ثبت
بایگانی-ریلی-اتومات

29/01/1397| قفسه بندی کشویی/قفسه ریلی ترکیبی/قفسه ریلی مجری/فایل کشویی | 09122209140

29/01/1397| بایگانی ریلی اداری|قفسه ریلی کارسیس|کمد ریلی | 66734333

29/01/1397| کمدهای کارگری/کمد بایگانی /کمد بایگانی 6الی12درب | 66734333

29/01/1397| کمد بایگانی ریلی/قفسه ریلی برقی/فایل ریلی | 09122209140

29/01/1397| قفسه ریلی انباری | 66734333

29/01/1397| بایگانی ریلی | 66734333

29/01/1397| سیستم بایگانی ریلی کمد بایگانی ریلی قفسه بایگانی ریلی فایل بایگانی ریلی | 09122209140

29/01/1397| قفسه کتابخانه ریلی/کمد کتابخانه فلزی ریلی/سیستم ریلی | 09122209140

29/01/1397| فایل نقشه ایستاده | 66734333

29/01/1397| قفسه ریلی انبار/قفسه ریلی فروشگاهی /قفسه فلزی ریلی | 09122209140

29/01/1397| کمدبایگانی دوار گردان اویز و ایستاده | 66734333

29/01/1397| قفسه بایگانی ریلی | کمد فایل ریلی |سیستم بایگانی ریلی |02166734333 شرکت کارسیس | 09122209140-66734333

21/10/1396| کمد بایگانی ریلی | 02188179673

21/10/1396| قفسه بایگانی ریلی | 02188179673

21/10/1396| قفسه بایگانی ریلی | 02188179673

02/03/1396| قفسه ریلی|قفسه بایگانی ریلی|قفسه ریلی متحرک | 02188838838

02/03/1396| قفسه کتاب|قفسه فلزی کتابخانه | 02188838838

02/03/1396| بایگانی ریلی|کمد بایگانی ریلی | 02188309044

02/03/1396| سیستم بایگانی ریلی اتوماتیک|بایگانی ریلی اتومات | 02188309044

02/03/1396| کمد کشویی|قفسه متحرک|قفسه کشویی | 02188838838

02/03/1396| قفسه بایگانی مکانیزه|قفسه چرخشی|قفسه بایگانی هوشمند | 02188838838-88309044

02/03/1396| قفسه بایگانی برقی الکترونیکی| قفسه ریلی برقی|بایگانی الکترونیک | 02188838838-88309044

02/03/1396| کمد کتابخانه|کمد کتاب|کتابخانه ریلی | 02188838838-88309044

02/03/1396| بایگانی ریلی|کمد بایگانی ریلی | 02188838838-88309044

03/12/1395| قفسه متحرک بایگانی | 02126204615

03/12/1395| بایگانی ریلی | 02126204615

08/09/1395| سیستم بایگانی ریلی |قفسه ریلی اداری کارسیس|تولید بایگانی ریلی | 02166734333

06/08/1393| بایگانی ریلی اتوماتیک | 77725630