فروش و واردات مواد شیمیایی sigma merck

فروش و واردات مواد شیمیایی sigma merck

مطلب ارائه شده توسط کاربر زیر تولید شده است و تمامی مسئولیت صحت مطلب بر عهده این کاربر میباشد

sigma merck 09132090270GoodsName


تیترازول سولفوریک 1GoodsName


تیترازول سولفوریک 1
دهم مرک 109984


متانول مجللی 2/5 لیتری


تیترازول نیترات نقره 1
دهم 109990


ان هگران مجللی 2/5
لیتری


ان هگران n hexan 1lsigma15671


کواکس 25 سی سی کیو لب


اسید سولفوریک 2.5 شرلا


کلرید ریک اسید شرلا
2.5 لیتری


تیترازول سود 1 دهم
مرک109959


الکترولیت 1 لیتری


تیترازول امونیوم تیو
سیانات 109900


ساکاروز مرک2 یک1کیلو گرم 107653


فهلینگ Fehling A کم لب1لیتری


فهلینگ fehling Bکم لب 1 لیتری


ان هگزان n-hexan مرک 2.5 لیتری 104368
هرلیتر


پتاسیم سیانید 10 67
مرک 250گرمpotassium cyanide


کربن اکتیو -چارگول
اکتیو 100گرمی c6289
charcol act


سود 106462 1k mercksodium hedroxide pelle


قرص کلر DPD شماره 1


تلوریت پتاسیم 5 گرمی potassium tellurite biomark


کربن اکتیو چارگول
102184 مرک charcoal activate pow


نیتریک اسید مرک 2.5
لیتری nitric acid 100456 هر لی


ph کاغذ پی اچ مرک 109535


اریو کرم بلک T مرک 25 گرمی 70
1031 Eriochrome bla


موروکساید مرک 25
گرمی106161 Murexide (ammonium pur


کلروفرم 1 لیتری زیگما chloroform sigma132950


امونیوم سولفات مرک 1
کیلوییAmmonium sulfate
101216


با فر فسفات سالین pbs sigma p3813 for 1l


hams f 10 همز اف 10 500cc n6908 sigma


فلوکونازول 100 ملی گرم
fluconazole f8929
sigma


اتانول مرک 2.5 لیتری ethanol 100986 هر لیتر


تیترازول سود 1 نرمال
مرک sodium hydroxid 109956


پی بی اس pbsphosphate buffered sigma p4417 50tab


ید iodin merck 104761


ار پی ام ای1640 rpmir8758 sigma 500cc


اف سی اس بروبیو فرانسه
fcs eurpbio h5971 1
500cc


پنسلسن استرپت penesilin esterptpmasin sigma 100cc


کلرامفنیکول 5گرمی cholranphenicol bio bi9054


استریپتوماسین 5گرمی streptomycin s6501


گلوکز مرک d glucosemerck 104074


تری کلرو استیک اسید
100گرمی trichloroacticacid pa1


تری کلرو استیک اسید
250گرمی trichloroacticacid pa1


تری کلرو استیک
اسید trichloroacticacid pa100810


امیکاسین 5گرمی amikacin sigma a1774


کلیندوماسین 100میلی
گرم clindamycin sigma
c5226


جنتامایسین
50میلیگرم gentamycin sigma g3632


امفوترسین بی 50میلیگرم
amphotericin b a9528


سرم اسب 100سی سی houres serum h1270


کانادا بالزام 100 سی
سی canada balsam c1795


فنل مایع 100 سی سی phenol liq p9346


لایت گرین 5 گرمی lighte green l 5382 sigma


فست گرین 5 گرمی fastgreen sigma f 7252


فوشین 25 گرمی مرک fuchin 15937 merck


بایل سالت 25 گرمی bil salt b8756 sigma


ساکاروز مرک socrosemerck 1 k 107687


یست اکستراک 500 گرمی yeast extrac quelab


کربو ل فوشین 5 گرمی carbol fuchsin bdh


اکس بایل ox bile bil bovin sigma b8381 25gr


تویین 80 مرک tween 80 1l 822187


تویین 20مرک tween 20 1l 822184


Cresyl Violet acetate c5042 10gr sigma کرزول ویولت


188972 aldrich 10 gr - 3,3-Diphenyl-1-propanol تر


N-Methyl-N-trifluoroacetamide 69479


اگاروز 25 گرمی باز agrose


سدیم دی ال لاکتات l7900 sigma sodium dllactate


سدیم ال اسکوربات sodium l ascorbate a7631 25gr sig


Hydrogen peroxide solution اب اکسیژنه 2.5 لیتری


دی ام ای اف 12 dmem / f12 gibco 31331


کربن اکیو صنعتی چینی chargol active


کربن اکیو صنعتی جاکوبی
jacobi chargol active


5 سولفو سالسلیک اسید 5
sulfosalicylic acid
merck 8


پتاسیم پرمنگنات potassium permangate 1 kgr 105080


دی ام ای ام dmem 32430 sigma 500cc


پنسترپ پنسلین استربتو
مایسن pen strep 100cc psl01


ا دی تی ا تریبسین 100cc sigma t4174 edta tripsin


اف سی اس یرو بیو fcseuro bio 100cc


اوانس بلو evansblue5 gr merck 103169


چسب سیلیکون سیلیکون
گریس silicone greasil 100grانگ


اب اکسیژنه ایرانی
1لیتری


تیترازول بافر 4 titrasol buffer 4 merck 109884


تیترازول بافر 7 titrasol buffer 7 merck 109887


تیترازول اسید کلرید
ریک hyderochoric acid
109973


دی اتیل اتر 2.5 پارس


کلرو فروم مجللی 2.5
لیتری


dpph sigma d9132 1gr دی پی پی اچ زیگما


کلرید ریک مرک hydrochloic acid 2.5l 100317


ethephon 100mgr sigma c0143 اتفون


پلی اتیلن گلیکول poly E T 6000 sigma 81253 sigma 2


سود مرک Sodiumhydroxide pellets 106 8 merck 1kgr


ساکاروز 100gr Qsocrose


سولفات پتاسیم کم لب potassium sulfate 1kgr


نمک راشل سدیم پتاسیم
تار شرلا 1kgr potassium sodiu


الکل امیلیک شرلا 1
لیتری


بوتیل الکل 1 لیتری
شرلا


تری سدیم سیترات شرلا 1kgr tri sodium citraite


فرمالین 37% مرک formaldehyde 104002 merck 2.5l


اسید سولفوریک
100731مرک 2.5 لیتری


سدیم سالسیلات 250 گرمی
شرلا


بتا گلوکتانیداز b-gluctonidase g7071 sigma 2ml


دی ام ای ام dmemd6046 low sigma 500cc


پی بی اس pbsp3813 sigmafor 1l


دی ام اس او dmsod8418 100cc sigma


اف بی اس جیبکو fbsgibco 10270 500ml


سولفات مس 5آبه
شرلا sulfate


اسید بوریک boricacid merck 100165 1kgr


هاردنس 1 هکhardness 1 buffer 100ml hach cat:424-32


منیرال استابیلاز هک mineral stabilizer 50ml hach c


دگزامتازون باز


اریترومایسین باز


پرژسترون باز


ان هگزان پارس 2.5
لیتری n hexan pars


بافر 4 ایرانی


بافر 7 ایرانی


سیلیکاژل باز ابی


ایزو امیل الکل 2.5
شرلا isoamyl alcho


اکسید منیزیم Magnesium oxide 105862 merck 1kgr


ان هگران شرلا 4 لیتری n hexan scharlu


تیترازول بافر 10 titrasol buffer 10 merck 109890


استات روی اپلی کم zinc acetate applichem 1kgr


نفتالین استیک
اسید naa ggr sigma n0640


3ایندل استیک اسید iba 5gr sigma i5386


رایت مرک wrighteeosin merck 109278


امونیوم هپتا 101182 Ammonium heptamolybdate 250gr


ماینوکسیدیل المانی باز


دی ام اس او سیناژن dmso 10ml


بروموکرزول پورپور 25
گرمی bromo crosol pure pure
m


سود ایرانی 5کیلیویی


متیلن بلو metylenblue 25gr appl


فنل فتالیین phenolphetaleine chamlab 100gr


دی کلرومتان ایرانی 2.5
لیتری di crolro methan


سایکوسل cycocel 5grsigma
c40


پروپانول هیدرو
کلراید 1گرمی p0884


الیزارین رد 5گرمی a5533


فهلینک a کاابرو 1لیتری fehling a carlo erba


فهلینک b کاابرو 1لیتری fehling a carlo erba


سیکلو هگزامیدsigmac7698 1gr


سافرانینین o اوو fluka 25gr


ان هگران شرلا 4 لیتری n hexan scharlu


کلرید ریک اسید شرلا
2.5 لیتری


کلرامفیکول شرلا 50گرمی


سیکلو هگزامیدsigmac7698 1gr


سافرانینین o اوو fluka 25gr


ان هگران شرلا 4 لیتری n hexan scharlu


کلرامفیکول شرلا 50گرمی


کلرید ریک اسید شرلا
2.5 لیتری


اسید سولفوریک 2.5 شرلا


فهلینگ Fehling A کم لب1لیتری


فهلینگ fehling Bکم لب 1 لیتری


کلر ایرانی


دکستران10gr 10000dexteran 1000 sigma d9260


متانول مرک 106007 هر لیتر methanol


متانول 106009 مرک metanol merck 2.5 lit


ان هگزان n-hexan مرک 2.5 لیتری 104368
هرلیتر


نیتریک اسید مرک 2.5
لیتری nitric acid 100456 هر لی


متانول مرک 106007 هر لیتر methanol


اسید سولفوریک 2.5 شرلا


کلرید ریک اسید شرلا
2.5 لیتری


امونیاک شرلا 2.5


متانول شرلا 4لیتری methanol hplc 4lit


اتانول 2.5 لیتری شرلا


ان هگران شرلا 4 لیتری n hexan scharlu


الیزارین رد 5گرمی a5533


پروپانول هیدرو
کلراید 1گرمی p0884


هالامید 1 کیلویی halamid 1kgr


دی سدیم هیدروژن فسفات
12ابه باز106573


کلرید ریک مرک hydrochloic acid 2.5l 100317


سدیم بی سولفیت sodium bisulfte 100gr s8890


سدیم بی سولفیت sodium bisulfte 100gr s8890


متانول شرلا 4لیتری methanol hplc 4lit


اسید سولفوریک 2.5 شرلا


نیتریک اسید 2.5 شارلو nitric acid


متانول شرلا 4لیتری methanol hplc 4lit


استون 2.5 شارلو acetone


اسید سولفوریک
100731مرک 2.5 لیتری


کلرید ریک مرک hydrochloic acid 2.5l 100317


متانول مرک 106007 هر لیتر methanol


امونیاک Ammoniasolution 25% merck 105432


تیترازول نیترات نقره 1
دهم 109990


کلروفرم Chloroformextra merck2.5li 102431


استیک اسید 100063 Acetic acid (glacial) 100% 2.5l


اب اکسیژنه Hydrogen peroxide 108597 merck2.5


سدیم کلراید نمک sodium chlorid 1k 106404


سود 106462 1k mercksodium hedroxide pelle


تولوئن 2.5 ایرانی


ان هگزان پارس 2.5
لیتری n hexan pars


ایتراکنازول itraconazole sigma i6657 100mgr


امفوترسین بی 50میلیگرم
amphotericin b a9528


فلوکونازول 100 ملی گرم
fluconazole f8929
sigma


ار پی ام ای1640 rpmir8758 sigma 500cc


فلوکونازول 100 ملی گرم
fluconazole f8929
sigma


ایتراکنازول itraconazole sigma i6657 100mgr


امفوترسین بی 50میلیگرم
amphotericin b a9528


ار پی ام ای1640 rpmir8758 sigma 500cc


تی تی سی ttc 5grt8877 sigma


نوبیوسین novobiocin1gr n1628


نوبیوسین novobiocin1gr n1628


1بوتانول شرلا 1butanol 1l


ایزو امیل الکل 2.5
شرلا isoamyl alcho


سولفات پتاسیم کم لب potassium sulfate 1kgr


کلرید ریک اسید شرلا
