAVOODIAN 09132090270
هشدار پلیس: لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری اطمینان حاصل نمایید.

قیمت
0 ریال

اطلاعات تماس
03132204711 - - 09132090270

دیگر آدرس های ما
ارسال برای تمام نقاط کشور
Web Site: http://

تصاویر
نظر های کاربران سایت
جنسیتلطفاً کمی صبر کنید

اطلاعات تماس
  • ارسال برای تمام نقاط کشور

  • 03132204711

  • raaadeen@yahoo.com


آگهی های مرتبط
وضعیت آگهی
تاریخ ثبت : 1397/03/23
تاریخ انقضا : 1397/10/20
تعداد بازدید ها : 5062 نــفر

آگهی اعتبار دارد
نوع آگهی : رایـــگان
این صفحه را به اشتراک بگذارید


پشتیبانی

سایت تبلیغات و آگهی رایگان |  ایستگاها

خدمات این وبسایت کاملا رایگان بوده
نیاز به راهنما دارید ؟ پشتیبانی

شما کاربر مهمان هستید ، چنانچه اعضای این سایت بپیوندید میتوانید از امکانات این سایت استفاده کنید