2.5 لیتری


کربوکسی متیل سلولز carboxy methyl cellulose500gr t


سلولز استات cellulose acetate 500gr titan


باربیتوریک اسید barbitutic acid 500gr titan


1نفتیل یونیکم 1naphthol 250gr


کربوکسی متیل سلولز carboxy methyl cellulose500gr t


سلولز استات cellulose acetate 500gr titan


باربیتوریک اسید barbitutic acid 500gr titan


دی ام ای اف 12 dmem / f12 dfp19 10l caisson


دی ام ای ام dmemdml10low cassion 500cc


1نفتیل یونیکم 1naphthol 250gr


تی تی سی ttc 5grt8877 sigma


hams f 10 همز اف 10 500cc n6908 sigma


تیترزول سدیم تیوسولفات کم لب 1l sodium thiosulfa


متانول کم لب 2.5l هر لیتر methanol


فهلینگ Fehling A کم لب1لیتری


فهلینگ fehling Bکم لب 1 لیتری


پتاسیم دی کرمات pottasum di chormate 104864 1kgr


تری پتاسیم سیترات شرلا
tri potassum citate
1kgr


دی سوربیتول شرلا disorbitol 250gr


تری پتاسیم سیترات tri pottassum citraite 1kgr 56


استات سرب دو leadacetate 1kgr 7372


پتاسیم اگزالات potassum oxalat 500gr 5072


پتاس پتاسیم هیدروکسید pottasum hydroxid 1kgr 5032


سدیم کربنات sodiumcarbonat 1kgr 6398


سولفانیلیک اسید sulfanilic acid 250gr 686


جیوه کلراید مرکوری
کلراید mercury ii chloride
50gr


سدیم تری پلی
فسفات 25gr sigma 238503


تری هالوز trehalose 25gr 108216


رایت مرک wrighteeosin merck 109278


سدیم ایودات سدیم
یوداید sodium iodate 100gr
6525


تیمول بلو thymolblue 5gr 8176


جیوه کلراید مرکوری
کلراید104419 mercury
ii chlorid


تیو سمی کاربازاید thiosemi carbazide 25gr 8156


سدیم ازاید sodiumazaid 250gr 6688


دی استیل مونکسیم diacetyl monoxim 250gr 2918


سدیم دی هیدروژن فسفات1
ابه soudim di hydrogen
6346


تیترازول نیترات نقره 1
دهم 109990


تیترازول سولفوریک 1
دهم مرک 109984


تیترازول اسید کلرید
ریک hyderochoric acid
109973


کلروفرم Chloroformextra merck 1l 102431


ان هگران n hexan 1lsigma15671


سدیم استات sodiumacetat 1kgr merck 6265


پتاسیم کرومات potassium chromate 250gr 52


کربن اکتیو -چارگول
اکتیو 100گرمی c6289
charcol act


پتاسیم سیانید 10 67
مرک 250گرمpotassium cyanide


دی سدیم اگزالات disodium oxalat 250gr 6557


سدیم کلراید نمک sodium chlorid 1k 106404


اسید استیک گلاسیال
100056 acid acetic مرک هر لیتر


اتانول امین ethanolamin 1l 8008


اتانول مرک 2.5 لیتری ethanol 100986 هر لیتر


ان امیل الکل namyalcol 1 phantanol 807500 1 پنتان


بنزن benzen 1l 1783


گلوکز مرک d glucosemerck 104074


هالامید 1 کیلویی halamid 1kgr


کلر ایرانی


فست بلو 5گرمی فلوکا fact blue 5gr fl 44660


امپی سلین 5گرمی ampycilin 5gr sigma a9518


پی بی اس pbsphosphate buffered sigma p4417 50tab


امپی سلین 5گرمی ampycilin 5gr sigma a9518


فست بلو 5گرمی فلوکا fact blue 5gr fl 44660


تیترازول امونیوم تیو
سیانات 109900


تیترازول سود 1 نرمال
مرک sodium hydroxid 109956


فرمالین 37% مرک formaldehyde 104002 merck 2.5l


تیترازول تیو سولفات
سدیم 109950


پی بی اس pbsphosphate buffered sigma p4417 100 ta


ان هگزان پارس 2.5
لیتری n hexan pars


تیترزول سدیم تیوسولفات کم لب 1l sodium thiosulfa


فنل فتالین ایرانی


گلوکز مرک d glucosemerck 104074


کا سی ال محلول خارجی
الکترود kcl ایرانی


تیترازول سود 1 دهم مرک109959


کا سی ال داخلی الکترود
kcl 100 ایرانی


hams f 10 همز اف 10 500cc n6908 sigma


تیترازول امونیوم تیو
سیانات 109900


تیترازول بافر 4 titrasol buffer 4 merck 109884


تیترازول بافر 7 titrasol buffer 7 merck 109887


تیرازول ید 109910 merck


کلر ایرانی


پنسترپ پنسلین استربتو
مایسن pen strep 100cc psl01


ار پی ام ای1640 rpmirpl03 casson 500cc


دی ام ای ام dmemdml10 hg cassion 500cc


دی ام ای ام dmemdml10low cassion 500cc


hams f 10 همز اف 10 500cc hfl01 caisson


دی ام ای اف 12 dmem / f12 dfp19 10l caisson


سدیم تارکولات sodiumt4009 sigma 1gr


استرپتوماسین s6501 1gr sigma


نورفلوکساسین n9890 1gr sigma


پی بی اس pbsphosphate buffered sigma p4417 100 ta


ساکاروز 100gr Qsocrose


ساکاروز 100gr Qsocrose


اکروفلاوین acriflavine 5ge a8521


اکروفلاوین acriflavine 5ge a8521


سایکوسل cycocel 5grsigma
c40


پاکلوبوترازول هاک paclobutrazol 250mgr fl 46046


نفتالین استیک
اسید naa ggr sigma n0640


سایکوسل cycocel 5grsigma
c40


متانول مرک 106007 هر لیتر methanol


کا سی ال محلول خارجی
الکترود kcl ایرانی


کا سی ال داخلی الکترود
kcl 100 ایرانی


ان هگران شرلا 4 لیتری n hexan scharlu


تیترازول سولفوریک 1
دهم مرک 109984


تیترازول سود 1 دهم
مرک109959


کلرید ریک اسید شرلا
2.5 لیتری


ان هگران شرلا 4 لیتری n hexan scharlu


1بوتانول شرلا 1butanol 1l


سدیم متا سلیکات s4392 250gr


ار پی ام ای1640 rpmirpl03 casson 500cc


انتی بیوتیک انتی
مایوکتید antibiotic antimycotic
1


ا دی تی ا تریبسین 10x cassion 100cc edta tripsin


انتی بیوتیک انتی
مایوکتید antibiotic antimycotic
1


ار پی ام ای1640 rpmirpl03 casson 500cc


ا دی تی ا تریبسین 10x cassion 100cc edta tripsin


متانول مرک 106007 هر لیتر methanol


تیترازول سود 1 دهم
مرک109959


تیترازول سولفوریک 1
دهم مرک 109984


فرمالین 37% مرک formaldehyde 104002 merck 2.5l


فرمالین 37% مرک formaldehyde 104002 merck 2.5l


سدیم متا سلیکات s4392 250gr


ار پی ام ای1640 rpmir8758 sigma 500cc


گواندین تیوسیانات g7028 sigma 25gr


پروتیناز 25mgr sigmap2308 k


ان لوریل سارکوزیا l5777 sigma 50gr


پنسلسن استرپت penesilin esterptpmasin gibco 20cc


تلوریت پتاسیم 1 گرمی potassium tellurite biomark


پنسلسن استرپت penesilin esterptpmasin sigma 100cc


4 نیترو فنیل فسفات
سدیم سالت sigma 5gr n4645


گواندین تیوسیانات g7028 sigma 25gr


ان لوریل سارکوزیا l5777 sigma 50gr


پروتیناز 25mgr sigmap2308 k


پنسترپ پنسلین استربتو
مایسن pen strep 100cc psl01


تلوریت پتاسیم 1 گرمی potassium tellurite biomark


4 نیترو فنیل فسفات
سدیم سالت sigma 5gr n4645


سدیم متا بی سولفیت s1516 100gr sigma


سدیم دی تیونات مرک 106507 merck 500gr


پلی اتیلن گلیکول poly E T 6000 100gr ساینس لب scie


بایل سالت 10 گرمی bil salt b8756 sigma


ان هگزان پارس 2.5
لیتری n hexan pars


سدیم کلراید نمک sodium chlorid 1k 106404


هالامید 1 کیلویی halamid 1kgr


امونیوم سولفات مرک 1
کیلوییAmmonium sulfate
101216


امرسیون 500 سی سی مرک
104 9


اگزالیک اسید 100 2
1کیلویی


سدیم هیدرژن کربنات sodium hydrogen carbonat 6329


سدیم دی سولفیت 6528 1
مرک10کیلویی


نیو فوشین مرک 104040
مرک 100گرمی


امرسیون 100 سی سی مرک
104 9


لایت گرین 25گرمی
15941مرک


سافرانین o او
25گرمی مرک 115948


رایت مرک wrighteeosin merck 109278


ea31 ای ا 31 100سی سی مرک 9271


ea 65 ای ا 65 100سیسی مرک 9270


جیوه کلراید مرکوری
کلراید104417 mercury
ii chlorid


اسید پیرویک 100گرمی
مرک 100524


روغن سدر ریدل 250 سی
سی cedar wood oil 33811


گیمسا مرک 500 سی سی
9204


سدیم دی تیونات مرک 106507 merck 500gr


سدیم متا بی سولفیت s1516 100gr sigma


پلی اتیلن گلیکول poly E T 6000 100gr ساینس لب scie


دیسک پاتن انتی گرام


متانول ارمان سینا 2/5
لیتری


استون ارمان سینا
2.5لیتری


دی اتیل اتر 2.5 پارس


تیو باربیتوریک اسید 25
گرمی t5500


متانول ارمان سینا 2/5
لیتری


استون ارمان سینا
2.5لیتری


دی اتیل اتر 2.5 پارس


تیو باربیتوریک اسید 25
گرمی t5500


دیسک پاتن انتی گرام


بایل سالت 25 گرمی bil salt b8756 sigma


ساپوننین 5r s1302sapanin


نئوماسین تری سولفاتNeomycin trisulfate 5gr n6386


هاگرومایسین hygromicin 50mgr h2274


ساپوننین 5r s1302sapanin


نئوماسین تری سولفاتNeomycin trisulfate 5gr n6386


هاگرومایسین hygromicin 50mgr h2274


دی ام ای اف 12 dmem / f12 dfp19 10l caisson


ان هپتان مرک nheptan 2.5l merck 104365


تیترازول امونیوم تیو
سیانات 109900


کلرید ریک مرک hydrochloic acid 2.5l 100317


تیترازول امونیوم تیو
سیانات 109900


دی ام ای اف 12 dmem / f12 dfp19 10l caisson


ان هپتان مرک nheptan 2.5l merck 104365


دی ام ای ام dmemdmp31-10l low cassion 10l


اب اکسیژنه Hydrogen peroxide 1l 30% carlblo


امونیوم ایرون سولفات ii شرلا 1 کیلوییAmmonium iron


سدیم استات شرلا sodium acetat 1kgr


کلرید ریک مرک hydrochloic acid 2.5l 100317


امونیوم ایرون سولفات ii شرلا 1 کیلوییAmmonium iron


تیترازول امونیوم تیو
سیانات 109900


تیترازول سود 1 دهم
مرک109959


تیترازول سولفوریک 1
دهم مرک 109984


پتاسیم دی هیدروژن
فسفات p5655 100gr sigma


دی پتایسم هیدروزن
فسفات p3786 100gr sigma


سدیم دی تیونات 157953 sigma merck 100gr


ساپوننین 5r s1302sapanin


با فر فسفات سالین pbs sigma p3813 for 1l


الکترولیت 1 لیتری


الکترولیت 1 لیتری


اسید سولفوریک 2.5 شرلا


تیترازول سود 1 دهم
مرک109959


تیترازول سولفوریک 1
دهم مرک 109984


با فر فسفات سالین pbs sigma p3813 for 1l


پتاسیم دی هیدروژن
فسفات p5655 100gr sigma


دی پتایسم هیدروزن
فسفات p3786 100gr sigma


سدیم دی تیونات 157953 sigma merck 100gr


ساپوننین 5r s1302sapanin


ار پی ام ای1640 rpmir8758 sigma 500cc


ا دتا پتاسیم potassum edta 100gr ed2p sigm تتری پل


استیل کولین کلرایید g5r sigma 135356


دی ام ای ام dmemdmp31-10l low cassion 10l


اریترومایسین g5re5389 sigma eritro


استیل کولین کلرایید g5r sigma 135356


ا دتا پتاسیم potassum edta 100gr ed2p sigm تتری پل


اتانول 2.5 لیتری شرلا


اریترومایسین g5re5389 sigma eritro


سرم اسب 500 سی سی houres serum h1270


سرم اسب 500 سی سی houres serum h1270


متانول مرک 106007 هر لیتر methanol


اتانول مرک 2.5 لیتری ethanol 100983 هر لیتر


ان هگران شرلا 4 لیتری n hexan scharlu


سرم اسب 500 سی سی houres serum h1270


dpph sigma d9132 100mgr دی پی پی اچ زیگما


توتال پترولیوم هیدرو
کربن tph 861424-u sigma


dpph sigma d9132 100mgr دی پی پی اچ زیگما


توتال پترولیوم هیدرو
کربن tph 861424-u sigma


تیترازول اسید کلرید
ریک hyderochoric acid
109973


بافر تی بی ایTBEEDTA TETRA BORATB T4415 1L


ان هگزان پارس 2.5
لیتری n hexan pars


سود ایرانی 5کیلیویی


دی ام ای ام dmemdml10 hg cassion 500cc


دی ام ای ام dmemdml10low cassion 500cc


لینولیک اسید کنجاگرید alc 16413 50mgr fluka


رایت مرک wrighteeosin merck 109278


بافر تی بی ایTBEEDTA TETRA BORATB T4415 1L


دی ام ای ام dmemdml10 hg cassion 500cc


ان هگزان n-hexan مرک 2.5 لیتری 104368
هرلیتر


متانول مرک 106007 هر لیتر methanol


سود 106462 1k mercksodium hedroxide pelle


تیترازول اسید کلرید
ریک hyderochoric acid
109973


اتانول مرک 2.5 لیتری ethanol 100983 هر لیتر


سود ایرانی 5کیلیویی


سود مرک Sodiumhydroxide pellets 106 8 merck 1kgr


لینولیک اسید کنجاگرید alc 16413 50mgr fluka


سولفات نقره 101509 merck2 25gr


اسید سولفوریک
100731مرک 2.5 لیتری


ان هگران شرلا 4 لیتری n hexan scharlu


اسید سولفوریک
100731مرک 2.5 لیتری


سولفات نقره 101509 merck2 25gr


ان هگران شرلا 4 لیتری n hexan scharlu


اتانول 4 لیتری شرلا


کلرید ریک اسید شرلا
2.5 لیتری


نمک راشل سدیم پتاسیم
تار شرلا 1kgr potassium sodiu


اسید سولفوریک 2.5 شرلا


متانول شرلا 4لیتری methanol hplc 4lit


دی ام ای ام dmemdmp31-10l low cassion 10l


هاگرومایسین hygromicin 50mgr h2274


نوبیوسین novobiocin1gr n1628


استاندارد جیوه 16482 sigma 100ml


hams f 10 همز اف 10 500cc n6908 sigma


دی ام ای ام dmemdml10 hg cassion 500cc


هاگرومایسین hygromicin 50mgr h2274


نوبیوسین novobiocin1gr n1628


سدیم هیدرژن کربنات sodium hydrogen carbonat 6323


استاندارد جیوه 16482 sigma 100ml


hams f 10 همز اف 10 500cc n6908 sigma


تیترازول سولفوریک 1
دهم مرک 109984


تیترازول سود 1 دهم
مرک109959


تیترازول تیو سولفات
سدیم 109950


تیرازول ید 109910 merck


ان هگران شرلا 4 لیتری n hexan scharlu


دی ام ای ام dmemdml10low cassion 500cc


دی ام ای ام dmemdml10 hg cassion 500cc


استون صنعتی


تیرازول ید 109910 merck


اب اکسیژنه Hydrogen peroxide 108597 merck2.5


تیترازول تیو سولفات
سدیم 109950


تیترازول سولفوریک 1
دهم مرک 109984


تیترازول سود 1 دهم
مرک109959


سدیم هیپورات sodiumheyport h9380 25gr


سدیم هیپورات sodiumheyport h9380 25gr


گیمسا مرک 500 سی سی
9204


اب اکسیژنه Hydrogen peroxide 108597 merck2.5


دی کلرومتان شرلا 2.5
لیتری di crolro methan


ان هگران شرلا 4 لیتری n hexan scharlu


1بوتانول شرلا 1butanol 1l


نیتریک اسید مرک 2.5
لیتری nitric acid 100443 هر لی


تلوریت پتاسیم 5 گرمی potassium tellurite biomark


الکترولیت 1 لیتری


زئین z3625 500grsigma


3و3 sigma d9015 100mgr Diaminobenzidine


نیتریک اسید مرک 2.5
لیتری nitric acid 100443 هر لی


1بوتانول شرلا 1butanol 1l


الکترولیت 1 لیتری


تلوریت پتاسیم 5 گرمی potassium tellurite biomark


زئین z3625 500grsigma


3و3 sigma d9015 100mgr Diaminobenzidine


تلوریت پتاسیم 5 گرمی potassium tellurite biomark


تیترازول سود 1 دهم
مرک109959


الکترولیت 1 لیتری


hams f 10 همز اف 10 500cc hfl01 caisson


ار پی ام ای1640 rpmirpl03 casson 500cc


زئین z3625 500grsigma


تلوریت پتاسیم 5 گرمی potassium tellurite biomark


1نفتول n1000 100grsigma


کراتین مونو هیدرات c3630 100gr sigma


تاموکسی فن t5648 1grsigma


استرادیول e2758 250mgr sigma


نمک 100gr Q sodiumcholrid


تاموکسی فن t5648 1grsigma


استرادیول e2758 250mgr sigma


نمک 100gr Q sodiumcholrid


تیترازول اسید کلرید
ریک hyderochoric acid 109973


1نفتول n1000 100grsigma


کراتین مونو هیدرات c3630 100gr sigma


تیترازول اسید کلرید
ریک hyderochoric acid 109970


تیترازول اسید کلرید
ریک hyderochoric acid 109970


hams f 10 همز اف 10 500cc n6908 sigma


تیترازول سود 1 دهم
مرک109959


تیترازول اسید کلرید
ریک hyderochoric acid
109973


متیل اورنج چینی 100gr


سدیم کلراید نمک sodium chlorid 1k 106404


تیترازول اسید کلرید
ریک hyderochoric acid
109973


متیل اورنج چینی 100gr


دیسک پاتن انتی گرام


hams f 10 همز اف 10 500cc hfl01 caisson


hams f 10 همز اف 10 500cc n6908 sigma


5 سولفو سالسلیک اسید 5
sulfosalicylic acid
merck 8


سدیم الژینات a2033sigma 100gr


دیسک پاتن انتی گرام


سدیم الژینات a2033sigma 100gr


کادمیوم کلراید 439800
5gr sigma


امفوترسین بی 50میلیگرم
amphotericin b a9528


تولوئن 4لیتری شرلا


پتاسیم هگزا سیانو فرات
1kgr فراک


پرل شیشه ای باز 1kgr


استون باز 4لیتری


کلرید ریک مرک hydrochloic acid 2.5l 100317


فهلینگ Fehling A کم لب1لیتری


فهلینگ fehling Bکم لب 1 لیتری


ایزو امیل الکل 2.5
شرلا isoamyl alcho


پرل شیشه ای باز 1kgr


سود 106462 1k mercksodium hedroxide pelle


پتاسیم هگزا سیانو فرات
1kgr فراک


سولفات پتاسیم کم لب potassium sulfate 1kgr


ایزو امیل الکل 2.5
شرلا isoamyl alcho


اب اکسیژنه appli 2.5 لیتری Hydrogen peroxide solut


1بوتانول شرلا 1butanol 1l


5 سولفو سالسلیک اسید 5
sulfosalicylic acid
merck 8


ار پی ام ای1640 rpmirpl03 casson 500cc


نیتریک اسید مرک 2.5
لیتری nitric acid 100443 هر لی


امفوترسین بی 50میلیگرم
amphotericin b a9528


کادمیوم کلراید 439800
5gr sigma


زئین z3625 500grsigma


ایزو امیل الکل 2.5
کارلبرو isoamyl alcho


استون باز 4لیتری


اسید بوریک شرلا boric acid 1kgr


متانول شرلا 2.5 لیتری methanol hplc 2.5lit


سولفات پتاسیم کم لب potassium sulfate 1kgr


سود 106462 1k mercksodium hedroxide pelle


اسید سولفوریک
100731مرک 2.5 لیتری


اسید سولفوریک
100713مرک 2.5 لیتری


نیتریک اسید مرک 2.5
لیتری nitric acid 100443 هر لی


Hydrogen peroxide solution اب اکسیژنه 2.5 لیتری


اسید سولفوریک 2.5 شرلا


سولفات پتاسیم کم لب potassium sulfate 1kgr


اسید بوریک شرلا boric acid 1kgr


استیک اسید 100063 Acetic acid (glacial) 100% 2.5l


ار پی ام ای1640 rpmirpl03 casson 500cc


ethephon 100mgr sigma c0143 اتفون


سدیم استات sodiumacetat 1kgr merck 6268


کلرید ریک اسید شرلا
2.5 لیتری


تیترازول سولفوریک 1
دهم مرک 109984


اسید سولفوریک 100731مرک 2.5
لیتری


ethephon 100mgr sigma c0143 اتفون


hams f 10 همز اف 10 500cc hfl01 bio ida


سدیم استات sodiumacetat 1kgr merck 6268


اب سسیک اسید 100mgr a10 sigma ABA abcesic acid


اتانول مرک 2.5 لیتری ethanol 100983 هر لیتر


دی ام ای ام dmemdml10low cassion 500cc


الیزارین رد 5گرمی a5533


اسید اسکوربیک acid ascorbic sigma 25gr a3960


ار پی ام ای1640 rpmirpl03 casson 500cc


اکسیداز nnnn t3134 sigma 5gr 4n


پتاسیم پرمنگنات potassium permangate 1 kgr 105080


کلسین calsein c0875 5g
sigma


تیترازول سولفوریک 1
دهم مرک 109984


تولوئن 2.5lmerck 108323 Toluene


اتانول مرک 2.5 لیتری ethanol 100983 هر لیتر


پی گزیلن 2.5l merckp-Xylene 808691


استیک اسید 100063 Acetic acid (glacial) 100% 2.5l


الکترولیت 1 لیتری


اسید اسکوربیک acid ascorbic sigma 25gr a3960


تیترازول سولفوریک 1
دهم مرک 109984


اب سسیک اسید 100mgr a10 sigma ABA abcesic acid


تیترازول پرمنگنات
پتاسیم 0/1nایرانی


4نیترو فنل 4nitrophenol 25gr fluka 73560


الکترولیت 1 لیتری


پی گزیلن 2.5l merckp-Xylene 808691


دیسک پاتن انتی گرام


متانول ارمان سینا 2/5
لیتری


استون ارمان سینا
2.5لیتری


پارافین ایرانی


متانول ارمان سینا 2/5
لیتری


استون ارمان سینا
2.5لیتری


تلوریت پتاسیم 5 گرمی potassium tellurite biomark


پارافین ایرانی


4نیترو فنل 4nitrophenol 25gr fluka 73560


فهلینگ Fehling A کم لب1لیتری


فهلینگ fehling Bکم لب 1 لیتری


گلسرین 2.5 لیتری کم لب
Glycerol 99%


استیک اسید کم لبAcetic acid (glacial) 100% 2.5l


کلروفرم کم لب Chloroform extra 2.5li


نیتریک اسید 2.5 کم لب nitric acid 65%


اورتو فسفریک اسید کم
لب phosphoric acid 2.5


تیترازول سولفوریک 1
دهم مرک 109984


تیترازول بافر 4 titrasol buffer 4 merck 109884


لیزوزیم 1gr sigmal6876


ال ارژنیین l arginiea92406


وی پی 1 vp a vogesproskauer reagent neogen 100cc


وی پی 2 vpb vogesproskauer reagent neogen 100cc


اپی برازونولوید epibrassinolide sigma e1641


بروموکروزل پور پور bromocrosol purpel b5880 5gr si


تیترازول پرمنگنات
پتاسیم 0/1nکارلو carlo


تیترازول پرمنگنات
پتاسیم 0/1nکارلو carlo


بروموکروزل پور پور bromocrosol purpel b5880 5gr si


وی پی 1 vp a vogesproskauer reagent neogen 100cc


وی پی 2 vpb vogesproskauer reagent neogen 100cc


فهلینگ Fehling A کم لب1لیتری


فهلینگ fehling Bکم لب 1 لیتری


لیزوزیم 1gr sigmal6876


دی ام ای ام dmemdml10low cassion 500cc


ام ای ام mem mep17-10l low cassion 10l


سدیم الژینات a1112sigma 100gr


کلسیم کلراید sigma 100gr c3306


تویین 80 مرک tween 80 1l 822187


2 پروپانول مرک 2 propanol 2.5l merck 100995


ال ارژنیین l arginiea92406


ار پی ام ای1640 rpmirpl03 casson 500cc


ام ای ام mem mep17-10l low cassion 10l


دی ام ای ام dmemd6046 low sigma 500cc


کلرید ریک مرک hydrochloic acid 2.5l 100317


کلرید ریک مرک hydrochloic acid 2.5l 100317


2 پروپانول مرک 2 propanol 2.5l merck 100995


کلرور قلع مرک 107815
250gr merck


نیترات نفره50 گرمی مرک
101510 siver nitrate


امونیاک Ammoniasolution 25% merck 105422


اکسیداز nnnn t3134 sigma 5gr 4n


کلسین calsein c0875 5g
sigma


دی ام ای ام dmemdml10low cassion 500cc


ار پی ام ای1640 rpmirpl03 casson 500cc


تیترازول نیترات نقره 1
دهم 109990


اپی برازونولوید epibrassinolidesigma
e1641


2 پروپانول مرک 2 propanol 2.5l merck 100995


تویین 80 مرک tween 80 1l 822187


کلسیم کلراید sigma 100gr c3306


سدیم الژینات a1112sigma 100gr


2 پروپانول مرک 2 propanol 2.5l merck 100995


اسید سولفوریک 2.5 شرلا


الکترولیت 1 لیتری


بروموکروزل پور پور bromocrosol purpel b5880 5gr si


2 پروپانول مرک 2 propanol 2.5l merck 100995


کلرید ریک مرک hydrochloic acid 2.5l 100317


تیترازول نیترات نقره 1
دهم 109990


الکترولیت 1 لیتری


کلرید ریک مرک hydrochloic acid 2.5l 100317


گلسرین 1لیتری کم
ایرانی Glycerol


2 پروپانول مرک 2 propanol 2.5l merck 100995


تیترازول نیترات نقره 1
دهم 109990


سولفات پتاسیم کم لب potassium sulfate 1kgr


پتاسیم یدید کم لب 500
گرمی


امونیوم IIIایرون
سولفات کم لب 1کیلو گرمی


فهلینگ Fehling A کم لب1لیتری


فهلینگ fehling Bکم لب 1 لیتری


تیترازول نیترات نقره 1
دهم کم لب 1لیتری


2 پروپانول مرک 2 propanol 2.5l merck 100995


گلسرین 1لیتری کم
ایرانی Glycerol


2 پروپانول مرک 2 propanol 2.5l merck 100995


کلرید ریک مرک hydrochloic acid 2.5l 100317


تیترازول نیترات نقره 1
دهم 109990


تیترازول نیترات نقره
کلبرو carlo erba 0.1n امپول


تیترازول امونیوم تیو
سیانات کلربرو carlo
erba 0.1


تیترازول سولفوریک اسید
کرلبو carlo erba 0.1n امپول


تیترازول سولفوریک اسید
کرلبو carlo erba 1n امپولی


تیترازول سولفوریک اسید
کرلبو carlo erba 0.1n امپول


تیترازول نیترات نقره 1
دهم کم لب 1لیتری


تیترازول امونیوم تیو
سیانات کلربرو carlo
erba 0.1


تیترازول سولفوریک اسید
کرلبو carlo erba 0.1n امپول


تیترازول سولفوریک اسید
کرلبو carlo erba 1n امپولی


نین هیدرین 151173
10گرمی sigma ninhydrin


سولفات پتاسیم کم لب potassium sulfate 1kgr


پتاسیم یدید کم لب 500
گرمی


امونیوم IIIایرون
سولفات کم لب 1کیلو گرمی


تیترازول نیترات نقره
کلبرو carlo erba 0.1n امپول


بروموکرزول پورپور 25
گرمی bromo crosol pure pure
m


پوترسین p5780 sigma 25gr
putersine


اسپرمیدین s0266sigma 1gr spermidine


ارژنیین a8094 100grsigma
l arginen


اسپارتیک اسید a5474sigma 100gr l aspartic acide


توئین 20 p2287 500ccsigma
tween 20


سفاتوکسیم c7039 1grsigma cefataxime sodium sal


کلسیم پانتوتنات
پانتوتونیک اسید p5155
sigma 100gr


بیوتین b4639 1grsigma biotin


زاتیین z0164 10mgrsigma
zotin


2 ای پی d5912 sigma 1gr
2ip


ال سرین s4311 100grl
serin sigma


اپی کالوکاچین e41453sig 50mgr Epigallocatechin


پیردوکسین p9755 25grsigma Pyridoxine hydrochlorid


نین هیدرین 151173
10گرمی sigma ninhydrin


پوترسین p5780 sigma 25gr
putersine


اسپرمیدین s0266sigma 1gr spermidine


ارژنیین a8094 100grsigma
l arginen


اسپارتیک اسید a5474sigma 100gr l aspartic acide


توئین 20 p2287 500ccsigma
tween 20


سفاتوکسیم c7039 1grsigma cefataxime sodium sal


کلسیم پانتوتنات
پانتوتونیک اسید p5155
sigma 100gr


بیوتین b4639 1grsigma biotin


زاتیین z0164 10mgrsigma
zotin


2 ای پی d5912 sigma 1gr
2ip


ال سرین s4311 100grl
serin sigma


پیردوکسین p9755 25grsigma Pyridoxine hydrochlorid


اپی کالوکاچین e41453sig 50mgr Epigallocatechin


متانول مرک 106007 هر لیتر methanol


2 پروپانول مرک 2 propanol 2.5l merck 100995


بروموکروزل پور پور bromocrosol purpel b5880 5gr si


فرمالین 37% مرک formaldehyde 104002 merck 2.5l


جنستین Genisteing66 5mgr


4 امینو
بولتاردهید Aminobutyraldehyde l a44150 5g


نری متیل لول پروپان Trimethylolpropane 246840 sig


اف بی اس جیبکو fbsgibco f2442 100ml


بروموکروزل پور پور bromocrosol purpel b5880 5gr si


تلوریت پتاسیم 5 گرمی potassium tellurite biomark


بروموکروزل پور پور bromocrosol purpel b5880 5gr si


جنستین Genisteing66 5mgr


4 امینو
بولتاردهید Aminobutyraldehyde l a44150 5g


نری متیل لول پروپان Trimethylolpropane 246840 sig


اف بی اس جیبکو fbsgibco f2442 100ml


گلوکز ملوکولار molocolar 100gr g7021 d glucosesig


سدیم نیتریت ساینس لب dodium nitrite 25gr scine lab


متانول 106009 مرک metanol merck 2.5 lit


اب اکسیژنه appli 2.5 لیتری Hydrogen peroxide solut


استون 2.5 شارلو acetone


گلوکز ملوکولار molocolar 100gr g7021 d glucosesig


اتیل استات ethylacetate 2.5l merck 109623


متانول مرک 106007 هر لیتر methanol


نیتریک اسید مرک 2.5
لیتری nitric acid 100456 هر لی


دی ام اس او dmsod4540 100cc sigma


استو سرنیگون d134406 1gr sigma


تیترازول سود 1 دهم
مرک109959


ار ان ایز ranasesigma 10mgr r6513


دی سربیتول dsorbitol 100gr Q


سدیم نیتریت ساینس لب dodium nitrite 25gr scine lab


اتیل استات ethylacetate 2.5l merck 109623


فرمالین 37% مرک formaldehyde 104002 merck 2.5l


ار ان ایز ranasesigma 10mgr r6513


دی ام اس او dmsod4540 100cc sigma


استو سرنیگون d134406 1gr sigma


دهم مرک 109984


متانول مجللی 2/5 لیتری


تیترازول نیترات نقره 1
دهم 109990


ان هگران مجللی 2/5
لیتری


ان هگران n hexan 1lsigma15671


کواکس 25 سی سی کیو لب


اسید سولفوریک 2.5 شرلا


کلرید ریک اسید شرلا
2.5 لیتری


تیترازول سود 1 دهم
مرک109959


الکترولیت 1 لیتری


تیترازول امونیوم تیو
سیانات 109900


ساکاروز مرک2 یک1کیلو گرم 107653


فهلینگ Fehling A کم لب1لیتری


فهلینگ fehling Bکم لب 1 لیتری


ان هگزان n-hexan مرک 2.5 لیتری 104368
هرلیتر


پتاسیم سیانید 10 67
مرک 250گرمpotassium cyanide


کربن اکتیو -چارگول
اکتیو 100گرمی c6289
charcol act


سود 106462 1k mercksodium hedroxide pelle


قرص کلر DPD شماره 1


تلوریت پتاسیم 5 گرمی potassium tellurite biomark


کربن اکتیو چارگول
102184 مرک charcoal activate pow


نیتریک اسید مرک 2.5
لیتری nitric acid 100456 هر لی


ph کاغذ پی اچ مرک 109535


اریو کرم بلک T مرک 25 گرمی 70
1031 Eriochrome bla


موروکساید مرک 25
گرمی106161 Murexide (ammonium pur


کلروفرم 1 لیتری زیگما chloroform sigma132950


امونیوم سولفات مرک 1
کیلوییAmmonium sulfate
101216


با فر فسفات سالین pbs sigma p3813 for 1l


hams f 10 همز اف 10 500cc n6908 sigma


فلوکونازول 100 ملی گرم
fluconazole f8929
sigma


اتانول مرک 2.5 لیتری ethanol 100986 هر لیتر


تیترازول سود 1 نرمال
مرک sodium hydroxid 109956


پی بی اس pbsphosphate buffered sigma p4417 50tab


ید iodin merck 104761


ار پی ام ای1640 rpmir8758 sigma 500cc


اف سی اس بروبیو فرانسه
fcs eurpbio h5971 1
500cc


پنسلسن استرپت penesilin esterptpmasin sigma 100cc


کلرامفنیکول 5گرمی cholranphenicol bio bi9054


استریپتوماسین 5گرمی streptomycin s6501


گلوکز مرک d glucosemerck 104074


تری کلرو استیک اسید
100گرمی trichloroacticacid pa1


تری کلرو استیک اسید
250گرمی trichloroacticacid pa1


تری کلرو استیک
اسید trichloroacticacid pa100810


امیکاسین 5گرمی amikacin sigma a1774


کلیندوماسین 100میلی
گرم clindamycin sigma
c5226


جنتامایسین
50میلیگرم gentamycin sigma g3632


امفوترسین بی 50میلیگرم
amphotericin b a9528


سرم اسب 100سی سی houres serum h1270


کانادا بالزام 100 سی
سی canada balsam c1795


فنل مایع 100 سی سی phenol liq p9346


لایت گرین 5 گرمی lighte green l 5382 sigma


فست گرین 5 گرمی fastgreen sigma f 7252


فوشین 25 گرمی مرک fuchin 15937 merck


بایل سالت 25 گرمی bil salt b8756 sigma


ساکاروز مرک socrosemerck 1 k 107687


یست اکستراک 500 گرمی yeast extrac quelab


کربو ل فوشین 5 گرمی carbol fuchsin bdh


اکس بایل ox bile bil bovin sigma b8381 25gr


تویین 80 مرک tween 80 1l 822187


تویین 20مرک tween 20 1l 822184


Cresyl Violet acetate c5042 10gr sigma کرزول ویولت


188972 aldrich 10 gr - 3,3-Diphenyl-1-propanol تر


N-Methyl-N-trifluoroacetamide 69479


اگاروز 25 گرمی باز agrose


سدیم دی ال لاکتات l7900 sigma sodium dllactate


سدیم ال اسکوربات sodium l ascorbate a7631 25gr sig


Hydrogen peroxide solution اب اکسیژنه 2.5 لیتری


دی ام ای اف 12 dmem / f12 gibco 31331


کربن اکیو صنعتی چینی chargol active


کربن اکیو صنعتی جاکوبی
jacobi chargol active


5 سولفو سالسلیک اسید 5
sulfosalicylic acid
merck 8


پتاسیم پرمنگنات potassium permangate 1 kgr 105080


دی ام ای ام dmem 32430 sigma 500cc


پنسترپ پنسلین استربتو
مایسن pen strep 100cc psl01


ا دی تی ا تریبسین 100cc sigma t4174 edta tripsin


اف سی اس یرو بیو fcseuro bio 100cc


اوانس بلو evansblue5 gr merck 103169


چسب سیلیکون سیلیکون
گریس silicone greasil 100grانگ


اب اکسیژنه ایرانی
1لیتری


تیترازول بافر 4 titrasol buffer 4 merck 109884


تیترازول بافر 7 titrasol buffer 7 merck 109887


تیترازول اسید کلرید
ریک hyderochoric acid
109973


دی اتیل اتر 2.5 پارس


کلرو فروم مجللی 2.5
لیتری


dpph sigma d9132 1gr دی پی پی اچ زیگما


کلرید ریک مرک hydrochloic acid 2.5l 100317


ethephon 100mgr sigma c0143 اتفون


پلی اتیلن گلیکول poly E T 6000 sigma 81253 sigma 2


سود مرک Sodiumhydroxide pellets 106 8 merck 1kgr


ساکاروز 100gr Qsocrose


سولفات پتاسیم کم لب potassium sulfate 1kgr


نمک راشل سدیم پتاسیم
تار شرلا 1kgr potassium sodiu


الکل امیلیک شرلا 1
لیتری


بوتیل الکل 1 لیتری
شرلا


تری سدیم سیترات شرلا 1kgr tri sodium citraite


فرمالین 37% مرک formaldehyde 104002 merck 2.5l


اسید سولفوریک
100731مرک 2.5 لیتری


سدیم سالسیلات 250 گرمی
شرلا


بتا گلوکتانیداز b-gluctonidase g7071 sigma 2ml


دی ام ای ام dmemd6046 low sigma 500cc


پی بی اس pbsp3813 sigmafor 1l


دی ام اس او dmsod8418 100cc sigma


اف بی اس جیبکو fbsgibco 10270 500ml


سولفات مس 5آبه
شرلا sulfate


اسید بوریک boricacid merck 100165 1kgr


هاردنس 1 هکhardness 1 buffer 100ml hach cat:424-32


منیرال استابیلاز هک mineral stabilizer 50ml hach c


دگزامتازون باز


اریترومایسین باز


پرژسترون باز


ان هگزان پارس 2.5
لیتری n hexan pars


بافر 4 ایرانی


بافر 7 ایرانی


سیلیکاژل باز ابی


ایزو امیل الکل 2.5
شرلا isoamyl alcho


اکسید منیزیم Magnesium oxide 105862 merck 1kgr


ان هگران شرلا 4 لیتری n hexan scharlu


تیترازول بافر 10 titrasol buffer 10 merck 109890


استات روی اپلی کم zinc acetate applichem 1kgr


نفتالین استیک
اسید naa ggr sigma n0640


3ایندل استیک اسید iba 5gr sigma i5386


رایت مرک wrighteeosin merck 109278


امونیوم هپتا 101182 Ammonium heptamolybdate 250gr


ماینوکسیدیل المانی باز


دی ام اس او سیناژن dmso 10ml


بروموکرزول پورپور 25
گرمی bromo crosol pure pure
m


سود ایرانی 5کیلیویی


متیلن بلو metylenblue 25gr appl


فنل فتالیین phenolphetaleine chamlab 100gr


دی کلرومتان ایرانی 2.5
لیتری di crolro methan


سایکوسل cycocel 5grsigma
c40


پروپانول هیدرو
کلراید 1گرمی p0884


الیزارین رد 5گرمی a5533


فهلینک a کاابرو 1لیتری fehling a carlo erba


فهلینک b کاابرو 1لیتری fehling a carlo erba


سیکلو هگزامیدsigmac7698 1gr


سافرانینین o اوو fluka 25gr


ان هگران شرلا 4 لیتری n hexan scharlu


کلرید ریک اسید شرلا
2.5 لیتری


کلرامفیکول شرلا 50گرمی


سیکلو هگزامیدsigmac7698 1gr


سافرانینین o اوو fluka 25gr


ان هگران شرلا 4 لیتری n hexan scharlu


کلرامفیکول شرلا 50گرمی


کلرید ریک اسید شرلا
2.5 لیتری


اسید سولفوریک 2.5 شرلا


فهلینگ Fehling A کم لب1لیتری


فهلینگ fehling Bکم لب 1 لیتری


کلر ایرانی


دکستران10gr 10000dexteran 1000 sigma d9260


متانول مرک 106007 هر لیتر methanol


متانول 106009 مرک metanol merck 2.5 lit


ان هگزان n-hexan مرک 2.5 لیتری 104368
هرلیتر


نیتریک اسید مرک 2.5
لیتری nitric acid 100456 هر لی


متانول مرک 106007 هر لیتر methanol


اسید سولفوریک 2.5 شرلا


کلرید ریک اسید شرلا
2.5 لیتری


امونیاک شرلا 2.5


متانول شرلا 4لیتری methanol hplc 4lit


اتانول 2.5 لیتری شرلا


ان هگران شرلا 4 لیتری n hexan scharlu


الیزارین رد 5گرمی a5533


پروپانول هیدرو
کلراید 1گرمی p0884


هالامید 1 کیلویی halamid 1kgr


دی سدیم هیدروژن فسفات
12ابه باز106573


کلرید ریک مرک hydrochloic acid 2.5l 100317


سدیم بی سولفیت sodium bisulfte 100gr s8890


سدیم بی سولفیت sodium bisulfte 100gr s8890


متانول شرلا 4لیتری methanol hplc 4lit


اسید سولفوریک 2.5 شرلا


نیتریک اسید 2.5 شارلو nitric acid


متانول شرلا 4لیتری methanol hplc 4lit


استون 2.5 شارلو acetone


اسید سولفوریک
100731مرک 2.5 لیتری


کلرید ریک مرک hydrochloic acid 2.5l 100317


متانول مرک 106007 هر لیتر methanol


امونیاک Ammoniasolution 25% merck 105432


تیترازول نیترات نقره 1
دهم 109990


کلروفرم Chloroformextra merck2.5li 102431


استیک اسید 100063 Acetic acid (glacial) 100% 2.5l


اب اکسیژنه Hydrogen peroxide 108597 merck2.5


سدیم کلراید نمک sodium chlorid 1k 106404


سود 106462 1k mercksodium hedroxide pelle


تولوئن 2.5 ایرانی


ان هگزان پارس 2.5
لیتری n hexan pars


ایتراکنازول itraconazole sigma i6657 100mgr


امفوترسین بی 50میلیگرم
amphotericin b a9528


فلوکونازول 100 ملی گرم
fluconazole f8929
sigma


ار پی ام ای1640 rpmir8758 sigma 500cc


فلوکونازول 100 ملی گرم
fluconazole f8929
sigma


ایتراکنازول itraconazole sigma i6657 100mgr


امفوترسین بی 50میلیگرم
amphotericin b a9528


ار پی ام ای1640 rpmir8758 sigma 500cc


تی تی سی ttc 5grt8877 sigma


نوبیوسین novobiocin1gr n1628


نوبیوسین novobiocin1gr n1628


1بوتانول شرلا 1butanol 1l


ایزو امیل الکل 2.5
شرلا isoamyl alcho


سولفات پتاسیم کم لب potassium sulfate 1kgr


کلرید ریک اسید شرلا
2.5 لیتری


کربوکسی متیل سلولز carboxy methyl cellulose500gr t


سلولز استات cellulose acetate 500gr titan


باربیتوریک اسید barbitutic acid 500gr titan


1نفتیل یونیکم 1naphthol 250gr


کربوکسی متیل سلولز carboxy methyl cellulose500gr t


سلولز استات cellulose acetate 500gr titan


باربیتوریک اسید barbitutic acid 500gr titan


دی ام ای اف 12 dmem / f12 dfp19 10l caisson


دی ام ای ام dmemdml10low cassion 500cc


1نفتیل یونیکم 1naphthol 250gr


تی تی سی ttc 5grt8877 sigma


hams f 10 همز اف 10 500cc n6908 sigma


تیترزول سدیم تیوسولفات کم لب 1l sodium thiosulfa


متانول کم لب 2.5l هر لیتر methanol


فهلینگ Fehling A کم لب1لیتری


فهلینگ fehling Bکم لب 1 لیتری


پتاسیم دی کرمات pottasum di chormate 104864 1kgr


تری پتاسیم سیترات شرلا
tri potassum citate
1kgr


دی سوربیتول شرلا disorbitol 250gr


تری پتاسیم سیترات tri pottassum citraite 1kgr 56


استات سرب دو leadacetate 1kgr 7372


پتاسیم اگزالات potassum oxalat 500gr 5072


پتاس پتاسیم هیدروکسید pottasum hydroxid 1kgr 5032


سدیم کربنات sodiumcarbonat 1kgr 6398


سولفانیلیک اسید sulfanilic acid 250gr 686


جیوه کلراید مرکوری
کلراید mercury ii chloride
50gr


سدیم تری پلی
فسفات 25gr sigma 238503


تری هالوز trehalose 25gr 108216


رایت مرک wrighteeosin merck 109278


سدیم ایودات سدیم
یوداید sodium iodate 100gr
6525


تیمول بلو thymolblue 5gr 8176


جیوه کلراید مرکوری
کلراید104419 mercury
ii chlorid


تیو سمی کاربازاید thiosemi carbazide 25gr 8156


سدیم ازاید sodiumazaid 250gr 6688


دی استیل مونکسیم diacetyl monoxim 250gr 2918


سدیم دی هیدروژن فسفات1
ابه soudim di hydrogen
6346


تیترازول نیترات نقره 1
دهم 109990


تیترازول سولفوریک 1
دهم مرک 109984


تیترازول اسید کلرید
ریک hyderochoric acid
109973


کلروفرم Chloroformextra merck 1l 102431


ان هگران n hexan 1lsigma15671


سدیم استات sodiumacetat 1kgr merck 6265


پتاسیم کرومات potassium chromate 250gr 52


کربن اکتیو -چارگول
اکتیو 100گرمی c6289
charcol act


پتاسیم سیانید 10 67
مرک 250گرمpotassium cyanide


دی سدیم اگزالات disodium oxalat 250gr 6557


سدیم کلراید نمک sodium chlorid 1k 106404


اسید استیک گلاسیال
100056 acid acetic مرک هر لیتر


اتانول امین ethanolamin 1l 8008


اتانول مرک 2.5 لیتری ethanol 100986 هر لیتر


ان امیل الکل namyalcol 1 phantanol 807500 1 پنتان


بنزن benzen 1l 1783


گلوکز مرک d glucosemerck 104074


هالامید 1 کیلویی halamid 1kgr


کلر ایرانی


فست بلو 5گرمی فلوکا fact blue 5gr fl 44660


امپی سلین 5گرمی ampycilin 5gr sigma a9518


پی بی اس pbsphosphate buffered sigma p4417 50tab


امپی سلین 5گرمی ampycilin 5gr sigma a9518


فست بلو 5گرمی فلوکا fact blue 5gr fl 44660


تیترازول امونیوم تیو
سیانات 109900


تیترازول سود 1 نرمال
مرک sodium hydroxid 109956


فرمالین 37% مرک formaldehyde 104002 merck 2.5l


تیترازول تیو سولفات
سدیم 109950


پی بی اس pbsphosphate buffered sigma p4417 100 ta


ان هگزان پارس 2.5
لیتری n hexan pars


تیترزول سدیم تیوسولفات کم لب 1l sodium thiosulfa


فنل فتالین ایرانی


گلوکز مرک d glucosemerck 104074


کا سی ال محلول خارجی
الکترود kcl ایرانی


تیترازول سود 1 دهم مرک109959


کا سی ال داخلی الکترود
kcl 100 ایرانی


hams f 10 همز اف 10 500cc n6908 sigma


تیترازول امونیوم تیو
سیانات 109900


تیترازول بافر 4 titrasol buffer 4 merck 109884


تیترازول بافر 7 titrasol buffer 7 merck 109887


تیرازول ید 109910 merck


کلر ایرانی


پنسترپ پنسلین استربتو
مایسن pen strep 100cc psl01


ار پی ام ای1640 rpmirpl03 casson 500cc


دی ام ای ام dmemdml10 hg cassion 500cc


دی ام ای ام dmemdml10low cassion 500cc


hams f 10 همز اف 10 500cc hfl01 caisson


دی ام ای اف 12 dmem / f12 dfp19 10l caisson


سدیم تارکولات sodiumt4009 sigma 1gr


استرپتوماسین s6501 1gr sigma


نورفلوکساسین n9890 1gr sigma


پی بی اس pbsphosphate buffered sigma p4417 100 ta


ساکاروز 100gr Qsocrose


ساکاروز 100gr Qsocrose


اکروفلاوین acriflavine 5ge a8521


اکروفلاوین acriflavine 5ge a8521


سایکوسل cycocel 5grsigma
c40


پاکلوبوترازول هاک paclobutrazol 250mgr fl 46046


نفتالین استیک
اسید naa ggr sigma n0640


سایکوسل cycocel 5grsigma
c40


متانول مرک 106007 هر لیتر methanol


کا سی ال محلول خارجی
الکترود kcl ایرانی


کا سی ال داخلی الکترود
kcl 100 ایرانی


ان هگران شرلا 4 لیتری n hexan scharlu


تیترازول سولفوریک 1
دهم مرک 109984


تیترازول سود 1 دهم
مرک109959


کلرید ریک اسید شرلا
2.5 لیتری


ان هگران شرلا 4 لیتری n hexan scharlu


1بوتانول شرلا 1butanol 1l


سدیم متا سلیکات s4392 250gr


ار پی ام ای1640 rpmirpl03 casson 500cc


انتی بیوتیک انتی
مایوکتید antibiotic antimycotic
1


ا دی تی ا تریبسین 10x cassion 100cc edta tripsin


انتی بیوتیک انتی
مایوکتید antibiotic antimycotic
1


ار پی ام ای1640 rpmirpl03 casson 500cc


ا دی تی ا تریبسین 10x cassion 100cc edta tripsin


متانول مرک 106007 هر لیتر methanol


تیترازول سود 1 دهم
مرک109959


تیترازول سولفوریک 1
دهم مرک 109984


فرمالین 37% مرک formaldehyde 104002 merck 2.5l


فرمالین 37% مرک formaldehyde 104002 merck 2.5l


سدیم متا سلیکات s4392 250gr


ار پی ام ای1640 rpmir8758 sigma 500cc


گواندین تیوسیانات g7028 sigma 25gr


پروتیناز 25mgr sigmap2308 k


ان لوریل سارکوزیا l5777 sigma 50gr


پنسلسن استرپت penesilin esterptpmasin gibco 20cc


تلوریت پتاسیم 1 گرمی potassium tellurite biomark


پنسلسن استرپت penesilin esterptpmasin sigma 100cc


4 نیترو فنیل فسفات
سدیم سالت sigma 5gr n4645


گواندین تیوسیانات g7028 sigma 25gr


ان لوریل سارکوزیا l5777 sigma 50gr


پروتیناز 25mgr sigmap2308 k


پنسترپ پنسلین استربتو
مایسن pen strep 100cc psl01


تلوریت پتاسیم 1 گرمی potassium tellurite biomark


4 نیترو فنیل فسفات
سدیم سالت sigma 5gr n4645


سدیم متا بی سولفیت s1516 100gr sigma


سدیم دی تیونات مرک 106507 merck 500gr


پلی اتیلن گلیکول poly E T 6000 100gr ساینس لب scie


بایل سالت 10 گرمی bil salt b8756 sigma


ان هگزان پارس 2.5
لیتری n hexan pars


سدیم کلراید نمک sodium chlorid 1k 106404


هالامید 1 کیلویی halamid 1kgr


امونیوم سولفات مرک 1
کیلوییAmmonium sulfate
101216


امرسیون 500 سی سی مرک
104 9


اگزالیک اسید 100 2
1کیلویی


سدیم هیدرژن کربنات sodium hydrogen carbonat 6329


سدیم دی سولفیت 6528 1
مرک10کیلویی


نیو فوشین مرک 104040
مرک 100گرمی


امرسیون 100 سی سی مرک
104 9


لایت گرین 25گرمی
15941مرک


سافرانین o او
25گرمی مرک 115948


رایت مرک wrighteeosin merck 109278


ea31 ای ا 31 100سی سی مرک 9271


ea 65 ای ا 65 100سیسی مرک 9270


جیوه کلراید مرکوری
کلراید104417 mercury
ii chlorid


اسید پیرویک 100گرمی
مرک 100524


روغن سدر ریدل 250 سی
سی cedar wood oil 33811


گیمسا مرک 500 سی سی
9204


سدیم دی تیونات مرک 106507 merck 500gr


سدیم متا بی سولفیت s1516 100gr sigma


پلی اتیلن گلیکول poly E T 6000 100gr ساینس لب scie


دیسک پاتن انتی گرام


متانول ارمان سینا 2/5
لیتری


استون ارمان سینا
2.5لیتری


دی اتیل اتر 2.5 پارس


تیو باربیتوریک اسید 25
گرمی t5500


متانول ارمان سینا 2/5
لیتری


استون ارمان سینا
2.5لیتری


دی اتیل اتر 2.5 پارس


تیو باربیتوریک اسید 25
گرمی t5500


دیسک پاتن انتی گرام


بایل سالت 25 گرمی bil salt b8756 sigma


ساپوننین 5r s1302sapanin


نئوماسین تری سولفاتNeomycin trisulfate 5gr n6386


هاگرومایسین hygromicin 50mgr h2274


ساپوننین 5r s1302sapanin


نئوماسین تری سولفاتNeomycin trisulfate 5gr n6386


هاگرومایسین hygromicin 50mgr h2274


دی ام ای اف 12 dmem / f12 dfp19 10l caisson


ان هپتان مرک nheptan 2.5l merck 104365


تیترازول امونیوم تیو
سیانات 109900


کلرید ریک مرک hydrochloic acid 2.5l 100317


تیترازول امونیوم تیو
سیانات 109900


دی ام ای اف 12 dmem / f12 dfp19 10l caisson


ان هپتان مرک nheptan 2.5l merck 104365


دی ام ای ام dmemdmp31-10l low cassion 10l


اب اکسیژنه Hydrogen peroxide 1l 30% carlblo


امونیوم ایرون سولفات ii شرلا 1 کیلوییAmmonium iron


سدیم استات شرلا sodium acetat 1kgr


کلرید ریک مرک hydrochloic acid 2.5l 100317


امونیوم ایرون سولفات ii شرلا 1 کیلوییAmmonium iron


تیترازول امونیوم تیو
سیانات 109900


تیترازول سود 1 دهم
مرک109959


تیترازول سولفوریک 1
دهم مرک 109984


پتاسیم دی هیدروژن
فسفات p5655 100gr sigma


دی پتایسم هیدروزن
فسفات p3786 100gr sigma


سدیم دی تیونات 157953 sigma merck 100gr


ساپوننین 5r s1302sapanin


با فر فسفات سالین pbs sigma p3813 for 1l


الکترولیت 1 لیتری


الکترولیت 1 لیتری


اسید سولفوریک 2.5 شرلا


تیترازول سود 1 دهم
مرک109959


تیترازول سولفوریک 1
دهم مرک 109984


با فر فسفات سالین pbs sigma p3813 for 1l


پتاسیم دی هیدروژن
فسفات p5655 100gr sigma


دی پتایسم هیدروزن
فسفات p3786 100gr sigma


سدیم دی تیونات 157953 sigma merck 100gr


ساپوننین 5r s1302sapanin


ار پی ام ای1640 rpmir8758 sigma 500cc


ا دتا پتاسیم potassum edta 100gr ed2p sigm تتری پل


استیل کولین کلرایید g5r sigma 135356


دی ام ای ام dmemdmp31-10l low cassion 10l


اریترومایسین g5re5389 sigma eritro


استیل کولین کلرایید g5r sigma 135356


ا دتا پتاسیم potassum edta 100gr ed2p sigm تتری پل


اتانول 2.5 لیتری شرلا


اریترومایسین g5re5389 sigma eritro


سرم اسب 500 سی سی houres serum h1270


سرم اسب 500 سی سی houres serum h1270


متانول مرک 106007 هر لیتر methanol


اتانول مرک 2.5 لیتری ethanol 100983 هر لیتر


ان هگران شرلا 4 لیتری n hexan scharlu


سرم اسب 500 سی سی houres serum h1270


dpph sigma d9132 100mgr دی پی پی اچ زیگما


توتال پترولیوم هیدرو
کربن tph 861424-u sigma


dpph sigma d9132 100mgr دی پی پی اچ زیگما


توتال پترولیوم هیدرو
کربن tph 861424-u sigma


تیترازول اسید کلرید
ریک hyderochoric acid
109973


بافر تی بی ایTBEEDTA TETRA BORATB T4415 1L


ان هگزان پارس 2.5
لیتری n hexan pars


سود ایرانی 5کیلیویی


دی ام ای ام dmemdml10 hg cassion 500cc


دی ام ای ام dmemdml10low cassion 500cc


لینولیک اسید کنجاگرید alc 16413 50mgr fluka


رایت مرک wrighteeosin merck 109278


بافر تی بی ایTBEEDTA TETRA BORATB T4415 1L


دی ام ای ام dmemdml10 hg cassion 500cc


ان هگزان n-hexan مرک 2.5 لیتری 104368
هرلیتر


متانول مرک 106007 هر لیتر methanol


سود 106462 1k mercksodium hedroxide pelle


تیترازول اسید کلرید
ریک hyderochoric acid
109973


اتانول مرک 2.5 لیتری ethanol 100983 هر لیتر


سود ایرانی 5کیلیویی


سود مرک Sodiumhydroxide pellets 106 8 merck 1kgr


لینولیک اسید کنجاگرید alc 16413 50mgr fluka


سولفات نقره 101509 merck2 25gr


اسید سولفوریک
100731مرک 2.5 لیتری


ان هگران شرلا 4 لیتری n hexan scharlu


اسید سولفوریک
100731مرک 2.5 لیتری


سولفات نقره 101509 merck2 25gr


ان هگران شرلا 4 لیتری n hexan scharlu


اتانول 4 لیتری شرلا


کلرید ریک اسید شرلا
2.5 لیتری


نمک راشل سدیم پتاسیم
تار شرلا 1kgr potassium sodiu


اسید سولفوریک 2.5 شرلا


متانول شرلا 4لیتری methanol hplc 4lit


دی ام ای ام dmemdmp31-10l low cassion 10l


هاگرومایسین hygromicin 50mgr h2274


نوبیوسین novobiocin1gr n1628


استاندارد جیوه 16482 sigma 100ml


hams f 10 همز اف 10 500cc n6908 sigma


دی ام ای ام dmemdml10 hg cassion 500cc


هاگرومایسین hygromicin 50mgr h2274


نوبیوسین novobiocin1gr n1628


سدیم هیدرژن کربنات sodium hydrogen carbonat 6323


استاندارد جیوه 16482 sigma 100ml


hams f 10 همز اف 10 500cc n6908 sigma


تیترازول سولفوریک 1
دهم مرک 109984


تیترازول سود 1 دهم
مرک109959


تیترازول تیو سولفات
سدیم 109950


تیرازول ید 109910 merck


ان هگران شرلا 4 لیتری n hexan scharlu


دی ام ای ام dmemdml10low cassion 500cc


دی ام ای ام dmemdml10 hg cassion 500cc


استون صنعتی


تیرازول ید 109910 merck


اب اکسیژنه Hydrogen peroxide 108597 merck2.5


تیترازول تیو سولفات
سدیم 109950


تیترازول سولفوریک 1
دهم مرک 109984


تیترازول سود 1 دهم
مرک109959


سدیم هیپورات sodiumheyport h9380 25gr


سدیم هیپورات sodiumheyport h9380 25gr


گیمسا مرک 500 سی سی
9204


اب اکسیژنه Hydrogen peroxide 108597 merck2.5


دی کلرومتان شرلا 2.5
لیتری di crolro methan


ان هگران شرلا 4 لیتری n hexan scharlu


1بوتانول شرلا 1butanol 1l


نیتریک اسید مرک 2.5
لیتری nitric acid 100443 هر لی


تلوریت پتاسیم 5 گرمی potassium tellurite biomark


الکترولیت 1 لیتری


زئین z3625 500grsigma


3و3 sigma d9015 100mgr Diaminobenzidine


نیتریک اسید مرک 2.5
لیتری nitric acid 100443 هر لی


1بوتانول شرلا 1butanol 1l


الکترولیت 1 لیتری


تلوریت پتاسیم 5 گرمی potassium tellurite biomark


زئین z3625 500grsigma


3و3 sigma d9015 100mgr Diaminobenzidine


تلوریت پتاسیم 5 گرمی potassium tellurite biomark


تیترازول سود 1 دهم
مرک109959


الکترولیت 1 لیتری


hams f 10 همز اف 10 500cc hfl01 caisson


ار پی ام ای1640 rpmirpl03 casson 500cc


زئین z3625 500grsigma


تلوریت پتاسیم 5 گرمی potassium tellurite biomark


1نفتول n1000 100grsigma


کراتین مونو هیدرات c3630 100gr sigma


تاموکسی فن t5648 1grsigma


استرادیول e2758 250mgr sigma


نمک 100gr Q sodiumcholrid


تاموکسی فن t5648 1grsigma


استرادیول e2758 250mgr sigma


نمک 100gr Q sodiumcholrid


تیترازول اسید کلرید
ریک hyderochoric acid 109973


1نفتول n1000 100grsigma


کراتین مونو هیدرات c3630 100gr sigma


تیترازول اسید کلرید
ریک hyderochoric acid 109970


تیترازول اسید کلرید
ریک hyderochoric acid 109970


hams f 10 همز اف 10 500cc n6908 sigma


تیترازول سود 1 دهم
مرک109959


تیترازول اسید کلرید
ریک hyderochoric acid
109973


متیل اورنج چینی 100gr


سدیم کلراید نمک sodium chlorid 1k 106404


تیترازول اسید کلرید
ریک hyderochoric acid
109973


متیل اورنج چینی 100gr


دیسک پاتن انتی گرام


hams f 10 همز اف 10 500cc hfl01 caisson


hams f 10 همز اف 10 500cc n6908 sigma


5 سولفو سالسلیک اسید 5
sulfosalicylic acid
merck 8


سدیم الژینات a2033sigma 100gr


دیسک پاتن انتی گرام


سدیم الژینات a2033sigma 100gr


کادمیوم کلراید 439800
5gr sigma


امفوترسین بی 50میلیگرم
amphotericin b a9528


تولوئن 4لیتری شرلا


پتاسیم هگزا سیانو فرات
1kgr فراک


پرل شیشه ای باز 1kgr


استون باز 4لیتری


کلرید ریک مرک hydrochloic acid 2.5l 100317


فهلینگ Fehling A کم لب1لیتری


فهلینگ fehling Bکم لب 1 لیتری


ایزو امیل الکل 2.5
شرلا isoamyl alcho


پرل شیشه ای باز 1kgr


سود 106462 1k mercksodium hedroxide pelle


پتاسیم هگزا سیانو فرات
1kgr فراک


سولفات پتاسیم کم لب potassium sulfate 1kgr


ایزو امیل الکل 2.5
شرلا isoamyl alcho


اب اکسیژنه appli 2.5 لیتری Hydrogen peroxide solut


1بوتانول شرلا 1butanol 1l


5 سولفو سالسلیک اسید 5
sulfosalicylic acid
merck 8


ار پی ام ای1640 rpmirpl03 casson 500cc


نیتریک اسید مرک 2.5
لیتری nitric acid 100443 هر لی


امفوترسین بی 50میلیگرم
amphotericin b a9528


کادمیوم کلراید 439800
5gr sigma


زئین z3625 500grsigma


ایزو امیل الکل 2.5
کارلبرو isoamyl alcho


استون باز 4لیتری


اسید بوریک شرلا boric acid 1kgr


متانول شرلا 2.5 لیتری methanol hplc 2.5lit


سولفات پتاسیم کم لب potassium sulfate 1kgr


سود 106462 1k mercksodium hedroxide pelle


اسید سولفوریک
100731مرک 2.5 لیتری


اسید سولفوریک
100713مرک 2.5 لیتری


نیتریک اسید مرک 2.5
لیتری nitric acid 100443 هر لی


Hydrogen peroxide solution اب اکسیژنه 2.5 لیتری


اسید سولفوریک 2.5 شرلا


سولفات پتاسیم کم لب potassium sulfate 1kgr


اسید بوریک شرلا boric acid 1kgr


استیک اسید 100063 Acetic acid (glacial) 100% 2.5l


ار پی ام ای1640 rpmirpl03 casson 500cc


ethephon 100mgr sigma c0143 اتفون


سدیم استات sodiumacetat 1kgr merck 6268


کلرید ریک اسید شرلا
2.5 لیتری


تیترازول سولفوریک 1
دهم مرک 109984


اسید سولفوریک 100731مرک 2.5
لیتری


ethephon 100mgr sigma c0143 اتفون


hams f 10 همز اف 10 500cc hfl01 bio ida


سدیم استات sodiumacetat 1kgr merck 6268


اب سسیک اسید 100mgr a10 sigma ABA abcesic acid


اتانول مرک 2.5 لیتری ethanol 100983 هر لیتر


دی ام ای ام dmemdml10low cassion 500cc


الیزارین رد 5گرمی a5533


اسید اسکوربیک acid ascorbic sigma 25gr a3960


ار پی ام ای1640 rpmirpl03 casson 500cc


اکسیداز nnnn t3134 sigma 5gr 4n


پتاسیم پرمنگنات potassium permangate 1 kgr 105080


کلسین calsein c0875 5g
sigma


تیترازول سولفوریک 1
دهم مرک 109984


تولوئن 2.5lmerck 108323 Toluene


اتانول مرک 2.5 لیتری ethanol 100983 هر لیتر


پی گزیلن 2.5l merckp-Xylene 808691


استیک اسید 100063 Acetic acid (glacial) 100% 2.5l


الکترولیت 1 لیتری


اسید اسکوربیک acid ascorbic sigma 25gr a3960


تیترازول سولفوریک 1
دهم مرک 109984


اب سسیک اسید 100mgr a10 sigma ABA abcesic acid


تیترازول پرمنگنات
پتاسیم 0/1nایرانی


4نیترو فنل 4nitrophenol 25gr fluka 73560


الکترولیت 1 لیتری


پی گزیلن 2.5l merckp-Xylene 808691


دیسک پاتن انتی گرام


متانول ارمان سینا 2/5
لیتری


استون ارمان سینا
2.5لیتری


پارافین ایرانی


متانول ارمان سینا 2/5
لیتری


استون ارمان سینا
2.5لیتری


تلوریت پتاسیم 5 گرمی potassium tellurite biomark


پارافین ایرانی


4نیترو فنل 4nitrophenol 25gr fluka 73560


فهلینگ Fehling A کم لب1لیتری


فهلینگ fehling Bکم لب 1 لیتری


گلسرین 2.5 لیتری کم لب
Glycerol 99%


استیک اسید کم لبAcetic acid (glacial) 100% 2.5l


کلروفرم کم لب Chloroform extra 2.5li


نیتریک اسید 2.5 کم لب nitric acid 65%


اورتو فسفریک اسید کم
لب phosphoric acid 2.5


تیترازول سولفوریک 1
دهم مرک 109984


تیترازول بافر 4 titrasol buffer 4 merck 109884


لیزوزیم 1gr sigmal6876


ال ارژنیین l arginiea92406


وی پی 1 vp a vogesproskauer reagent neogen 100cc


وی پی 2 vpb vogesproskauer reagent neogen 100cc


اپی برازونولوید epibrassinolide sigma e1641


بروموکروزل پور پور bromocrosol purpel b5880 5gr si


تیترازول پرمنگنات
پتاسیم 0/1nکارلو carlo


تیترازول پرمنگنات
پتاسیم 0/1nکارلو carlo


بروموکروزل پور پور bromocrosol purpel b5880 5gr si


وی پی 1 vp a vogesproskauer reagent neogen 100cc


وی پی 2 vpb vogesproskauer reagent neogen 100cc


فهلینگ Fehling A کم لب1لیتری


فهلینگ fehling Bکم لب 1 لیتری


لیزوزیم 1gr sigmal6876


دی ام ای ام dmemdml10low cassion 500cc


ام ای ام mem mep17-10l low cassion 10l


سدیم الژینات a1112sigma 100gr


کلسیم کلراید sigma 100gr c3306


تویین 80 مرک tween 80 1l 822187


2 پروپانول مرک 2 propanol 2.5l merck 100995


ال ارژنیین l arginiea92406


ار پی ام ای1640 rpmirpl03 casson 500cc


ام ای ام mem mep17-10l low cassion 10l


دی ام ای ام dmemd6046 low sigma 500cc


کلرید ریک مرک hydrochloic acid 2.5l 100317


کلرید ریک مرک hydrochloic acid 2.5l 100317


2 پروپانول مرک 2 propanol 2.5l merck 100995


کلرور قلع مرک 107815
250gr merck


نیترات نفره50 گرمی مرک
101510 siver nitrate


امونیاک Ammoniasolution 25% merck 105422


اکسیداز nnnn t3134 sigma 5gr 4n


کلسین calsein c0875 5g
sigma


دی ام ای ام dmemdml10low cassion 500cc


ار پی ام ای1640 rpmirpl03 casson 500cc


تیترازول نیترات نقره 1
دهم 109990


اپی برازونولوید epibrassinolidesigma
e1641


2 پروپانول مرک 2 propanol 2.5l merck 100995


تویین 80 مرک tween 80 1l 822187


کلسیم کلراید sigma 100gr c3306


سدیم الژینات a1112sigma 100gr


2 پروپانول مرک 2 propanol 2.5l merck 100995


اسید سولفوریک 2.5 شرلا


الکترولیت 1 لیتری


بروموکروزل پور پور bromocrosol purpel b5880 5gr si


2 پروپانول مرک 2 propanol 2.5l merck 100995


کلرید ریک مرک hydrochloic acid 2.5l 100317


تیترازول نیترات نقره 1
دهم 109990


الکترولیت 1 لیتری


کلرید ریک مرک hydrochloic acid 2.5l 100317


گلسرین 1لیتری کم
ایرانی Glycerol


2 پروپانول مرک 2 propanol 2.5l merck 100995


تیترازول نیترات نقره 1
دهم 109990


سولفات پتاسیم کم لب potassium sulfate 1kgr


پتاسیم یدید کم لب 500
گرمی


امونیوم IIIایرون
سولفات کم لب 1کیلو گرمی


فهلینگ Fehling A کم لب1لیتری


فهلینگ fehling Bکم لب 1 لیتری


تیترازول نیترات نقره 1
دهم کم لب 1لیتری


2 پروپانول مرک 2 propanol 2.5l merck 100995


گلسرین 1لیتری کم
ایرانی Glycerol


2 پروپانول مرک 2 propanol 2.5l merck 100995


کلرید ریک مرک hydrochloic acid 2.5l 100317


تیترازول نیترات نقره 1
دهم 109990


تیترازول نیترات نقره
کلبرو carlo erba 0.1n امپول


تیترازول امونیوم تیو
سیانات کلربرو carlo
erba 0.1


تیترازول سولفوریک اسید
کرلبو carlo erba 0.1n امپول


تیترازول سولفوریک اسید
کرلبو carlo erba 1n امپولی


تیترازول سولفوریک اسید
کرلبو carlo erba 0.1n امپول


تیترازول نیترات نقره 1
دهم کم لب 1لیتری


تیترازول امونیوم تیو
سیانات کلربرو carlo
erba 0.1


تیترازول سولفوریک اسید
کرلبو carlo erba 0.1n امپول


تیترازول سولفوریک اسید
کرلبو carlo erba 1n امپولی


نین هیدرین 151173
10گرمی sigma ninhydrin


سولفات پتاسیم کم لب potassium sulfate 1kgr


پتاسیم یدید کم لب 500
گرمی


امونیوم IIIایرون
سولفات کم لب 1کیلو گرمی


تیترازول نیترات نقره
کلبرو carlo erba 0.1n امپول


بروموکرزول پورپور 25
گرمی bromo crosol pure pure
m


پوترسین p5780 sigma 25gr
putersine


اسپرمیدین s0266sigma 1gr spermidine


ارژنیین a8094 100grsigma
l arginen


اسپارتیک اسید a5474sigma 100gr l aspartic acide


توئین 20 p2287 500ccsigma
tween 20


سفاتوکسیم c7039 1grsigma cefataxime sodium sal


کلسیم پانتوتنات
پانتوتونیک اسید p5155
sigma 100gr


بیوتین b4639 1grsigma biotin


زاتیین z0164 10mgrsigma
zotin


2 ای پی d5912 sigma 1gr
2ip


ال سرین s4311 100grl
serin sigma


اپی کالوکاچین e41453sig 50mgr Epigallocatechin


پیردوکسین p9755 25grsigma Pyridoxine hydrochlorid


نین هیدرین 151173
10گرمی sigma ninhydrin


پوترسین p5780 sigma 25gr
putersine


اسپرمیدین s0266sigma 1gr spermidine


ارژنیین a8094 100grsigma
l arginen


اسپارتیک اسید a5474sigma 100gr l aspartic acide


توئین 20 p2287 500ccsigma
tween 20


سفاتوکسیم c7039 1grsigma cefataxime sodium sal


کلسیم پانتوتنات
پانتوتونیک اسید p5155
sigma 100gr


بیوتین b4639 1grsigma biotin


زاتیین z0164 10mgrsigma
zotin


2 ای پی d5912 sigma 1gr
2ip


ال سرین s4311 100grl
serin sigma


پیردوکسین p9755 25grsigma Pyridoxine hydrochlorid


اپی کالوکاچین e41453sig 50mgr Epigallocatechin


متانول مرک 106007 هر لیتر methanol


2 پروپانول مرک 2 propanol 2.5l merck 100995


بروموکروزل پور پور bromocrosol purpel b5880 5gr si


فرمالین 37% مرک formaldehyde 104002 merck 2.5l


جنستین Genisteing66 5mgr


4 امینو
بولتاردهید Aminobutyraldehyde l a44150 5g


نری متیل لول پروپان Trimethylolpropane 246840 sig


اف بی اس جیبکو fbsgibco f2442 100ml


بروموکروزل پور پور bromocrosol purpel b5880 5gr si


تلوریت پتاسیم 5 گرمی potassium tellurite biomark


بروموکروزل پور پور bromocrosol purpel b5880 5gr si


جنستین Genisteing66 5mgr


4 امینو
بولتاردهید Aminobutyraldehyde l a44150 5g


نری متیل لول پروپان Trimethylolpropane 246840 sig


اف بی اس جیبکو fbsgibco f2442 100ml


گلوکز ملوکولار molocolar 100gr g7021 d glucosesig


سدیم نیتریت ساینس لب dodium nitrite 25gr scine lab


متانول 106009 مرک metanol merck 2.5 lit


اب اکسیژنه appli 2.5 لیتری Hydrogen peroxide solut


استون 2.5 شارلو acetone


گلوکز ملوکولار molocolar 100gr g7021 d glucosesig


اتیل استات ethylacetate 2.5l merck 109623


متانول مرک 106007 هر لیتر methanol


نیتریک اسید مرک 2.5
لیتری nitric acid 100456 هر لی


دی ام اس او dmsod4540 100cc sigma


استو سرنیگون d134406 1gr sigma


تیترازول سود 1 دهم
مرک109959


ار ان ایز ranasesigma 10mgr r6513


دی سربیتول dsorbitol 100gr Q


سدیم نیتریت ساینس لب dodium nitrite 25gr scine lab


اتیل استات ethylacetate 2.5l merck 109623


فرمالین 37% مرک formaldehyde 104002 merck 2.5l


ار ان ایز ranasesigma 10mgr r6513


دی ام اس او dmsod4540 100cc sigma


استو سرنیگون d134406 1gr sigma
نویسنده : davoodian ; ساعت ۱:۳٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٩ آذر ،۱۳٩٤

تگ ها : mreck sigma ، fluka aldrich ، davoodian داودیان ، davoodian 09132090270 nh


comment نظرات (1)


فروش مواد شیمیایی محیط کشتهای و مواد شیمیایی مرک


فروش
مواد شیمیایی محیط کشت مرک MERCK

DAVOODIAN 009891320902701394
1

MERCK Egg Yolk


2

آب اکسیژنه MERCK


3

آلفا نفتیل دی اتیلن دی آمید هیدروکلراید
MERCK


4

آمونیاک MERCK


5

آمونیوم هپتا مولیبدات merck


6

ائوزین MERCK


7

اتانول MERCK


8

استات سرب MERCK


9

استن MERCK


10

اسید استیک MERCK


11

اسید اسکوربیک MERCK


12

اسید بوریک MERCK


13

اسید سولفوریک MERCK


14

اسید سولفوریک 0,1 نرمال تیترازول
MERCK


15

اسید کلریدریک MERCK


16

اسید نیتریک MERCK


17

اکسید مس MERCK


18

اکسید منیزیم سبک MERCK


19

اسید اگزالیک MERCK


20

ان هگزان MERCK


21

تری اکسید ارسنیک MERCK


22

تولوئن MERCK


23

بافر 7,4 MERCK


24

بیکربنات سدیم MERCK


25

پتاسیم دی کرومات MERCK


26

پتاسیم دی کرومات MERCK


27

پتاسیم فرو سیانید MERCK


28

پتاسیم کلراید 3 مولار MERCK


29

پلاسمای خرگوش 2 ویال MERCK


30

تترابورات سدیم 10 آبه (بوراکس
MERCK(


31

تیترازول دی کرومات پتاسیم
MERCK


32

تیترازول سود 0,1 نرمال
MERCK


33

تیترازول نیترات نقره 0,1 نرمال
MERCK


34

تیوسیانات آمونیوم MERCK


35

تیوسیانات پتاسیم MERCK


سولفات مس

156

تولوئن

125

بیسموت III نیترات

94


سولفات نقره

157

تیو استامید

126

برموفنل بلو

95


سولفات پتاسیم

158

تنگستات سدیم

127

بنزالدئید

96


سیانید پتاسیم

159

تری اتانول آمین

128

بوتیل استات

97


سیانید سدیم

160

تترا کلرید کربن

129

بافر پ هاش 7

98


سیترات سدیم

161

تتراکلرواتیلن

130

پتاسیم دی هیدروژن فسفات

99


سیکلوهگزانول

162

تتراهیدروفوران

131

پتاسیم متاپریدات پریودات

100


سولفور

163

تیوسیانات آلومینیوم

132

پتاسیم هگزا سیانوفرات

101


ساکاروز

164

تیوسیانات جیوه

133

پتاسیم هیدورژن سولفات

102


سیلیکون

165

تریپسین

134

پراکسید باریم

103


سوربیتول

166

جیوه

135

سیلیکاژل

104


سولفیت سدیم

167

دی ایتل اتر

136

پپتون

105


سدیم نیترووپروکساید

168

دی کلروبوتان

137

پپسین

106


سدیم سلنیت

169

دی میتل گلی اکسیم

138

پارافین

107


سدیم هیدورکسید

170

دی متیل سولفو کساید

139

پیریدن

108


فنل

171

دی مانیتول

140

پودر آهن

109


فنل رد

172

دی اتانول

141

2- پروپانل

110


فروکتوز

173

دی استیل منو کسیم

142

پلی وینیل الکل

111


فرمالدئید

174

دی مانوز

143

پلی اتیلن گلیکول

112


فنیل آلانین

175

دی سدیم هیدروژن فسفات

144

پرمنگنات پتاسیم

113


فلورید سدیم

176

ریبوز

145

پلی اتیلن گلیکول 2000

114


فنل فتالئین

177

زیر کونیم اکساید

146

پلی اتیلن گلیکول 6000

115


فلورید پتاسیم

178

ژلاتین

147

پلی اتیلن گلیکول 1000

116


فنل هیدرازین

179

سدیم

148

پیروگالول

117


فنیل ایزوسیانات

180

سدیم آزاید

1

پارافرم آلدئید

118


فسفر

181

سدیم سالسیلات

150

پترولیوم بنزن

119


فرمامید

182

سولفات آمونیوم

151

توئین 20

120


کربنات آمونیوم

183

سولفات آلومینیوم

152

توئین 40

121


کربنات پتاسیم

184

سولفات پتاسیم آلومینیوم

153

توئین 80

122


کربنات سدیم

185

سولفات سدیم

154

تیوسولفات سدیم

123


کربنات کلسیم

186

سولفات روی

155

تیوره

124
مورکساید

218

کربنات لیتیم

187


مولیبدات سدیم

219

کرومات سدیم

188


متیل پروپیونات

220

کلروبنزن

189


تولوئیدن بلو

221

کلروفرم

190


متیل بنزوات

222

کلرومتان

191


تتراپلکس

223

کلرید آمونیوم

192


نفتالین

224

کلرید پتاسیم

193


نئوفوشین

225

کلرید کلسیم

194


نین هیدرین

226

کلرید سدیم

195


ید

227

کلرید نیکل

196


نیتریت سدیم

228

کنگورد

197


نیترات آمونیم

229

کافئین

198


نیترات باریم

230

کازئین

199


نیترات پتاسیم

231

کادمیوم

200


نیترات سدیم

232

کلودیون

201


نیترات نقره

233

کلرات سدیم

202


نیتروبنزن

234

کریستال ویوله

203


هپتان

235

کاندابالزم

204


هیستیدین

236

کربنات باریم

205


هیدروژن پراکساید

237

گلوکز

206


هپتامولیبدات آمونیوم

238

گزیلول

207


هیدورکسید باریم

239

گلایسین

208


هیدروکسید پتاسیم

240

گلیسرول

209


هیدوکسید کلسیم

241

گالاکتوز

210


یدات پتاسیم

242

متیل رد

211


یدید سدیم

243

متیل سالسیلات

212


یدات سدیم

244

متیل فرمات

213


یدید مرکوری

245

متیل ویولت

214


متانول

215


مالتوز

216
رکوری (جیوه)

217

DAVOODIAN 09132090270

امکانات

موقعیت

ارسال برای تمام نقاط کشور

نظرات (0)

    هنوز برای این مطلب نظری داده نشده است

افزودن نظر

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


لطفاً کمی صبر کنید

اعتبار دارد
  • m
  • 03132204711
  • 09132090270
  • https://www.istgahA.com/pro/raaadeen@yahoo.com
  • raaadeen@yahoo.com

ارسال پیام


5329 نفر این آگهی را دیده اند

شما هم میخواید همین حالا شغلتون رو در گوگل ثبت کنید ؟

عضویت رایگان
لیست کامل مربوط به : صنعت / مواد شيميايي

تولید محتوای دیجیتالی ایستگاها

ایــستگاها